Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 30/09/2009
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de réparation et d'entretien de chaudières

2009/S 187-268312 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
PoÂudniowy Koncern Energetyczny SA, ul. Lwowska 23, attn: Krzysztof Pi…tek
Katarzyna Michalik MaÂgorzata Sojka Andrzej Sroka, PL-40-389 Katowice.
Tel. +48 327442135 / 327442438 / 327442439 / 327442116. E-mail:
kpiatek@pke.pl. Fax +48 327442440.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 9.2009, 2009/S
171-247309)
Objet: CPV: 50531100.
Services de réparation et d'entretien de chaudières.
Au lieu de: VI.3) Informacje dodatkowe:

   2.  W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegaj… si™ o udzielenie
zamówienia wówczas wymaga si™, aby kaüdy z Wykonawców zÂoüy dokumenty
opisane w cz™Ûci III.2.1.1. z wyÂ…czeniem pkt.
   9. 
Dokument opisany w cz™Ûci III.2.1
   1. pkt 9 powinien by‡ zÂoüony w imieniu
wszystkich Wykonawców wyst™puj…cych wspólnie.
Lire: VI.3) Informacje dodatkowe:

   2.  W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegaj… si™ o udzielenie
zamówienia wówczas wymaga si™, aby kaüdy z Wykonawców zÂoüy dokumenty
opisane w cz™Ûci III.2.1) z wyÂ…czeniem pkt 12. Dokument opisany w cz™Ûci
III.2.1) pkt 12 powinien by‡ zÂoüony w imieniu wszystkich Wykonawców
wyst™puj…cych wspólnie.
Autres informations complémentaires
Zmiana treÛci ogÂoszenia nie wpÂywa na termin skÂadania wniosków.
 
 
C L A S S E    C P V
50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudières 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR