Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 09/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'élimination des ordures ménagčres, Services d'élimination de déchets solides urbains

2009/S 201-288440 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy,
ul. Irysowa 19, attn: Marzenna Niecikowska, PL-02-660 Warszawa. Tel. +48
225493727. E-mail: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl. Fax +48 225493777.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.9.2009, 2009/S
185-266519)
Objet: CPV: 90513100, 90513200.
Services d'élimination des ordures ménagčres.
Services d'élimination de déchets solides urbains.
Au lieu de: III.2.3) Zdolnoۇ techniczna: pkt
   1. 3.

   1. 3.Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie odbierania odpadów komunalnych staÂych
od wÂaŰcicieli nieruchomoŰci na terenie m-st. Warszawy. Za speÂnienie tego
warunku Zamawiaj…cy uzna zÂoüenie przez Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej
aktualnej Decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oraz zÂoüenie
zobowi…zania ' na zaÂ…czniku nr 12 do wzoru formularza oferty cz™Űciowej -
Rozdzia II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iü w przypadku
wygaŰni™cia ww. decyzji w trakcie realizacji zamówienia odnowi j… oraz
przedÂoüy Zamawiaj…cemu do wgl…du orygina nowej waünej decyzji wymaganej
przepisami prawa w terminie 7 dni od dnia wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 4.Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych na
terenie m-st. Warszawy. Za speÂnienie tego warunku Zamawiaj…cy uzna
zÂoüenie przez Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej aktualnej Decyzji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oraz zÂoüenie zobowi…zania ' na zaÂ…czniku nr 12
do wzoru formularza oferty cz™Űciowej - Rozdzia II specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, iü w przypadku wygaŰni™cia ww. decyzji w trakcie
realizacji zamówienia odnowi j… oraz przedÂoüy Zamawiaj…cemu do wgl…du
orygina nowej waünej decyzji wymaganej przepisami prawa w terminie 7 dni
od dnia wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 5.Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie transportu odpadów komunalnych staÂych
na terenie m-st. Warszawy. Za speÂnienie tego warunku Zamawiaj…cy uzna
zÂoüenie przez Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej aktualnej Decyzji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oraz zÂoüenie zobowi…zania ' na zaÂ…czniku nr 12
do wzoru formularza oferty cz™Űciowej - Rozdzia II specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, iü w przypadku wygaŰni™cia ww. decyzji w trakcie
realizacji zamówienia odnowi j… oraz przedÂoüy Zamawiaj…cemu do wgl…du
orygina nowej waünej decyzji wymaganej przepisami prawa w terminie 7 dni
od dnia wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 6. Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych na
terenie m-st. Warszawy. Za speÂnienie tego warunku Zamawiaj…cy uzna
zÂoüenie przez Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej aktualnej Decyzji, o której
mowa w zdaniu pierwszym, oraz zÂoüenie zobowi…zania ' na zaÂ…czniku nr 12
do wzoru formularza oferty cz™Űciowej - Rozdzia II specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, iü w przypadku wygaŰni™cia w/w decyzji w trakcie
realizacji zamówienia odnowi j… oraz przedÂoüy Zamawiaj…cemu do wgl…du
orygina nowej waünej decyzji wymaganej przepisami prawa w terminie 7 dni
od dnia wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 8. Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' umow™ na odbiór odpadów
niebezpiecznych. Za speÂnienie tego warunku Zamawiaj…cy uzna zÂoüenie
oŰwiadczenia poprzez wypeÂnienie i podpisanie formularza oferty.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:

   9. 1.9. aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie dziaÂalnoŰci w
zakresie odbierania odpadów komunalnych staÂych od wÂaŰcicieli
nieruchomoŰci na terenie m-st. Warszawy, o której mowa w pkt.
   8. 1.3.
specyfikacji

   9. 1.10. aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie dziaÂalnoŰci w
zakresie odbierania odpadów niebezpiecznych na terenie m-st. Warszawy, o
której mowa w pkt.
   8. 1.4. specyfikacji

   9. 1.11. cyt.: aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie
dziaÂalnoŰci w zakresie transportu komunalnych odpadów staÂych na terenie
m-st. Warszawy, o której mowa w pkt.
   8. 1.5. specyfikacji

   9. 1.12. aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie dziaÂalnoŰci w
zakresie transportu odpadów niebezpiecznych na terenie m-st. Warszawy, o
której mowa w pkt.
   8. 1.6. specyfikacji

   9. 1.21. Zobowi…zanie na zaÂ…czniku nr 12 do oferty cz™Űciowej wg wzoru
zaÂ…czonego do wzoru formularza oferty cz™Űciowej, üe Wykonawca w
przypadku wygaŰni™cia waünoŰci decyzji na odbiór i transport komunalnych
odpadów staÂych i niebezpiecznych, o których mowa w pkt
   8. 1.3 do
   8. 1.6.
specyfikacji, okaüe Zamawiaj…cemu nowe waüne decyzje wymagane przepisami
prawa w zakresie odbioru i transportu odpadów na terenie m.st. Warszawy w
terminie 7 dni od dnia wygaŰni™cia poprzednich decyzji

   9. 2.1.5.W odniesieniu do warunków okreŰlonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i
3ustawy a w szczególnoŰci w pkt
   8. 1.1. do
   8. 1.13.,
   8. 1.15.,
   8. 1.18 SIWZ
wymagania te musz… by‡ speÂnione wspólnie przez wykonawców skÂadaj…cych
ofert™ wspóln… (nie musi ich speÂnia‡ kaüdy z wykonawców skÂadaj…cych
ofert™ wspóln… osobno)

   9. 5. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoŰ z dokumentów, o których
mowa w pkt
   9. 1.4. do
   9. 1.12.,
   9. 1.19.,
   9. 1.23. oraz
   9. 4. specyfikacji
dostarczy jego kopi™, kopia ta musi by‡ poŰwiadczona za zgodnoۇ z
oryginaÂem przez wykonawc™. Zamawiaj…cy moüe zaü…da‡ przedstawienia
oryginaÂów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np. jeŰli
przedstawione kserokopie b™d… nieczytelne lub b™d… wzbudza‡ uzasadnione
w…tpliwoŰci co do ich prawdziwoŰci, a Zamawiaj…cy nie b™dzie mógÂ
sprawdzi‡ ich prawdziwoۇ w inny sposób
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów:
   5. 11.2009 (10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   5. 11.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   5. 11.2009 (10:10)
Lire: III.2.3) Zdolnoۇ techniczna:

   1. 3. Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie odbierania wszystkich odpadów
komunalnych staÂych od wÂaŰcicieli nieruchomoŰci na terenie m-st.
Warszawy. Za speÂnienie tego warunku Zamawiaj…cy uzna zÂoüenie przez
Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej aktualnej Decyzji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oraz zÂoüenie zobowi…zania ' na zaÂ…czniku nr 12 do wzoru
formularza oferty cz™Űciowej - Rozdzia II specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, iü w przypadku wygaŰni™cia w/w decyzji w trakcie realizacji
zamówienia odnowi j… oraz przedÂoüy Zamawiaj…cemu do wgl…du orygina nowej
waünej decyzji wymaganej przepisami prawa w terminie 7 dni od dnia
wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 4. zostaje wykreŰlony

   1. 5. Wykaü…, üe posiadaj… aktualn… ' waün… Decyzj™ zezwalaj…c… na
prowadzenie dziaÂalnoŰci w zakresie transportu wszystkich odpadów
komunalnych staÂych na terenie m-st. Warszawy. Za speÂnienie tego warunku
Zamawiaj…cy uzna zÂoüenie przez Wykonawc™ w ofercie cz™Űciowej aktualnej
Decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oraz zÂoüenie zobowi…zania ' na
zaÂ…czniku nr 12 do wzoru formularza oferty cz™Űciowej - Rozdzia II
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iü w przypadku wygaŰni™cia w/w
decyzji w trakcie realizacji zamówienia odnowi j… oraz przedÂoüy
Zamawiaj…cemu do wgl…du orygina nowej waünej decyzji wymaganej przepisami
prawa w terminie 7 dni od dnia wygaŰni™cia poprzedniej decyzji.

   1. 6. zostaje wykreŰlony

   1. 8.zostaje wykreŰlony

   9. 1.9. aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie dziaÂalnoŰci w
zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych staÂych od wÂaŰcicieli
nieruchomoŰci na terenie m-st. Warszawy, o której mowa w pkt.
   8. 1.3.
specyfikacji.

   9. 1.10. zosdtaje wykreŰlony

   9. 1.11. aktualna ' waüna Decyzja zezwalaj…ca na prowadzenie dziaÂalnoŰci w
zakresie transportu wszystkich komunalnych odpadów staÂych na terenie
m-st. Warszawy, o której mowa w pkt.
   8. 1.5. specyfikacji

   9. 1.12. zostaje wykreŰlony

   9. 1.21. Zobowi…zanie na zaÂ…czniku nr 12 do oferty cz™Űciowej wg wzoru
zaÂ…czonego do wzoru formularza oferty cz™Űciowej, üe Wykonawca w
przypadku wygaŰni™cia waünoŰci decyzji na odbiór i transport wszystkich
komunalnych odpadów staÂych, o których mowa w pkt
   8. 1.3. i
   8. 1.5.
specyfikacji, okaüe Zamawiaj…cemu nowe waüne decyzje wymagane przepisami
prawa w zakresie odbioru i transportu odpadów na terenie m.st. Warszawy w
terminie 7 dni od dnia wygaŰni™cia poprzednich decyzji

   9. 2.1.5. W odniesieniu do warunków okreŰlonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy a w szczególnoŰci w pkt
   8. 1.1. do
   8. 1.3.,
   8. 1.5.,
   8. 1.7.,8.1.9. do

   8. 1.13,8.1.15,
   8. 1.18. SIWZ wymagania te musz… by‡ speÂnione wspólnie
przez wykonawców skÂadaj…cych ofert™ wspóln… (nie musi ich speÂnia‡ kaüdy
z wykonawców skÂadaj…cych ofert™ wspóln… osobno).

   9. 5. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoŰ z dokumentów, o których
mowa w PKT
   9. 1.4. do
   9. 1.9.,
   9. 1.11.,
   9. 1.19.i
   9. 1.23. oraz
   9. 4.
niniejszej specyfikacji dostarczy jego kopi™, kopia ta musi by‡
poŰwiadczona za zgodnoۇ z oryginaÂem przez wykonawc™. Zamawiaj…cy moüe
zaü…da‡ przedstawienia oryginaÂów lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów np. jeŰli przedstawione kserokopie b™d… nieczytelne lub b™d…
wzbudza‡ uzasadnione w…tpliwoŰci co do ich prawdziwoŰci, a Zamawiaj…cy nie
b™dzie móg sprawdzi‡ ich prawdziwoۇ w inny sposób.
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub
dost™pu do dokumentów:
   9. 11.2009 (10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   9. 11.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   9. 11.2009 (10:10)
 
 
C L A S S E    C P V
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagčres 
90513200 - Services d'élimination de déchets solides urbains 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR