Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 19/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de fourniture de logiciels

2010/S 211-321913 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Biuro Logistyki, pokój 101, skrzydÂo E, pokój 101, attn:
Agnieszka Polska, POLOGNE-03-734Warszawa. Tel. +48 224733218. E-mail:
a.polska@plk-sa.pl. Fax +48 224732358.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 10.2010, 2010/S
197-301190)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego, pkt. 6
Dokumenty potwierdzaj…ce üe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, w ramach jednej podpisanej
umowy Enterprise Agreement dostarczyli co najmniej 2000 licencji
oprogramowania dla desktopów do jednego Zamawiaj…cego. ZaÂ…czone dokumenty
musz… potwierdza‡, üe dostawa ta zostaÂa wykonana naleüycie (np. protokóÂ
odbioru, referencje lub inne udokumentowane poÛwiadczenie wykonania tego
typu dostawy w sposób naleüyty ' z zaÂ…czonych dokumentów potwierdzaj…cych
naleüyte wykonanie zamówienia musi jednoznacznie wynika‡, üe zamówienie
zostaÂo wykonane naleüycie).
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego, pkt. 6
Dokumenty potwierdzaj…ce üe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, w ramach jednej podpisanej
umowy dostarczyli co najmniej 2000 licencji oprogramowania dla desktopów
do jednego Zamawiaj…cego. ZaÂ…czone dokumenty musz… potwierdza‡, üe
dostawa ta zostaÂa wykonana naleüycie (np. protokóÂ odbioru, referencje
lub inne udokumentowane poÛwiadczenie wykonania tego typu dostawy w sposób
naleüyty ' z zaÂ…czonych dokumentów potwierdzaj…cych naleüyte wykonanie
zamówienia musi jednoznacznie wynika‡, üe zamówienie zostaÂo wykonane
naleüycie).
 
 
C L A S S E    C P V
72268000 - Services de fourniture de logiciels 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR