Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 27/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de nettoyage

2011/S 69-111377 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8,
attn: Joanna G…sior, POLOGNE-03-242Warszawa. Tel. +48 223265353. E-mail:
dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl. Fax +48 223265834.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.2.2011, 2011/S
40-065655)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
SpeÂniaj… warunki dotycz…ce:
1) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia ' w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykonali lub
wykonuj… co najmniej 2 zamówienia odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci…
usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia, tj. wykonywane w obiektach
sÂuüby zdrowia o wartoÛci równej co najmniej 500 000,00 z brutto kaüde z
zamówieÄ;
2) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - co najmniej nast™puj…cym sprz™tem niezb™dnym do
realizacji niniejszego zamówienia:
a) maszyny szoruj…co - zbieraj…ce akumulatorowe - 3 szt.,
b) maszyny szoruj…co - zbieraj…ce sieciowe - 3 szt.,
c) szorowarki jednotarczowe - 12 szt.,
d) froterki - 7 szt.,
e) polerki jednotarczowe - 1 szt.,
f) odkurzacze pior…ce dywany - 2 szt.,
g) czyszcz…ca maszyna parowa - 1 szt.,
h) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt.,
i) odkurzacze przemysÂowe - 36 szt.,
j) wózki jedno i dwuwiadrowe wraz z mopem - 40 szt.;
Na potwierdzenie speÂnienia warunku wykonawca zÂoüy:

   1.  wykaz wykonanych lub wykonywanych usÂug w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci… usÂudze
stanowi…cej przedmiot zamówienia, potwierdzaj…ce speÂenie warunku, o
którym mowa w pkt 8 ppkt 2 SIWZ z podaniem ich wartoÛci oraz daty i
miejsca wykonania, wraz z zaÂ…czeniem dokumentów potwierdzaj…cych, üe
zamówienia te zostaÂy wykonane naleüycie lub s… wykonywane naleüycie ' wg
wzoru stanowi…cego zaÂ…cznik nr 4 do SIWZ;

   2.  wykazu narz…dzi, wyposaüenia zakÂadu i urz…dzeÄ technicznych dost™pnych
wykonawcy usÂug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj… o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzaj…ce
speÂnienie warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt 3 SIWZ - wg wzoru
stanowi…cego zaÂ…cznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
1) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia ' w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykonali lub
wykonuj… co najmniej dwa zamówienia odpowiadaj…ce swoim rodzajem i
wartoÛci… usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia, tj. wykonywane w
obiektach sÂuüby zdrowia o wartoÛci równej co najmniej 500 000,00 PLN
brutto kaüde z zamówieÄ;
2) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - co najmniej nast™puj…cym sprz™tem niezb™dnym do
realizacji niniejszego zamówienia:
a) maszyny szoruj…co - zbieraj…ce akumulatorowe - 3 szt.,
b) maszyny szoruj…co - zbieraj…ce sieciowe - 3 szt.,
c) szorowarki jednotarczowe - 12 szt.,
d) froterki - 7 szt.,
e) polerki jednotarczowe - 1 szt.,
f) odkurzacze pior…ce dywany - 2 szt.,
g) czyszcz…ca maszyna parowa - 1 szt.,
h) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt.,
i) odkurzacze przemysÂowe - 36 szt.,
j) wózki jedno i dwuwiadrowe wraz z mopem - 40 szt.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 22.4.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 22.4.2011 (11:00)
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
SpeÂniaj… warunki dotycz…ce:
1) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia ' w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykonali lub
wykonuj… co najmniej 2 zamówienia odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci…
usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia, tj. wykonywane w obiektach
sÂuüby zdrowia o wartoÛci równej co najmniej 500 000,00 PLN brutto kaüde z
zamówieÄ;
2) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - co najmniej nast™puj…cym sprz™tem niezb™dnym do
realizacji niniejszego zamówienia:
a) maszyny szoruj…co-zbieraj…ce akumulatorowe - 3 szt.,
b) maszyny szoruj…co-zbieraj…ce sieciowe - 3 szt.,
c) szorowarki jednotarczowe - 12 szt.,
d) froterki - 7 szt.,
e) polerki jednotarczowe - 1 szt.,
f) odkurzacze pior…ce dywany - 2 szt.,
g) czyszcz…ca maszyna parowa - 1 szt.,
h) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt.,
i) odkurzacze przemysÂowe - 36 szt.,
j) wózki jedno i dwuwiadrowe wraz z mopem - 40 szt.;
Na potwierdzenie speÂnienia warunku wykonawca zÂoüy:

   1.  Wykaz wykonanych lub wykonywanych usÂug w zakresie niezb™dnym do
wykazania speÂnienia warunku wiedzy i doÛwiadczenia w okresie ostatnich 3
lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartoÛci
przedmiotu usÂugi, dat wykonania i odbiorów oraz zaÂ…czeniem dokumentu
potwierdzaj…cego, üe zamówienia te zostaÂy wykonane naleüycie lub s…
wykonywane naleüycie ' wg wzoru stanowi…cego zaÂ…cznik nr 6 do SIWZ;

   2.  wykazu narz…dzi, wyposaüenia zakÂadu i urz…dzeÄ technicznych dost™pnych
wykonawcy usÂug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacj… o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzaj…ce
speÂnienie warunku o którym mowa w pkt 8 ppkt 3 SIWZ - wg wzoru
stanowi…cego zaÂ…cznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
1) posiadania wiedzy i doÛwiadczenia ' w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie wykonali lub
wykonuj… co najmniej dwa zamówienia odpowiadaj…ce swoim rodzajem i
wartoÛci… usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia, tj. wykonywane w
obiektach sÂuüby zdrowia o wartoÛci równej co najmniej 500 000,00 PLN
brutto kaüde z zamówieÄ;
2) dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - co najmniej nast™puj…cym sprz™tem niezb™dnym do
realizacji niniejszego zamówienia:
a) maszyny szoruj…co-zbieraj…ce akumulatorowe - 3 szt.,
b) maszyny szoruj…co-zbieraj…ce sieciowe - 3 szt.,
c) szorowarki jednotarczowe - 12 szt.,
d) froterki - 7 szt.,
e) polerki jednotarczowe - 1 szt.,
f) odkurzacze pior…ce dywany - 2 szt.,
g) czyszcz…ca maszyna parowa - 1 szt.,
h) odkurzacze do zbierania wody - 3 szt.,
i) odkurzacze przemysÂowe - 36 szt.,
j) wózki jedno i dwuwiadrowe wraz z mopem - 40 szt.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 27.4.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.4.2011 (11:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR