Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 28/10/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services postaux , Services postaux relatifs aux colis , Services postaux relatifs aux lettres

2011/S 208-337807 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wielkopolski Urz…d Wojewódzki w Poznaniu, al. NiepodlegÂoÛci 16/18, attn:
Anna Ozimek-Borek, POLOGNE-61-713PoznaÄ. Tel. +48 618541888. E-mail:
anna.ozimek@poznan.uw.gov.pl. Fax +48 618521128.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.10.2011, 2011/S
197-321118)
Au lieu de:
IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 27.10.2011 (9:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 27.10.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.10.2011 (10:30)
Lire:
IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 28.10.2011 (9:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 28.10.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.10.2011 (10:30)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
64110000 - Services postaux 
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres 
64113000 - Services postaux relatifs aux colis 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR