Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 14/11/2011
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de sÚcuritÚ

2011/S 208-337808 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Jednostka Wojskowa Nr 4653, attn: Barbara Jakubiec,
POLOGNE-84-313Siemirowice. Tel. +48 598614186. E-mail:
basiajakubiec@interia.pl. Fax +48 598614186.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne, 19.10.2011, 2011/S
201-327475)
Au lieu de:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   1.  W postÖpowaniu mogů wziůç udzia┬ wykonawcy, ktˇrzy spe┬niajů
nastÖpujůce warunki:
1) Posiadajů uprawnienia do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania,
Warunek ten zostanie spe┬niony, je█li wykonawca wykaŘe, Ře posiada:

   1.  aktualnů koncesjÖ MSWiA na prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej w
zakresie ochrony osˇb i mienia wydanů na podstawie ustawy z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osˇb i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.
1221 z pˇ˙n. zm,

   2.  waŘne pozwolenie radiowe dla urzůdze─ nadawczych lub nadawczo -
odbiorczych pracujůcych w sieciach radiokomunikacji ruchomej lůdowej typu
dyspozytorskiego wydane przez Prezesa UrzÖdu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ' Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pˇ˙n. zm.).
7/ 20 ENOTICES_jw4653duue 14/10/2011- ID:2011-143309 Formularz standardowy
2 - PL ochrona fizyczna osˇb i mienia realizowana w ca┬odobowym systemie
zmianowym na rzecz JW 4653 w kompleksie 4063, 4222, 6068 oraz w kompleksie
4831 przez
SWp ececluja lpisottwyicerzdnzeůn Uiaz bŘer oojfoenroůw aFnoer musa┬ucgjiÖ
oOdpcohwrioadnanjůů w(SymUaFgOan)iom okre█lonym przez Zamawiajůcego,
Zamawiajůcy Řůda przedstawienia:
1) akredytacji bezpiecze─stwa teleinformatycznego dla systemu
teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
'ZastrzeŘone' wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej lub
waŘnego █wiadectwa akredytacji bezpiecze─stwa systemu teleinformatycznego
(certyfikatu bezpiecze─stwa teleinformatycznego) na stanowisko komputerowe
wykonawcy wydane przez ABW lub SKW upowaŘniajůcego do wykonywania
dokumentˇw o klauzuli 'ZastrzeŘone';
2) za█wiadczenia niezaleŘnego podmiotu, po█wiadczajůcego zgodno█ç dzia┬a─
wykonawcy z systemem zarzůdzania jako█ciů zgodnego z normami
miÖdzynarodowymi PN-EN ISO 9001 lub sojuszniczymi publikacjami zapewnienia
jako█ci AQAP serii 2000 wystawionych dla wykonawcy, ubiegajůcego siÖ o
udzielenie zamˇwienia, █wiadczůcego us┬ugi dla wojska lub innych
Instytucji Narodowych, w zakresie wykonywania us┬ug ochrony osˇb i mienia.
Dokumenty, jakie majů dostarczyç Wykonawcy, w celu potwierdzenia sytuacji
podmiotowej:
1) o█wiadczenie wykonawcy o spe┬nianiu warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu,
okre█lonych w art. 22 ust.1 pkt 1-
4 ustawy Pzp - za┬ůcznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnů koncesjÖ MSWiA na prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej w
zakresie ochrony osˇb i mienia wydanů na podstawie ustawy z dnia 22
sierpnia 1997r. O ochronie osˇb i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.
1221 z pˇ˙n. zm.);
3) pozwolenie radiowe dla urzůdze─ nadawczych lub nadawczo - odbiorczych
pracujůcych w sieciach radiokomunikacji ruchomej lůdowej typu
dyspozytorskiego wydane przez Prezesa UrzÖdu Komunikacji
Elektronicznej,
4) o█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania z powodu
niespe┬nienia warunkˇw, o ktˇrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
za┬ůcznik nr 3 do SIWZ,
5) aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru, jeŘeli odrÖbne przepisy wymagajů
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust.1 pkt2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo sk┬adania ofert, a w stosunku do
osˇb fizycznych o█wiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy,
6) aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika UrzÖdu Skarbowego
potwierdzajůcego, Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw, lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert,
7) aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych potwierdzajůcego, Ře
Wykonawca nie zalega z op┬acaniem sk┬adek na ubezpieczenia zdrowotne i
spo┬eczne, lub potwierdzenia, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymania w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ
3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert,
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert,
9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert,
10) akredytacjÖ bezpiecze─stwa teleinformatycznego dla systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli 'ZastrzeŘone' wydanů przez kierownika jednostki organizacyjnej
lub █wiadectwo akredytacji bezpiecze─stwa systemu teleinformatycznego na
stanowisko komputerowe
Wykonawcy wydane przez S┬uŘbÖ Ochrony Pa─stwa upowaŘniajůcy do wykonania
dokumentˇw o klauzuli.
ZASTRZEűONE lub wyŘsze,
11) kserokopiÖ posiadanych certyfikatˇw jako█ci ISO 9001 lub AQAP serii
2000 na wykonywanie us┬ug w zakresie ochrony osˇb i mienia.
JeŘeli w przypadku wykonawcy majůcego siedzibÖ na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o ktˇrych mowa w art. 24 ust.1 pkt5-8
ustawy, majů miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca sk┬ada w odniesieniu do nich za█wiadczenie w┬a█ciwego
organu sůdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczůce
niekaralno█ci tych osˇb w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt5-8
ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, z tym, Ře w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osˇb nie wydaje siÖ takich za█wiadcze─ ' zastÖpuje siÖ je dokumentem
zawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem
sůdowym, administracyjnym albo organem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osˇb.
JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt 2 - 4
sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
8/ 20 ENOTICES_jw4653duue 14/10/2011- ID:2011-143309 Formularz standardowy
2 - PL ochrona fizyczna osˇb i mienia realizowana w ca┬odobowym systemie
zmianowym na rzecz JW 4653 w kompleksie 4063, 4222, 6068 oraz w kompleksie
4831 przez bS)p neiec zjaalleisgtay zc uzinszůc zUaznbiermo jpoondaůt
kFˇowr, mopa┬act,j Ös kO┬acdehkr onan nubůe z(SpiUecFzOen)ia spo┬eczne i
zdrowotne albo, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie.
W zakresie dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt 5-6 ' sk┬ada za█wiadczenie
w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktˇrej dokumenty dotyczů, w zakresie okre█lonym w art.
24 ust.1 pkt4-8 ustawy.
Lire:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego

   1.  W postÖpowaniu mogů wziůç udzia┬ wykonawcy, ktˇrzy spe┬niajů
nastÖpujůce warunki:
1) Posiadajů uprawnienia do wykonywania okre█lonej dzia┬alno█ci lub
czynno█ci, jeŘeli przepisy prawa nak┬adajů obowiůzek ich posiadania,
Warunek ten zostanie spe┬niony, je█li wykonawca wykaŘe, Ře posiada:

   1.  aktualnů koncesjÖ MSWiA na prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej w
zakresie ochrony osˇb i mienia wydanů na podstawie ustawy z dnia
22.8.1997r. o ochronie osˇb i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.
1221 z pˇ˙n. zm,

   2.  waŘne pozwolenie radiowe dla urzůdze─ nadawczych lub nadawczo -
odbiorczych pracujůcych w sieciach radiokomunikacji ruchomej lůdowej typu
dyspozytorskiego wydane przez Prezesa UrzÖdu Komunikacji Elektronicznej
zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16.7.2004 r. ' Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pˇ˙n. zm.).
7/ 20 ENOTICES_jw4653duue 14/10/2011- ID:2011-143309 Formularz standardowy
2 - PL ochrona fizyczna osˇb i mienia realizowana w ca┬odobowym systemie
zmianowym na rzecz JW 4653 w kompleksie 4063, 4222, 6068 oraz w kompleksie
4831 przez SWp ececluja lpisottwyicerzdnzeůn Uiaz bŘer oojfoenroůw aFnoer
musa┬ucgjiÖ oOdpcohwrioadnanjůů w(SymUaFgOan)iom okre█lonym przez
Zamawiajůcego.
Zamawiajůcy Řůda przedstawienia:
1) akredytacji bezpiecze─stwa teleinformatycznego dla systemu
teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
'ZastrzeŘone' wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej lub
waŘnego █wiadectwa akredytacji bezpiecze─stwa systemu teleinformatycznego
(certyfikatu bezpiecze─stwa teleinformatycznego) na stanowisko komputerowe
wykonawcy wydane przez ABW lub SKW upowaŘniajůcego do wykonywania
dokumentˇw o klauzuli 'ZastrzeŘone';
2) za█wiadczenia niezaleŘnego podmiotu, po█wiadczajůcego zgodno█ç dzia┬a─
wykonawcy z systemem zarzůdzania jako█ciů zgodnego z normami
miÖdzynarodowymi PN-EN ISO 9001 lub sojuszniczymi publikacjami zapewnienia
jako█ci AQAP serii 2000 wystawionych dla wykonawcy, ubiegajůcego siÖ o
udzielenie zamˇwienia, █wiadczůcego us┬ugi dla wojska lub innych
Instytucji Narodowych, w zakresie wykonywania us┬ug ochrony osˇb i mienia.
Dokumenty, jakie majů dostarczyç Wykonawcy, w celu potwierdzenia sytuacji
podmiotowej:
1) o█wiadczenie wykonawcy o spe┬nianiu warunkˇw udzia┬u w postÖpowaniu,
okre█lonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp - za┬ůcznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualnů koncesjÖ MSWiA na prowadzenie dzia┬alno█ci gospodarczej w
zakresie ochrony osˇb i mienia wydanů na podstawie ustawy z dnia
22.8.1997r. O ochronie osˇb i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.
1221 z pˇ˙n. zm.);
3) pozwolenie radiowe dla urzůdze─ nadawczych lub nadawczo - odbiorczych
pracujůcych w sieciach radiokomunikacji ruchomej lůdowej typu
dyspozytorskiego wydane przez Prezesa UrzÖdu Komunikacji Elektronicznej, a
w przypadku posiadania do organizacji ┬ůczno█ci urzůdze─ spe┬niajůcych
wymogi art. 144 ustawy Prawo telekomunikacyjne, o█wiadczenie o spe┬nianiu
przez te urzůdzenia postanowie─ art. 144 nineijszej ustawy;
4) o█wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postÖpowania z powodu
niespe┬nienia warunkˇw, o ktˇrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
za┬ůcznik nr 3 do SIWZ;
5) aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru, jeŘeli odrÖbne przepisy wymagajů
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust.1 pkt2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu o udzielenie zamˇwienia albo sk┬adania ofert, a w stosunku do
osˇb fizycznych o█wiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy;
6) aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika UrzÖdu Skarbowego
potwierdzajůcego, Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw, lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert;
7) aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych potwierdzajůcego, Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem sk┬adek
na ubezpieczenia zdrowotne i spo┬eczne, lub potwierdzenia, Ře uzyska┬
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┬oŘenie na raty
zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymania w ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego
organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert;
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert;
9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert;
10) o█wiadczemie o posiadaniu akredytacji bezpiecze─stwa
teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli 'ZastrzeŘone' wydanů przez
kierownika jednostki organizacyjnej lub █wiadectwo akredytacji
bezpiecze─stwa systemu teleinformatycznego na stanowisko komputerowe.
Wykonawcy wydane przez S┬uŘbÖ Ochrony Pa─stwa upowaŘniajůcy do wykonania
dokumentˇw o klauzuli ZASTRZEűONE lub wyŘsze,
11) kserokopiÖ posiadanych certyfikatˇw jako█ci ISO 9001 lub AQAP serii
2000 na wykonywanie us┬ug w zakresie ochrony osˇb i mienia.
JeŘeli w przypadku wykonawcy majůcego siedzibÖ na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o ktˇrych mowa w art. 24 ust.1 pkt5-8
ustawy, majů miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca sk┬ada w odniesieniu do nich za█wiadczenie w┬a█ciwego
organu sůdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczůce
niekaralno█ci tych osˇb w zakresie okre█lonym w art. 24 ust.1 pkt5-8
ustawy, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, z tym, Ře w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osˇb nie wydaje siÖ takich za█wiadcze─ ' zastÖpuje siÖ je dokumentem
zawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem
sůdowym, administracyjnym albo organem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osˇb.
JeŘeli wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt 2 - 4
sk┬ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
8/ 20 ENOTICES_jw4653duue 14/10/2011- ID:2011-143309 Formularz standardowy
2 - PL ochrona fizyczna osˇb i mienia realizowana w ca┬odobowym systemie
zmianowym na rzecz JW 4653 w kompleksie 4063, 4222, 6068 oraz w kompleksie
4831 przez bS)p neiec zjaalleisgtay zc uzinszůc zUaznbiermo jpoondaůt
kFˇowr, mopa┬act,j Ös kO┬acdehkr onan nubůe z(SpiUecFzOen)ia spo┬eczne i
zdrowotne albo, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie.
W zakresie dokumentˇw, o ktˇrych mowa w pkt 5-6 ' sk┬ada za█wiadczenie
w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktˇrej dokumenty dotyczů, w zakresie okre█lonym w art.
24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sÚcuritÚ 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR