Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2009
Date de péremption : 17/07/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de restaurant et services de personnel en salle

2009/S 120-174073 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital w PrzemyÛlu, ul. Monte Cassino 18, attn: Beata Skalska,
PL-37-700 PrzemyÛl. Tel. +48 166775065. E-mail: dzp@wszp.pl. Fax +48
166775064.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.5.2009, 2009/S
102-147308)
Objet: CPV: 55300000.
Services de restaurant et services de personnel en salle.
Au lieu de: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   5.  Wykaz wykonanych usÂug w okresie ostatnich 3 lat - zaÂ…cznik nr 7 SIWZ.
IV.3.4) 15.7.2009 (09:45)
IV.3.8) 15.7.2009 (10:00)
Lire: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:

   5.  Wykaz wykonanych usÂug (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszcz™cia niniejszego post™powania, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy w tym okresie, odpowiadaj…cych
usÂugom stanowi…cym przedmiot zamówienia (iloÛ‡ üywionych pacjentów, co
najmniej 150 dziennie) ' zaÂ…cznik nr 7 SIWZ.
IV.3.4) 17.7.2009 (09:45)
IV.3.8) 17.7.2009 (10:00)
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR