Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 20/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de préparation de repas

2009/S 187-268193 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela
GibiÄskiego Úl…skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków
14, Dzia ZamówieÄ Publicznych i Umów, p. 131, www.csk.katowice.pl, attn:
Boüena Juszczyk, Anna Wojtczyk, Aleksandra Majkowska, PL-40-752 Katowice.
Tel. +48 327894131. E-mail: bzp@csk.katowice.pl. Fax +48 322526727.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   4. 9.2009, 2009/S
170-245728)
Objet: CPV: 55321000.
Services de préparation de repas.
Au lieu de: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj™ zamawiaj…c…:
UsÂuga - catering: przygotowanie i dostawa caÂodziennego wyüywienia dla
pacjentów szpitala (Zamawiaj…cego) wraz z przej™ciem pracowników
Zamawiaj…cego na podstawie art. 23'kodeksu pracy.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
UsÂuga - catering: przygotowanie i dostawa caÂodziennego wyüywienia dla
pacjentów szpitala (Zamawiaj…cego).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 16.10.2009 (10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 16.10.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.10.2009 (10:30)
Lire: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj™ zamawiaj…c…:
UsÂuga - catering: przygotowanie i dostawa caÂodziennego wyüywienia dla
pacjentów szpitala (Zamawiaj…cego).
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
UsÂuga - catering: przygotowanie i dostawa caÂodziennego wyüywienia dla
pacjentów szpitala (Zamawiaj…cego).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 20.10.2009 (10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 20.10.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.10.2009 (10:30)
 
 
C L A S S E    C P V
55321000 - Services de préparation de repas 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR