Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 22/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services financiers et d'assurance

2010/S 247-376239 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45, attn: Magdalena GÂówczyÄska,
POLOGNE-64-100Leszno. Tel. +48 655253764. E-mail: przetargi@wsz.leszno.pl.
Fax +48 655268294.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 11.2010, 2010/S
217-333095)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest usÂuga finansowa polegaj…ca na ustaleniu
wysokoÛci miesi™cznej prowizjiprzy spÂacie zobowi…zaÄ Zamawiaj…cego w
stosunku do Wierzycieli Zamawiaj…cego (dalej: Wierzyciele) ' dowysokoÛci 4
800 000 PLN. SpÂata zobowi…zaÄ Zamawiaj…cego w stosunku do Wierzycieli
nast™powa‡ b™dzieprzez Wykonawc™ na wniosek Zamawiaj…cego poprzez
kaüdorazow… spÂat™ zadÂuüenia Zamawiaj…cego doposzczególnych Wierzycieli
wskazanych przez Zamawiaj…cego zgodnie z postanowieniami art. 518 §1
ust.3Kodeksu Cywilnego. Wniosek o spÂat™ wierzytelnoÛci stanowi zaÂ…cznik
nr 1 do wzoru umowy zaÂ. Nr 18.2 doniniejszej SIWZ.
Powyüszy wniosek Zamawiaj…cy b™dzie obowi…zany zÂoüy‡ w terminie nie
krótszym niü 14 dni przedplanowanym terminem przelania Ûrodków na konta
Wierzycieli, uwzgl™dniaj…c przy tym iü spÂata na kontaWierzycieli nast…pi
na koniec miesi…ca w którym Szpital zÂoüy stosowny wniosek, natomiast
Zamawiaj…cyrozpocznie spÂat™ na rzecz Wykonawcy w równych ratach od koÄca
miesi…ca nast™puj…cego po miesi…cu, wktórym Zamawiaj…cy zÂoüy wniosek o
spÂat™. We wniosku Zamawiaj…cy okreÛli kwot™ pÂatnoÛci do wierzyciela (z
tym zastrzeüeniem, iü nie moüe by‡ ona wi™ksza niü 600 000 PLN
miesi™cznie). Okres spÂaty do Wykonawcywynosi 36 miesi™cy, liczony od daty
przelania Ûrodków na rachunek wierzycieli.
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest usÂuga finansowa polegaj…ca na ustaleniu
wysokoÛci miesi™cznej prowizjiprzy spÂacie zobowi…zaÄ Zamawiaj…cego w
stosunku do Wierzycieli Zamawiaj…cego (dalej: Wierzyciele) ' dowysokoÛci 4
800 000 PLN. SpÂata zobowi…zaÄ Zamawiaj…cego w stosunku do Wierzycieli
nast™powa‡ b™dzieprzez Wykonawc™ na wniosek Zamawiaj…cego poprzez
kaüdorazow… spÂat™ zadÂuüenia Zamawiaj…cego doposzczególnych Wierzycieli
wskazanych przez Zamawiaj…cego zgodnie z postanowieniami art. 518 §1
ust.3Kodeksu Cywilnego. Wniosek o spÂat™ wierzytelnoÛci stanowi zaÂ…cznik
nr 1 do wzoru umowy zaÂ. Nr 18.2 doniniejszej SIWZ.
Powyüszy wniosek Zamawiaj…cy b™dzie obowi…zany zÂoüy‡ w terminie nie
krótszym niü 14 dni przedplanowanym terminem przelania Ûrodków na konta
Wierzycieli, uwzgl™dniaj…c przy tym iü spÂata na kontaWierzycieli nast…pi
na koniec miesi…ca w którym Szpital zÂoüy stosowny wniosek, natomiast
Zamawiaj…cyrozpocznie spÂat™ na rzecz Wykonawcy w równych ratach od koÄca
miesi…ca nast™puj…cego po miesi…cu, wktórym Zamawiaj…cy zÂoüy wniosek o
spÂat™. We wniosku Zamawiaj…cy okreÛli kwot™ pÂatnoÛci do wierzyciela(z
tym zastrzeüeniem, iü I rata nie moüe by‡ mniejsza niü 1 500 000 PLN).
Okres spÂaty do Wykonawcywynosi 36 miesi™cy, liczony od daty przelania
Ûrodków na rachunek wierzycieli.
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR