Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2009
Date de péremption : 10/12/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services horticoles, Services de voirie et services de balayage des rues, Services de déneigement, Services de nettoyage de bureaux

2009/S 213-306755 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Rejonowy Zarz…d Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8 b, attn: Kierownik
Sekcji ZamówieÄ Publicznych SÂawomir Malinowski, PL-81-912 Gdynia. Tel.
+48 586266154. E-mail: mertowski@rzigdynia.mil.pl. Fax +48 586207144.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 10.2009, 2009/S
190-273667)
Objet: CPV: 77300000, 90919200, 90610000, 90620000.
Services horticoles.
Services de nettoyage de bureaux.
Services de voirie et services de balayage des rues.
Au lieu de: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi
dotycz…ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
g) wykaz wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci… usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz naleüy zaÂ…czy‡
dokumenty potwierdzaj…ce, üe te usÂugi zostaÂy wykonane naleüycie.
Lire: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz…ce
wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
g ) wykaz wykonanych, a w przypadku ÛwiadczeÄ okresowych lub ci…gÂych
równieü wykonywanych, usÂug w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, odpowiadaj…cych swoim rodzajem
i wartoÛci minimum 25 % wartoÛci przedmiotu zamówienia, z podaniem ich
wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz naleüy zaÂ…czy‡
dokumenty potwierdzaj…ce, üe te usÂugi zostaÂy wykonane naleüycie (po 3
usÂugi dla kaüdej z cz™Ûci zamówienia).
 
 
C L A S S E    C P V
77300000 - Services horticoles 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR