01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/12/2016
Date de péremption : 03/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Services de rÈparation et d'entretien de machines non Èlectriques

2016/S 244-445992 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/12/2016 S244  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: Services de rÈparation et d'entretien de machines non Èlectriques 2016/S 244-445992 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Grupa GÛrnicza Sp. z o.o.
Powsta?cÛw 30 Katowice 40-039 Pologne Point(s) de contact: KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrz?bska 10 TÈlÈphone: +48 327160588 Courriel: m.grygar@pgg.pl Fax: +48 327160580 Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) ProcÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.pgg.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Remont uk?adÛw przek?adkowych dla oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018. NumÈro de rÈfÈrence: 481601102
II.1.2) Code CPV principal 50531000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ÑRemont uk?adÛw przek?adkowych dla oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o. w latach 2017-2018î Nr zadania Nazwa zadania 1 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 2 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji RYFAMA 3 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji SIGMA 4 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji PATENTUS.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji RYFAMA
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji RYFAMA.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji SIGMA
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji SIGMA.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji PATENTUS
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50531000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej Sp. z o.o.
II.2.4) Description des prestations:
Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji PATENTUS.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.PO udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1.  Kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw.
   2.  Sytuacji finansowej
   3.  Zdolno?ci technicznej lub zawodowej okre?lone w cz??ci VIII SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O zamÛwienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy wyka?? si? posiadaniem ?rodkÛw finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni?: Nr zadania Nazwa zadania Warto?? netto PLN 1 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 224 800 2 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji RYFAMA 31 800 3 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji SIGMA 127 500 4 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji PATENTUS 24 400 W przypadku Wykonawcy, ktÛry wyka?e ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w walucie obcej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia poprzedzaj?cego dzie? w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert.
   2.  Wymagane dokumenty: informacja banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu;
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych.
   4.  Na potwierdzenie, ?e Wykonawca b?dzie dysponowa? zasobami innych podmiotÛw w celu wykazania spe?nienia warunkÛw, o ktÛrych mowa w Cz??ci VIII, w stopniu niezb?dnym dla nale?ytego wykonania zamÛwienia oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobÛw, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia nast?puj?cych dokumentÛw (zobowi?zania o tre?ci), z ktÛrych b?dzie wynika?: 1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobÛw innego podmiotu 2) sposÛb wykorzystania zasobÛw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamÛwienia publicznego 4) czy podmiot, na zdolno?ciach ktÛrego wykonawca polega w odniesieniu do warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, ktÛrych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   5.  Je?eli zdolno?ci zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktÛrym mowa powy?ej, nie potwierdz? spe?nienia przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotÛw podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania stosownego wezwania: 1) zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi?za? si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamÛwienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow?, na ktÛrych polega? korzystaj?c z potencja?u podmiotu trzeciego.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, ktÛry wykazuj?c si? spe?nieniem warunkÛw udzia?u w post?powaniu polega? na zasobach innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, zosta?a uznana za najkorzystniejsz? Wykonawca ten przedstawi? w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumenty wymienione w Cz??ci XI siwz potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego.
   7.  Wszystkie o?wiadczenia, o ktÛrych mowa powy?ej sk?adane s? w oryginale, za? dokumenty, o ktÛrych mowa powy?ej, mog? by? sk?adane w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em.
   8.  Wykonawca, ktÛry polega na sytuacji finansowej innych podmiotÛw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktÛry zobowi?za? si? do udost?pnienia zasobÛw za szkod? poniesion? przez Zamawiaj?cego powsta?? wskutek nieudost?pnienia tych zasobÛw, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobÛw nie ponosi winy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:

   1. Wykonawca wyka?e si? kompetencjami lub uprawnieniami do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, Posiadania uprawnie? do wykonywania us?ug obj?tych post?powaniem w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zamÛwienia tj. jest: 1) w odniesieniu do maszyn/urz?dze? budowy przeciwwybuchowej: a) producentem maszyn/urz?dze?, ktÛrych przedmiot zamÛwienia dotyczy; lub b) podmiotem posiadaj?cym upowa?nienie (autoryzacj?) producenta maszyny/urz?dzenia/podzespo?u/elementu, ktÛrych przedmiot zamÛwienia dotyczy w zakresie wykonywania remontÛw dzia?aj?cy w imieniu producenta; lub c) podmiotem posiadaj?cym ocen? zdolno?ci zak?adu remontowego wydan? przez jednostk? notyfikowan? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do prowadzenia remontÛw w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zamÛwienia.
   2.  O zamÛwienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy wyka?? si? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow?, to znaczy: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonuje, us?ugi w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia tj. ?wiadczyli us?ugi serwisowe, remontowe lub inne polegaj?ce na naprawie lub modernizacji maszyn/urz?dze? zastosowanych w podziemnych zak?adach gÛrniczych o ??cznej warto?ci brutto nie mniejszej ni?: Nr zadania Nazwa zadania Warto?? netto PLN 1 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji BECKER-WARKOP 224 800 2 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji RYFAMA 31 800 3 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji SIGMA 127 500 4 Remont uk?adÛw przek?adkowych produkcji PATENTUS 24 400 W przypadku Wykonawcy, przedstawiaj?cego warto?ci wykonanych us?ug w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w ktÛrym us?ugi wykonano, a w przypadku us?ug wykonanych w bie??cym roku wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie? w ktÛrym zosta?a zawarta umowa. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych us?ug okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczegÛlni? oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego.
   2.  wymagane dokumenty: DokumentÛw potwierdzaj?cych posiadanie uprawnie? do wykonywania us?ug obj?tych post?powaniem w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zamÛwienia tj.:
   1.  w odniesieniu do maszyn/urz?dze? budowy przeciwwybuchowej: a) w przypadku Wykonawcy b?d?cego producentem maszyn/urz?dze?, ktÛrych przedmiot zamÛwienia dotyczy: ó o?wiadczenie Wykonawcy, ?e jest producentem maszyn/urz?dze?, ktÛrych przedmiot zamÛwienia dotyczy z?o?one na druku stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ. lub b) w przypadku Wykonawcy posiadaj?cego upowa?nienie (autoryzacj?) producenta w zakresie wykonywania remontÛw do dzia?ania w jego imieniu: ó upowa?nienie(autoryzacj?) Producenta w zakresie wykonywania remontÛw do dzia?ania w imieniu producenta, ktÛrych przedmiot zamÛwienia dotyczy wa?nego w dniu sk?adania ofert. lub c) w przypadku Wykonawcy posiadaj?cego ocen? zdolno?ci zak?adu remontowego: ó orygina? lub kopia po?wiadczona przez Wykonawc? za zgodno?? z orygina?em oceny zdolno?ci zak?adu remontowego wydan? przez jednostk? notyfikowan? potwierdzaj?c? zdolno?? Wykonawcy do wykonywania remontÛw w zakresie nie mniejszym ni? przedmiot zamÛwienia, wa?nej w dniu sk?adania ofert
   2.  wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñw tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy lub us?ugi by?.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Nie dotyczy.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Wymagany termin p?atno?ci wynosi 120 dni od daty wp?ywu faktury do Zamawiaj?cego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÛwienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego. Wyklucza si? stosowanie zaliczek i przedp?at.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia.
   2.  W przypadku o ktÛrym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiaj? Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy? Pe?nomocnictwo w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.
   3.  Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcÛw, o ktÛrych mowa w ust.1.
   4.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem.
   5.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie. Dokumenty te powinny potwierdza? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   6.  Pozosta?e zapisy zgodnie z cz??ci? XII pkt. 6,7,8,SIWZ.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 094-169921
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 03/01/2017 Heure locale: 10:25
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/03/2017
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 03/01/2017 Heure locale: 10:30 Lieu:
Polska Grupa GÛrnicza Sp. z o.o. Oddzia? KWK ROW, ul. Jastrz?bska 10, 44-253 Rybnik, budynek B, I pi?tro, Sala nr 15.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wykonawca mo?e zwrÛci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci SIWZ. SzczegÛ?y okre?lone zosta?y w cz??ci XVIII, pkt. 4-9 SIWZ.
   2.  Kompletna oferta musi zawiera? dokumenty i zobowi?zania zawarte w cz??ci XVII SIWZ. .
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie? Publicznych Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dzia? VI. Rozdzia? 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 ñ Prawo zamÛwie? publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie? Publicznych Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
50531000 - Services de réparation et d'entretien de machines non électriques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR