Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2010
Date de péremption : 13/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

2010/S 228-347578 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Irysowa 19, attn: Marzenna Niecikowska, POLOGNE-02-660Warszawa. Tel.
+48 225493727. E-mail: zamowienia@zgnmokotow.waw.pl. Fax +48 225493777.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 11.2010, 2010/S
213-327057)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia i zakupów

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 1 NAZWA DOM SÂuüewiec 3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1. OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 2 Nazwa DOM Wierzbno 3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 3 NAZWA DOM WiŰniowa 3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 4 NAZWA DOM MadaliÄskiego
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 5 NAZWA DOM Konduktorska
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 6 NAZWA DOM Polkowska
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.2) Wielkoۇ lub zakres II.2.1) CaÂkowita lub Zakres zamówienia

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych
zwi…zanych z budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych,
opaski budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i
budowli zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w pustostanach,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac oraz z okreŰleniem
terminu ich wykonania (rozpocz™cia i zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie
prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie
protokoÂem odbioru koÄcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie
za realizacj™ prac, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej
specyfikacji wypÂacane b™dzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w
oparciu o zweryfikowane przez inspektora 'DOM - kosztorysy powykonawcze
sporz…dzane w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz wg
czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
jednostkowe nakÂady okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR)
wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w
tym wydawnictwie brak jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy
ZakÂadowe ZGN stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww.
katalogach i Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych
przez WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny dla
Warszawy ' bez kosztów zakupu ' w/g Sekocenbud w Biuletynie Cen
Regionalnych w Budownictwie (BCR) opublikowanym na dzieÄ, w którym zostaÂo
wystawione zlecenie. W przypadku gdy brak jest pozycji dla danego
materiaÂu w BCR, dopuszcza si™ przyj™cie ceny Űredniej w/g Informacji o
Cenach MateriaÂów opublikowanej przez SEKOCENBUD (IMB, IMI, IME, IRS) na
dzieÄ w którym zostaÂo wystawione zlecenie (bez kosztów zakupu).
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w dopuszcza si™
ceny na dany materia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu
akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub
zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu rozliczane b™d… na podstawie przedÂoüonych przez
Wykonawc™ faktur wystawionych przez usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü
Űrednie ceny publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d…
zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1. OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. W takich przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy
zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1) Warunki dotycz…ce zamówienia III.1.1. Wymagane wadia i gwarancje

   9. 12.2010 (10:00)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
wyj…tkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin skÂadania wniosków
dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do dokumentów
   9. 12.2010
(10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert
   9. 12.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   9. 12.2010 (10:10)
Lire:
II.1.5. Krótki opis zamówienia i zakupów

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 1 NAZWA DOM SÂuüewiec
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
ZaÂ…cznik B (2) cz™Ű‡ nr 2 Nazwa DOM Wierzbno 3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1. OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 3 NAZWA DOM WiŰniowa
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 4 NAZWA DOM MadaliÄskiego
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1. OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2. Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 5 NAZWA DOM Konduktorska
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Cz™Ű‡ nr 6 NAZWA DOM Polkowska
3) Wielkoۇ lub zakres.

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM 'SÂuüewiec', DOM
'Wierzbno', DOM 'WiŰniowa', DOM 'MadaliÄskiego', DOM 'Konduktorska', DOM
'Polkowska', poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
II.2) Wielkoۇ lub zakres II.2.1) CaÂkowita lub Zakres zamówienia

   1.  Przedmiot zamówienia skÂada si™ z 6 cz™Űci (6 DOM-ów). W ramach kaüdej
cz™Űci zamówienia Wykonawca zobowi…zany b™dzie do wykonywania usÂug
zapewniaj…cych staÂe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali
gminnych znajduj…cych si™ w tych budynkach zarz…dzanych i administrowanych
przez ZakÂad Gospodarowania NieruchomoŰciami w Dzielnicy Mokotów oraz
lokali gminnych, znajduj…cych si™ w budynkach wspólnotowych b™d…cych i nie
b™d…cych w administracji ZakÂadu Gospodarowania NieruchomoŰciami w
Dzielnicy Mokotów i lokali oŰwiaty na terenie DOM SÂuüewiec, DOM Wierzbno,
DOM WiŰniowa, DOM MadaliÄskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, poprzez:

   1. 1. przeprowadzanie w budynkach gminnych zarz…dzanych i administrowanych
przez ZGN w Dzielnicy Mokotów, których wykazy zawiera Rozdzia IV
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, okresowych kontroli (raz w
roku i sporz…dzania protokoÂów, wg art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego)
polegaj…cych na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, a w szczególnoŰci
dokonywania przegl…dów pokrycia dachów, loggii, balkonów, attyk,
balustrad, rynien, oszkleÄ, stolarki od zewn…trz, itp. elementów
naraüonych na niszcz…ce wpÂywy atmosferyczne i niszcz…ce dziaÂania
czynników wyst™puj…cych podczas uüytkowania.

   1. 2. caÂodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z robotami
poawaryjnymi, zabezpieczanie doraúne obiektów miasta, gdy groü… awari… (z
wyÂ…czeniem instalacji) lub stwarzaj… zagroüenie üycia i mienia,

   1. 3. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie prac
naprawczych wynikaj…cych z przeprowadzonych kontroli oraz wykonywanie
innych prac naprawczych zgÂoszonych przez DOM zarówno w odniesieniu do
budynków gminnych zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN oraz lokali
gminnych, o ile prace w nich zostan… zlecone przez Zamawiaj…cego, w
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, jak i urz…dzeÄ terenowych zwi…zanych z
budynkami, jak mury oporowe, zjazdy do garaüy podziemnych, opaski
budynków, Űmietników itp. oraz elementów maÂej architektury i budowli
zwi…zanych uüytkowo z tymi budynkami.

   1. 4. wykonywanie prac w branüy ogólnobudowlanej w lokalach gminnych, o ile
zostan… one zlecone,

   1. 5. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN usuwanie
nadmiernie nagromadzonego Űniegu z dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych
i czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ oraz w
przypadku zagroüeÄ lub awarii w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych,

   1. 6. w budynkach miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN
ewentualne usuwanie zanieczyszczenia z przewodów dymnych i spalinowych,
zgÂoszonych z DOM po podpisaniu umowy,

   1. 7. zgÂaszanie do DOM zauwaüonych nieprawidÂowoŰci w zakresie stanu
technicznego budynków miasta zarz…dzanych i administrowanych przez ZGN,

   1. 8. prace, o których mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji
wykonywane b™d… na odr™bne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie
do jego potrzeb) ze szczegóÂowym okreŰleniem zakresu prac i ich iloŰci
zgodnie z protokoÂem typowania i przedmiarem prac i ewentualnie Űlepym
kosztorysem oraz z okreŰleniem terminu ich wykonania (rozpocz™cia i
zakoÄczenia). PrawidÂowe wykonanie prac, o których mowa w zdaniu
pierwszym, kaüdorazowo potwierdzane b™dzie protokoÂem odbioru koÄcowego
przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizacj™ prac, o których
mowa w pkt.
   3. 1.3. i
   3. 1.4. niniejszej specyfikacji wypÂacane b™dzie
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez
inspektora 'DOM - zamienne lub powykonawcze sporz…dzane zgodnie z
przedmiarem, Űlepym kosztorysem, o ile zostanie wczeŰniej dostarczony
przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o protokóÂy typowania, obmiary prac oraz
wg czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawc™ w ofercie. Iloۇ
roboczogodzin, materiaÂów i czas pracy sprz™tu wyliczane b™d… w oparciu o
kosztorys sporz…dzony na podstawie kosztorysu Űlepego jeüeli by on
dostarczony przez Zamawiaj…cego lub w oparciu o jednostkowe nakÂady
okreŰlone w katalogach nakÂadów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Jeüeli w tym wydawnictwie brak
jest nakÂadów dla danej pracy stosowane b™d… Normy ZakÂadowe ZGN
stanowi…ce Rozdzia V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
przypadku braku odpowiednich nakÂadów dla danej pracy w ww. katalogach i
Normach ZakÂadowych ZGN dopuszcza si™ stosowanie KNR wydanych przez
WACETOB. Jeüeli równieü w tym wydawnictwie brak jest ww. nakÂadów
wykonywanych prac dopuszcza si™ stosowanie wycen indywidualnych,
uwzgl™dniaj…cych taküe rzeczywisty czas, kaüdorazowo zaakceptowanych przez
inspektorów Zamawiaj…cego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Ceny
kaüdego z materiaÂów - bez kosztów zakupu - rozliczane b™d… na podstawie
przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur. Ceny te nie mog… by‡ wyüsze niü 120
% minimalnej ceny i jednoczeŰnie nie wyüsze niü najniüsze ze Űrednich cen
dla kaüdego asortymentu podawanych w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI,
IME, obowi…zuj…ce dla kwartaÂu, w którym b™d… zlecane prace.
W przypadku braku przedmiotowej pozycji w publikacjach j/w ceny materiaÂów
naleüy przyjmowa‡ wg cennika przygotowywanego przez SEKOCENBUD na zlecenie
Zamawiaj…cego. W przypadkach gdy dany materia nie wyst™puje w obydwu
wczeŰniej przywoÂanych dokumentach, dopuszcza si™ ceny na dany materia po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w
formie pisemnej, przed podj™ciem prac lub zakupem materiaÂu.
Ceny pracy sprz™tu na podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur
wystawionych przez usÂugodawców lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny
publikowane przez Sekocenbud w kwartale, w którym prace byÂy zlecane.
Prace polegaj…ce na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt.
   3. 1.2.
niniejszej specyfikacji rozliczane b™d… w sposób opisany powyüej z tym, üe
nie b™dzie wystawione wyprzedzaj…co zlecenie z protokoÂem typowania robot,
a niezwÂocznie po powzi™ciu wiadomoŰci przez DOM o usuni™ciu awarii
tworzony b™dzie protokóÂ koniecznoŰci potwierdzaj…cy wykonanie prac
usuwaj…cych awari™ i zabezpieczenie obiektu. Zamawiaj…cy ma prawo ü…da‡ do
wgl…du faktur za materiaÂy i sprz™t uüyty przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia.

   1. 9. OdŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ, rozliczane b™dzie w
sposób nast™puj…cy:

   1. 9.1.OdŰnieüanie dachów i zdejmowanie sopli lodowych w zakresie pracy
ludzi rozliczane b™dzie w oparciu o Normy ZakÂadowe ZGN stanowi…ce
Rozdzia V SIWZ i b™d…ce jednoczeŰnie zaÂ…cznikiem nr 6 do niniejszej
umowy wg wedÂug stawek podanych przez Wykonawc™ w formularzu oferty
cz™Űciowej, a w zakresie dotycz…cym sprz™tu w oparciu o rzeczywisty czas
pracy sprz™tu kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru.

   1. 9.2.Czyszczenie rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ
rozliczane b™dzie w oparciu o rzeczywisty czas pracy ludzi i sprz™tu,
kaüdorazowo potwierdzony przez inspektora nadzoru, wedÂug stawek podanych
przez Wykonawc™ w formularzu oferty cz™Űciowej.

   1. 9.3. Ceny pracy sprz™tu przy zdejmowaniu sopli lodowych i czyszczeniu
rynien i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ rozliczane b™d… na
podstawie przedÂoüonych przez Wykonawc™ faktur wystawionych przez
usÂugodawców, lecz nie wyüsze niü Űrednie ceny publikowane przez
Sekocenbud w kwartale, w którym usÂugi b™d… zlecane.
Za odŰnieüanie dachów oraz zdejmowanie sopli lodowych i czyszczenie rynien
i rewizji rur deszczowych z zanieczyszczeÄ Wykonawca b™dzie wystawiaÂ
odr™bne faktury.

   1. 10. Ewentualne usuwanie zanieczyszczeÄ z przewodów dymowych i
spalinowych, na zlecenie z DOM, rozliczane b™dzie w oparciu o podan… w
formularzu oferty cz™Űciowej stawk… robocizny zgodnie z uwzgl™dnieniem
rzeczywistego czasu pracy ludzi. Za prace wymienione w zdaniu poprzednim
Wykonawca b™dzie wystawia odr™bne faktury.

   1. 11. SzczegóÂowy zakres obowi…zków Wykonawcy zawarty jest w § 3, 4 i 5
istotnych postanowieÄ umowy, które stanowi… Rozdzia III specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

   2.  W ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygni™cia niniejszego
post™powania jak równieü w ramach kwoty przeznaczonej na realizacj™
niniejszego zamówienia Zamawiaj…cy moüe zleci‡ prace pozostaj…ce w zwi…zku
z przedmiotem zamówienia, które z racji wartoŰci nie podlegaj… ustawie
Prawo zamówieÄ publicznych. tj. nie przekraczaj… kwoty 14 000 EUR, a
dotycz… mi™dzy innymi wykonywania prac w pustostanach. W takich
przypadkach zastosowanie b™d… miaÂy zapisy pkt.
   3. 1.8. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
III.1) Warunki dotycz…ce zamówienia III.1.1. Wymagane wadia i gwarancje
13.12.2010 (10:00)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z
wyj…tkiem dynamicznego systemu zakupów) Termin skÂadania wniosków
dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do dokumentów 13.12.2010
(10:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert 13.12.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 13.12.2010 (10:10)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR