Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/02/2011
Date de péremption : 30/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services prestés par les auteurs, les compositeurs, les sculpteurs et les , artistes , Services de projection de films cinématographiques , Services photographiques et services connexes , Mobilier

2011/S 39-062821 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
GEOPARK Kielce, ul. Strycharska 6, attn: Alojzy Jakóbik,
POLOGNE-25-659Kielce. Tel. +48 606206214. E-mail:
geopark.kielce@um.kielce.pl. Fax +48 413676583.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.2.2011, 2011/S
36-059004)
Au lieu de:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
O zamówienie mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy zÂoü… oÛwiadczenie z art.
22 ust. 1 ustawy o speÂnieniu warunków podmiotowych oraz speÂniaj…
warunki, dotycz…ce; posiadania wiedzy i doÛwiadczenia.
Na potwierdzenie naleüy zÂoüy‡:
Wykaz wykonanych usÂug w okresie ostatnich 3 lat a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich
wartoÛci oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej jednej zakoÄczonej
wystawy o tematyce zbliüonej do przedmiotu zamówienia. Przez tematyk™
zbliüon… naleüy rozumie‡ wykonanie wystawy, ekspozycji staÂej
paleontologicznej, na potrzeby wystawy wykonano minimum 3 modele zwierz…t,
scenografi™ do wykonanych modeli i ich Ûrodowiska oraz opraw™
multimedialn… wartoÛci zorganizowanej wystawy wynosiÂa minimum 1 000 000
PLN. Do kaüdej pozycji wykazu musi by‡ zaÂ…czony dokument potwierdzaj…cy
naleüyte wykonanie zamówienia. Dysponowania odpowiednim potencjaÂem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie naleüy zÂoüy‡: wykaz osób, które b™d… uczestniczy‡ w
wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÛci odpowiedzialnych za Ûwiadczenie,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÛwiadczenia
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzeniem
speÂniania warunku b™dzie przedstawienie wykazu zawieraj…cego nie mniej
niü;
- jednego artysty, który wykona minimum trzy modele zwierz…t na wystaw™
paleontologiczn…,
- jedn… osob™, która posiada doÛwiadczenie w wykonaniu minimum jednej
scenografii zwi…zanej z organizacj… wystawy paleontologicznej,
- jedn… osoby, która posiada doÛwiadczenie w wykonaniu minimum jednej
oprawy multimedialnej ekspozycji zwi…zanej z organizacj… wystawy
paleontologicznej.
W zaÂ…czonym wykazie naleüy wskaza‡ gdzie wymienione osoby nabyÂy wymagane
doÛwiadczenie.
Lire:
III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
O zamówienie mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy zÂoü… oÛwiadczenie z art.
22 ust. 1 ustawy o speÂnieniu warunków podmiotowych oraz speÂniaj…
warunki, dotycz…ce; posiadania wiedzy i doÛwiadczenia.
Na potwierdzenie naleüy zÂoüy‡:
Wykaz wykonanych usÂug w okresie ostatnich 3 lat a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich
wartoÛci oraz daty i miejsca wykonania dla przynajmniej jednej zakoÄczonej
wystawy o tematyce zbliüonej do przedmiotu zamówienia. Przez tematyk™
zbliüon… naleüy rozumie‡ wykonanie wystawy, ekspozycji staÂej
paleontologicznej. Wystawa paleontologiczna w rozumieniu Zamawiaj…cego
oznacza ekspozycj™ w obiekcie zamkni™tym, w której zastosowano modele
zwierz…t kopalnych oraz inne elementy, sÂuü…ce interpretacji Ûrodowisk
üycia zwierz…t w przeszÂoÛci geologicznej Ziemi, gdzie na potrzeby wystawy
wykonano minimum 3 modele zwierz…t, scenografi™ do wykonanych modeli i ich
Ûrodowiska oraz opraw™ multimedialn… wartoÛci zorganizowanej wystawy
wynosiÂa minimum 1 000 000 PLN. Do kaüdej pozycji wykazu musi by‡
zaÂ…czony dokument potwierdzaj…cy naleüyte wykonanie zamówienia.
Dysponowania odpowiednim potencjaÂem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie naleüy zÂoüy‡:
- wykaz osób, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu zamówienia, w
szczególnoÛci odpowiedzialnych za Ûwiadczenie, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doÛwiadczenia oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem speÂniania warunku
b™dzie przedstawienie wykazu zawieraj…cego nie mniej niü:
-- jednego artysty, który wykona minimum 3 modele zwierz…t na wystaw™
paleontologiczn…,
-- jedn… osob™, która posiada doÛwiadczenie w wykonaniu minimum 1
scenografii zwi…zanej z organizacj… wystawy paleontologicznej,
-- jedn… osoby, która posiada doÛwiadczenie w wykonaniu minimum 1 oprawy
multimedialnej ekspozycji zwi…zanej z organizacj… wystawy
paleontologicznej.
W zaÂ…czonym wykazie naleüy wskaza‡ gdzie wymienione osoby nabyÂy wymagane
doÛwiadczenie.
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
79960000 - Services photographiques et services connexes 
92130000 - Services de projection de films cinématographiques 
92312200 - Services prestés par les auteurs, les compositeurs, les sculpteurs et les artistes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR