Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 08/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services spécialisés de transport routier de passagers

2009/S 155-225226 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Urz…d Gminy Kobierzyce, Aleja PaÂacowa 1, attn: Angelika Olejnik,
PL-55-040 Kobierzyce. Tel. +48 713698161. E-mail: aolejnik@ugk.pl. Fax +48
713111252.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.6.2009, 2009/S
120-175189)
Objet: CPV: 60130000.
Services spécialisés de transport routier de passagers.
Au lieu de: II.2.3)
Wykaz co najmniej 8 autobusów wÂasnych (lub wynaj™tych/inna forma
dysponowania), oznakowanych z przodu i z tyÂu prostok…tnymi tablicami
barwy biaÂej, z napisem barwy czarnej 'autobus szkolny' (wraz z
kserokopiami dowodów rejestracyjnych oraz waünych polis OC + NW) w tym:
a) 6 autobusów barwy pomaraÄczowej
b) 2 autobusy rezerwowe dopuszczone do uüytkowania bez barw pomaraÄczowych
c) 2 autobusy szkolne dostosowane do przewozu niepeÂnosprawnych
d) co najmniej 1 autobus posiadaj…cy liczb™ miejsc od 49 do 51, pozostaÂe
o liczbie miejsc min. 41
IV.3.4)
   5. 8.2009 (11:00)
IV.3.8)
   5. 8.2009 (11:15)
Lire: II.2.3)
Wykaz co najmniej 8 autobusów wÂasnych (lub wynaj™tych/inna forma
dysponowania oznakowanych z przodu i z tyÂu prostok…tnymi tablicami barwy
biaÂej, z napisem barwy czarnej 'autobus szkolny' (wraz z kserokopiami
dowodów rejestracyjnych oraz waünych polis OC + NW) w tym:
a) 6 autobusów barwy pomaraÄczowej
b) 2 autobusy rezerwowe dopuszczone do uüytkowania bez barw pomaraÄczowych
c) 2 autobusy szkolne dostosowane do przewozu niepeÂnosprawnych
d) co najmniej 1 autobus posiadaj…cy liczb™ miejsc siedz…cych od 49 do 51,
pozostaÂe o liczbie miejsc siedz…cych min. 41.
WyÂoniony w post™powaniu przetargowym Wykonawca, po otrzymaniu zaproszenia
do podpisania umowy, zobowi…zany jest przyst…pi‡ do przemalowania
autobusów tak, aby w dniu podpisania umowy Wykonawca dysponowa taborem
autobusów: zgodnym z zapisami SIWZ oraz gotowym do rozpocz™cia realizacji
przedmiotu zamówienia. Przewidywany czas od zaproszenia do dnia podpisania
umowy - 7 dni.
IV.3.4)
   8. 9.2009 (11:00)
IV.3.8)
   8. 9.2009 (11:15)
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR