Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 05/09/2011
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Services de réparation et d'entretien de locomotives

2011/S 161-264739 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Œeské dráhy, a.s., NábÙeþí L. Svobody 1222/12, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-110
15Praha
   1. 
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.7.2011, 2011/S
142-236301)
Au lieu de:
III.1.1) Poþadované zálohy a záruky:
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a daláích dokumentï:
Datum 29.8.2011
IV.3.4) Lhïta pro podání nabídek nebo pÙijetí þádostí o úast: Datum
29.8.2011
IV.3.6) Doba trvání v m›sících: ---.
IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum 31.8.2011
VI.3) Daláí informace:
Zadávací dokumentace v. váech pÙíloh je uveÙejn›na v souladu s § 48
zákona neomezeným a pÙímým dálkovým pÙístupem 24 hodin denn› na
internetové adrese: www.gordion.cz ' hlavní stránka, odkaz 'zadávací
dokumentace'. Uchaze se pouze bezplatn› zaregistruje pro stahování
zadávací dokumentace. Zadavatel si dle § 84 odst. 5 zákona o veÙejných
zakázkách vyhrazuje v oznámení o zahájení zadávacího Ùízení právo zruáit
zadávací Ùízení, a to aþ do okamþiku podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Lire:
III.1.1) Poþadované zálohy a záruky:
Zájemce, který se rozhodne podat nabídku, bude povinen v souladu s § 67
odst. 1 zákona k zajiát›ní pln›ní svých povinností vyplývajících z úasti
v zadávacím Ùízení poskytnout jistotu ve výái 5 000 000 CZK (slovy
p›tmilionï korun eských). Podrobnosti a podmínky poskytnutí jistoty budou
upraveny v Zadávací dokumentaci.
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a daláích dokumentï:
Datum
   5. 9.2011
IV.3.4) Lhïta pro podání nabídek nebo pÙijetí þádostí o úast: Datum

   5. 9.2011
IV.3.6) Doba trvání v m›sících: 6
IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum
   7. 9.2011
VI.3) Daláí informace:
Zadávací dokumentace v. váech pÙíloh je uveÙejn›na v souladu s § 48
zákona neomezeným a pÙímým dálkovým pÙístupem 24 hodin denn› na
internetové adrese: www.gordion.cz ' hlavní stránka, odkaz 'zadávací
dokumentace'. Uchaze se pouze bezplatn› zaregistruje pro stahování
zadávací dokumentace. Zadavatel si dle § 84 odst. 5 zákona o veÙejných
zakázkách vyhrazuje právo zruáit zadávací Ùízení.
 
 
C L A S S E    C P V
50221000 - Services de réparation et d'entretien de locomotives 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR