Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2010
Date de péremption : 26/10/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Services de gestion de décharges.

2010/S 194-296652 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Services
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT PoÂudniowy Koncern W™glowy S.A. ul. Grunwaldzka 37 Contact: Wydzia ZamówieÄ Publicznych Attn: Iwona Zubel 43-600 Jaworzno POLOGNE Téléphone +48 326185302 Courrier électronique (e-mail): iwona.zubel@pkwsa.pl Fax +48 326150862 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice www.pkwsa.pl Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 90533000 Description Services de gestion de décharges. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodz…cych z zakÂadów górniczych PoÂudniowego Koncernu W™glowego S.A. w Jaworznie - ZG Sobieski
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodz…cych z ZakÂadu Górniczego Sobieski w Jaworznie:
 1)odbiór transportem kolejowym odpadów pochodz…cych ze wzbogacania o kodzie 01 04 12 w iloÛci Ûrednio 89.091 t/m-c (2.970 t/dob™). ZaÂadunek na Ûrodek transportu wykona Zamawiaj…cy na wÂasny koszt.
 2)uzupeÂniaj…cy odbiór transportem samochodowym odpadów pochodz…cych ze wzbogacania o kodzie 01 04 12 mieszanych w iloÛci ok. 20.000 t/rok, w partiach po
   5. 000 ton, okresowo po zgÂoszeniu przez Zamawiaj…cego faktu ich nagromadzenia na terenie Zamawiaj…cego. ZaÂadunek na Ûrodek transportu wykona Wykonawca na wÂasny koszt.
 3)iloÛ‡ odpadów niezb™dnych do odbioru i zagospodarowania b™dzie korygowana w okresie trwania umowy wedÂug bieü…cych potrzeb Zamawiaj…cego, wedÂug prognozowanych tygodniowo przez Zamawiaj…cego iloÛci przekazywanych pisemnie Wykonawcy najpóúniej do czwartku tygodnia poprzedzaj…cego.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 90533000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Powyüej 387.000,00 EUR. LOT n° 2 INTITULÉ Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodz…cych z zakÂadów górniczych PoÂudniowego Koncernu W™glowego S.A. w Jaworznie - ZG Janina
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodz…cych z ZakÂadu Górniczego Janina w Libi…üu:
 1)odbiór transportem kolejowym odpadów pochodz…cych ze wzbogacania o kodzie 01 04 12 w iloÛci Ûrednio ok. 10.921 t/miesi…c (364 t/dob™). ZaÂadunek na Ûrodek transportu wykona Zamawiaj…cy na wÂasny koszt.
 2)uzupeÂniaj…cy odbiór transportem samochodowym odpadów pochodz…cych ze wzbogacania o kodzie 01 04 12 w iloÛci ok. 12.000 t/rok. ZaÂadunek na Ûrodek transportu wykona Zamawiaj…cy na wÂasny koszt.
 3)o potrzebie odbioru samochodami Zamawiaj…cy powiadomi Wykonawc™ z tygodniowym wyprzedzeniem.
 4)iloÛ‡ odpadów niezb™dnych do odbioru i zagospodarowania b™dzie korygowana w okresie trwania umowy wedÂug bieü…cych potrzeb Zamawiaj…cego, wedÂug prognozowanych tygodniowo przez Zamawiaj…cego iloÛci przekazywanych pisemnie Wykonawcy najpóúniej do czwartku tygodnia poprzedzaj…cego.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 90533000
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE Powyüej 387 000,00 EUR.
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 25.10.2010 - 14:00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 26.10.2010 - 10:00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation polonais.
 
 
C L A S S E    C P V
90533000 - Services de gestion de décharges 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR