Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2011
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services postaux relatifs aux lettres

2011/S 22-034504 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miasto Áódú - Urz…d Miasta Áodzi, ul. Piotrkowska 104, Wydzia ZamówieÄ
Publicznych Urz™du Miasta Áodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532
Áódú, attn: Maria Herszel, POLOGNE-90-926-Áódú. Tel. +48 426384888.
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl. Fax +48 426384877.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 20.1.2011, 2011/S
13-019723)
Inne dodatkowe informacje
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniego ogÂoszenia o zamówieniu
w Dz.U. UE.
Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt 1, lit. a) ustawy Pzp, Zamawiaj…cy
moüe udzieli‡ zamówienia z wolnej r™ki, po negocjacjach tylko z jednym
wykonawc…, jeüeli usÂuga moüe by‡ Ûwiadczona tylko przez jednego wykonawc™
z przyczyn technicznych obiektywnym charakterze oraz w zwi…zku z art. 5
ust. 1a) pkt 4 ustawy Pzp Zamawiaj…cy moüe wszcz…‡ post™powanie w trybie z
wolnej r™ki w szczególnoÛci jeüeli zastosowanie innego trybu mogÂoby
skutkowa‡ jedn… z nast™puj…cych okolicznoÛci, w tym przypadku
uniemoüliwieniem terminowej realizacji zadaÄ.
Poczta Polska jako jedyna firma posiada statut operatora publicznego
oznacza to üe moüemy mówi‡ o dacie stempla pocztowego. Jest to niezmiernie
waüne w przypadku przesyÂek wysyÂanych z urz™du zgodnie z Kodeksem
Post™powania Administracyjnego i Ordynacj… Podatkow… (dotyczy to gÂównie
listów wysyÂanych przez Referat Finansowy Delegatury). Poczta gwarantuje
równieü dostarczenie korespondencji na terenie caÂego Ûwiata, co jest
istotne dla delegatury ze wzgl™du na wysyÂan… przez Urz…d Stanu Cywilnego
Áódú ' Centrum korespondencje mi™dzynarodow… i do placówek konsularnych.
PrzesyÂki te dotycz… róünego rodzaju opisów akt, decyzji, które wydane s…
przez tutejsze archiwum jedne dla wszystkich mieszkaÄców Áodzi, Polski i
Ûwiata.
OkolicznoÛci powyüsze wypeÂniaj… znamiona przesÂanki okreÛlonej art. 67
ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwi…zku z art. 5 ust. 1a) pkt 4 ustawy Prawo
zamówieÄ publicznych, co zdaniem Wnioskodawcy daje podstaw™ do wyraüenia
zgody na udzielenie zamówienia z wolnej r™ki.
 
 
C L A S S E    C P V
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR