Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 21/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de sécurité

2011/S 208-337711 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Jednostka Wojskowa 1872, ul. Westerplatte 44, POLOGNE-76-200SÂupsk. Tel.
+48 598458406. Fax +48 598458267.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.10.2011, 2011/S
198-322677)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi…zane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

   6.  w zwi…zku z faktem, iü realizacja usÂug zwi…zana b™dzie z dost™pem do
informacji niejawnych, Wykonawca musi posiada‡ kancelari™ tajn…, a taküe
PeÂnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. PeÂnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych i czÂonkowie kierownictwa Wykonawcy (minimum jeden)
musz… legitymowa‡ si™ poÛwiadczeniem bezpieczeÄstwa uprawniaj…cym do
dost™pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej 'POUFNE', musz…
równieü posiada‡ przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
(PeÂnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych ' przeprowadzone przez
sÂuüby ochrony paÄstwa) - dotyczy cz™Ûci I, III i IV zamówienia.

   8.  Wykonawca posiada:
- kancelari™ tajn… (art. 42 Ustawy o ochronie informacji niejawnych).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

   1.  OÛwiadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej (zaÂ. Nr 11 do SIWZ).
Zamawiaj…cy zastrzega sobie moüliwoÛ‡ sprawdzenia faktu posiadania tajnej
kancelarii przez Wykonawc™.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi…zane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego

   6.  w zwi…zku z faktem, iü realizacja usÂug zwi…zana b™dzie z dost™pem do
informacji niejawnych, Wykonawca musi posiada‡ kancelari™ tajn… lub inn…
niü kancelaria tajna komórk™ organizacyjn… zdoln… do przetwarzania
materiaÂów niejawnych o klauzuli co najmniej 'Zastrzeüone', a taküe
PeÂnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. PeÂnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych i czÂonkowie kierownictwa Wykonawcy (minimum jeden)
musz… legitymowa‡ si™ poÛwiadczeniem bezpieczeÄstwa uprawniaj…cym do
dost™pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej 'POUFNE', musz…
równieü posiada‡ przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
(PeÂnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych ' przeprowadzone przez
sÂuüby ochrony paÄstwa) - dotyczy cz™Ûci I, III i IV zamówienia.

   8.  Wykonawca posiada‡ kancelari™ tajn… lub inn… niü kancelaria tajna
komórk™ organizacyjn… zdoln… do przetwarzania materiaÂów niejawnych o
klauzuli co najmniej 'Zastrzeüone' (art. 42 i 44 Ustawy o ochronie
informacji niejawnych).
III.2.3 Kwalifikacje techniczne

   1.  OÛwiadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej lub innej niü kancelaria
tajna komórk™ organizacyjn… zdoln… do przetwarzania materiaÂów niejawnych
o klauzuli co najmniej Zastrzeüone (zaÂ. Nr 11 do SIWZ). Zamawiaj…cy
zastrzega sobie moüliwoÛ‡ sprawdzenia faktu posiadania tajnej kancelarii
lub innej niü kancelaria tajna komórki organizacyjnej zdolnej do
przetwarzania materiaÂów niejawnych o klauzuli co najmniej Zastrzeüone
przez Wykonawc™.
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR