01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2009
Date de péremption : 29/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2009/S 195-279295 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gmina Miejska KoÛcierzyna, ul. 3 Maja 9A, attn: Daniel MÂynarczyk,
PL-83-400 KoÛcierzyna. Tel. +48 586802305. E-mail: wim@koscierzyna.gda.pl.
Fax +48 586802366.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.9.2009, 2009/S
178-256354)
Objet: CPV: 72000000.
Services de technologies de l'information, conseil, développement de
logiciels, internet et appui.
Au lieu de: Sekcja III.2.3 DoÛwiadczenie Wykonawcy tiret trzeci.
- przynajmniej w jednym z tych projektów wdroüono i zintegrowano co
najmniej nast™puj…ce moduÂy: finansowo-ksi™gowy, kadry-pÂace, modu GIS
(system informacji geograficznej, przestrzennej), obieg dokumentów,
elektroniczne usÂugi publiczne.
IV.3.4) 22.10.2009.
IV.3.8) 22.10.2009.
Lire: Sekcja III.2.3 DoÛwiadczenie Wykonawcy tiret trzeci.
- przynajmniej w jednym z tych projektów wdroüono i zintegrowano co
najmniej nast™puj…ce moduÂy: finansowo-ksi™gowy, kadry-pÂace, modu GIS
(system informacji geograficznej, przestrzennej), obieg dokumentów,
elektroniczne usÂugi publiczne; jeüeli wykonawca nie jest w stanie wykaza‡
si™ wdroüeniem wszystkich wymienionych moduÂów w ramach jednego projektu,
Zamawiaj…cy dopuszcza udokumentowanie wdroüenia moduÂu GIS w ramach
oddzielnego projektu.
IV.3.4) 29.10.2009.
IV.3.8) 29.10.2009.
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR