Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2009
Date de péremption : 17/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes, Services de nettoyage et d'hygiène

2009/S 120-174046 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Zespó Opieki Zdrowotnej, ul.Bema 6, Dzia Administracyjno-Gospodarczy,
attn: Barbara BuliÄska, PL-59-300 Lubin. Tel. +48 768401719. E-mail:
zampub@zozlubin.com.pl. Fax +48 768401716.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 5.2009, 2009/S
89-128598)
Objet: CPV: 90900000, 90600000.
Services de nettoyage et d'hygiène.
Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et
services connexes.
Au lieu de: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy:
1) posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie speÂniony, jeüeli Wykonawca:
a) wykona lub jest w trakcie wykonywania usÂug w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, usÂugi
odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
niniejszego zamówienia.
b) przedstawi wykaz wykonanych usÂug z podaniem ich wartoÛci, dat
wykonania i odbiorców oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzaj…ce, üe
usÂugi te zostaÂy wykonane naleüycie (zgodnie z treÛci… ZaÂ…cznika Nr 4 do
oferty).
Zamawiaj…cy wymaga wykonania co najmniej dwóch usÂug, kaüda:
- o wartoÛci co najmniej 1 500 000 PLN brutto,
- o Â…cznej powierzchni 16 000 m2, w placówce sÂuüby zdrowia.
W przypadku podmiotów skÂadaj…cych ofert™ wspóln… Zamawiaj…cy uzna, üe
Wykonawca speÂnia ww. warunki, jeüeli wykaüe, üe wykonali Â…cznie wymagan…
liczb™ usÂug, kaüda co najmniej o wskazanej wyüej wartoÛci. Sumowaniu nie
mog… podlega‡ usÂugi o wartoÛci mniejszej od wymaganej przez
Zamawiaj…cego.
c) przedstawi wykaz osób, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doÛwiadczenia i wyksztaÂcenia niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe
zakresu wykonywanych przez nich czynnoÛci.
Zamawiaj…cy wymaga wskazania w ZaÂ…czniku (wykazie) na osob™, która b™dzie
zatrudniona na stanowisku:
- kierownika obiektu,
- technologa (osoby posiadaj…cej przygotowanie specjalistyczne w zakresie
higieny szpitalnej i zakaüeÄ szpitalnych),
- szkoleniowca (doÛwiadczenie pedagogiczne, przygotowanie specjalistyczne
w zakresie higieny szpitalnej i zakaüeÄ szpitalnych),
- brygadzistów (przygotowanie specjalistyczne w zakresie higieny
szpitalnej i zakaüeÄ szpitalnych), minimum 2 osoby oraz przedstawi dla
tych osób odpowiednie dokumenty (certyfikaty, dyplomy) uprawniaj…ce do
peÂnienia ww. funkcji.
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂnienia przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na podstawie zaÂ…czonych do oferty dokumentów i oÛwiadczeÄ,
zgodnie z formuÂ… speÂnia / nie speÂnia.
IV.3.3) 24.6.2009 (10:00)
IV.3.4) 24.6.2009 (10:00)
IV.3.7) 24.6.2009 (11:00)
Lire: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
O udzielenie zamówienia mog… ubiega‡ si™ Wykonawcy, którzy:
1) posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie speÂniony, jeüeli Wykonawca:
a) wykona lub jest w trakcie wykonywania usÂug w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy ' w tym okresie, usÂugi
odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci… usÂugom stanowi…cym przedmiot
niniejszego zamówienia.
b) przedstawi wykaz wykonanych usÂug z podaniem ich wartoÛci, dat
wykonania i odbiorców oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzaj…ce, üe
usÂugi te zostaÂy wykonane naleüycie (zgodnie z treÛci… ZaÂ…cznika Nr 4 do
oferty).
Zamawiaj…cy wymaga wykonania co najmniej dwóch usÂug, kaüda:
- o wartoÛci co najmniej 1 500 000 PLN brutto,
- o Â…cznej powierzchni 16 000 m2, w placówce sÂuüby zdrowia.
W przypadku podmiotów skÂadaj…cych ofert™ wspóln… Zamawiaj…cy uzna, üe
Wykonawca speÂnia ww. warunki, jeüeli wykaüe, üe wykonali Â…cznie wymagan…
liczb™ usÂug, kaüda co najmniej o wskazanej wyüej wartoÛci. Sumowaniu nie
mog… podlega‡ usÂugi o wartoÛci mniejszej od wymaganej przez
Zamawiaj…cego.
c) przedstawi wykaz osób, które b™d… uczestniczy‡ w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doÛwiadczenia i wyksztaÂcenia niezb™dnych do wykonania zamówienia, a taküe
zakresu wykonywanych przez nich czynnoÛci.
Zamawiaj…cy wymaga wskazania w ZaÂ…czniku (wykazie) na osob™, która b™dzie
zatrudniona na stanowisku:
- kierownika obiektu,
- szkoleniowca (przygotowanie specjalistyczne w zakresie higieny
szpitalnej i zakaüeÄ szpitalnych potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj.
dyplomami, zaÛwiadczeniami lub certyfikatami).
Zamawiaj…cy dokona oceny speÂnienia przez Wykonawców warunków udziaÂu w
post™powaniu na podstawie zaÂ…czonych do oferty dokumentów i oÛwiadczeÄ, o
których mowa w Rozdziale V i VI SIWZ, zgodnie z formuÂ… speÂnia / nie
speÂnia.
IV.3.3) 17.7.2009 (10:00)
IV.3.4) 17.7.2009 (10:00)
IV.3.7) 17.7.2009 (11:00)
 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90900000 - Services de nettoyage et d'hygiène 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR