01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 23/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'entretien de matériel de télécommunications, Services de télécommunications, Services de téléphonie et de transmission de données, Services de téléphonie locale, Services de téléphonie interurbaine, Services de commutateurs téléphoniques, Location de lignes terrestres de communication

2009/S 201-288365 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
SzkoÂa GÂówna Handlowa, al. NiepodlegÂoÛci 162, Dzia ZamówieÄ Publicznych
pok. 419, attn: Aldona ChromiÄska, PL-02-554 Warszawa. Tel. +48 225649669.
E-mail: achrom@sgh.waw.pl. Fax +48 225648608.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.10.2009, 2009/S
199-286712)
Objet: CPV: 64200000, 64210000, 64211100, 64211200, 64214200, 64214400,
50330000.
Services de télécommunications.
Services de téléphonie et de transmission de données.
Services de téléphonie locale.
Au lieu de: II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Zakres: mi™dzy 750 000,00 a 800 000,00 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa:
Warunek okreÛlony w pkt. 1 uznaje si™ za speÂniony jeüeli wykonawca
wykaüe, üe:
a) przychód wykonawcy w latach 2006-2008 by nie mniejszy niü 1 000 000,00
PLN,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci gospodarczej na kwot™ minimum 500 000,00 PLN.
Lire: II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Zakres: mi™dzy 900 000,00 a 1 000 000,00 PLN.
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa:
Warunek okreÛlony w pkt. 1 uznaje si™ za speÂniony jeüeli wykonawca
wykaüe, üe:
a) przychód wykonawcy w latach 2006-2008 by nie mniejszy niü 1 000 000,00
PLN w kaüdym roku,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziaÂalnoÛci gospodarczej na kwot™ minimum 500 000,00 PLN.
 
 
C L A S S E    C P V
50330000 - Services d'entretien de matériel de télécommunications 
64200000 - Services de télécommunications 
64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données 
64211100 - Services de téléphonie locale 
64211200 - Services de téléphonie interurbaine 
64214200 - Services de commutateurs téléphoniques 
64214400 - Location de lignes terrestres de communication 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR