Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/12/2010
Date de péremption : 28/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services d'installation de matériel de mesure , Compteurs à eau

2010/S 237-360860 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, Dzia Przetargów Aquanet SA, ul. Dolna
Wilda 126, PoznaÄ, attn: Lucyna Janowska, POLOGNE-61-492. PoznaÄ. Tel. +48
618359243. E-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl. Fax +48 618359233.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 18.11.2010, 2010/S
224-343421)
Au lieu de:
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa, akapit zaczynaj…cy si™ od: b.
OpÂacon… polis™, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj…cy, üe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaÂalnoÛci zwi…zanej z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia speÂniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi…zani:
s… przedstawi‡ opÂacon… polis™, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzaj…cy, üe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÂalnoÛci zwi…zanej z przedmiotem
zamówienia na kwot™ co najmniej 2 000 000 PLN netto.
Lire:
III.2.2) ZdolnoÛ‡ ekonomiczna i finansowa, akapit zaczynaj…cy si™ od: b.
OpÂacon… polis™, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj…cy, üe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziaÂalnoÛci zwi…zanej z przedmiotem zamówienia.
W celu potwierdzenia speÂniania niniejszego: warunku Wykonawcy zobowi…zani
s… przedstawili opÂacon… polis™, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzaj…cy, üe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÛci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÂalnoÛci; zwi…zanej z przedmiotem
zamówienia na kwot™ co najmniej 2 000 000 PLN.
 
 
C L A S S E    C P V
38421100 - Compteurs à eau 
51210000 - Services d'installation de matériel de mesure 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR