01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2011
Date de péremption : 19/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de formation

2011/S 59-094742 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Powiat Tarnogórski, ul. KarÂuszowiec 5, attn: Iwona Penkaty,
POLOGNE-42-600Tarnowskie Góry. E-mail: zamowienia@tarnogorski.pl. Fax +48
323813727.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 3.2011, 2011/S
44-072870)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ ma wykaza‡ posiadanie niezb™dnej wiedzy i
doÛwiadczenia do wykonania zamówienia, a w szczególnoÛci: ma wykaza‡, üe w
okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli
okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykonaÂ
naleüycie lub wykonuje w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych, co
najmniej 3 usÂugi szkoleniowe toüsame z przedmiotem zamówienia, których
przedmiotem byÂa organizacja i przeprowadzenie szkoleÄ dla pracowników
administracji samorz…dowej o wartoÛci minimum 100 000 PLN (sto tysi™cy
zÂotych) brutto kaüda, przy czym usÂugi te zostaÂy zrealizowane w ramach
projektu dofinansowanego ze Ûrodków Europejskiego Funduszu SpoÂecznego i
zostaÂy zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu.
Za usÂugi toüsame z przedmiotem zamówienia Zamawiaj…cy uzna usÂugi
szkoleniowe dotycz…ce poszczególnych szkoleÄ w zakresie merytorycznym i
wymiarze godzinowym okreÛlonym w przedmiocie zamówienia niniejszego
post™powania wykonane na rzecz administracji samorz…dowej.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 12.4.2011 - 9:30.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 12.4.2011 - 9:30.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 12.4.2011 - 10:00.
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ ma wykaza‡ posiadanie niezb™dnej wiedzy i
doÛwiadczenia do wykonania zamówienia, a w szczególnoÛci:
1) ma wykaza‡, üe w okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu
skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w
tym okresie wykona naleüycie lub wykonuje w przypadku ÛwiadczeÄ
okresowych lub ci…gÂych, co najmniej 2 usÂugi szkoleniowe, których
przedmiotem byÂa organizacja i przeprowadzenie szkoleÄ dla pracowników
jednostek sektora finansów publicznych o wartoÛci minimum 500 000 PLN
(pi™‡set tysi™cy zÂotych) brutto kaüda, przy czym usÂugi te zostaÂy
zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze Ûrodków Europejskiego
Funduszu SpoÂecznego i zostaÂy zlecone wykonawcy przez beneficjenta
projektu.
2) ponadto ma wykaza‡, üe w okresie ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu
skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w
tym okresie wykona naleüycie lub wykonuje w przypadku ÛwiadczeÄ
okresowych lub ci…gÂych, co najmniej 2 usÂugi szkoleniowe toüsame z
przedmiotem zamówienia, których przedmiotem byÂa organizacja i
przeprowadzenie szkoleÄ dla pracowników jednostek sektora finansów
publicznych o wartoÛci minimum 100 000 PLN (sto tysi™cy zÂotych) brutto
kaüda, przy czym usÂugi te zostaÂy zrealizowane w ramach projektu
dofinansowanego ze Ûrodków Europejskiego Funduszu SpoÂecznego i zostaÂy
zlecone wykonawcy przez beneficjenta projektu.
Za usÂugi toüsame z przedmiotem zamówienia zamawiaj…cy uzna usÂugi
szkoleniowe dotycz…ce co najmniej jednego, innego w kaüdej wykazanej
usÂudze, szkolenia opisanego w zakresie merytorycznym okreÛlonym w
przedmiocie zamówienia niniejszego post™powania wykonane na rzecz
jednostek sektora finansów publicznych.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 19.4.2011 (9:30).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 19.4.2011 (9:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 19.4.2011 (10:00).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
80500000 - Services de formation 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR