Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 26/07/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de promotion

2011/S 161-264725 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miasto Áódú - Urz…d Miasta Áodzi, ul. Piotrkowska 104, attn: Maria
Herszel, Roman CieÛlak, POLOGNE-90-926Áódú. Tel. +48 426384888. E-mail:
zamowienia@uml.lodz.pl. Fax +48 426384877.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.6.2011, 2011/S
114-188830)
Inne dodatkowe informacje
Procedura niepeÂna.
Zamówienia nie udzielono.
Zamawiaj…cy uniewaünia post™powanie o udzielenie zamówienia publicznego
dla cz™Ûci I. pn. promocja Áodzi przez zespóÂ ekstraklasy piÂki noünej
m™üczyzn bior…cy udzia w rozgrywkach ekstraklasy piÂki noünej m™üczyzn
poprzez statyczn… identyfikacj™ wizualn… Miasta w miejscu rozgrywania
zawodów sportowych.
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych
(Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiaj…cy uniewaünia
podst™powanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeüeli nie zÂoüono
üadnej oferty niepodlegaj…cej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: w wyznaczonym przez Zamawiaj…cego terminie tj. do
dnia 26.7.2011 r. do godz. 10:30 zÂoüono tylko jedn… ofert™ na realizacj™
cz™Ûci I, jednaküe nie byÂa ona zabezpieczona wymaganym przez
Zamawiaj…cego wadium, które wpÂyn™Âo po terminie; w dniu 26.7.2011 r. o
godzinie 10:33:24.
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR