01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2011
Date de péremption : 19/12/2011
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de technologies de l'information, conseil, développement de , logiciels, internet et appui , Logiciels et systčmes d'information , Serveurs , Systčme de contrôle informatique , Systčme de lecture optique , Systčmes de bases de données , Systčme de gestion de bases de données

2011/S 225-364202 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
GÂówny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Post™pu 21, attn: Mariusz
Klink, POLOGNE-02-676Warszawa. Tel. +48 222204864. E-mail:
mariusz.klink@gitd.gov.pl. Fax +48 222204899.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 28.10.2011, 2011/S
208-338889)
Au lieu de:
W sekcji II.1.5).
Przedmiotem zamówienia jest usÂuga polegaj…ca na:
- wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezb™dnej infrastrukturze
sprz™towo-systemowej, konfiguracji,wdroüeniu systemu teleinformatycznego
wspieraj…cego proces gromadzenia, przetwarzania i udost™pnianiadanych
zwi…zanych z ujawnianiem wykroczeÄ polegaj…cych na przekroczeniu
dozwolonej pr™dkoŰci orazniestosowaniu si™ do sygnalizacji Űwietlnej na
drogach publicznych i wytworzeniu niezb™dnej dokumentacji,
- wsparciu Zamawiaj…cego w zakresie procedur niezb™dnych do uzyskania
dost™pu do automatycznegoprzetwarzania danych z nast™puj…cych rejestrów
publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON,
- szkoleniu uüytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu
teleinformatycznego oraz ŰwiadczeniuusÂug gwarancyjnych przez okres min. 5
lat,
- Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie
zmian zwi…zanych z optymalizacj…procesów obsÂugiwanych przez system oraz
zmianami w przepisach prawa zwi…zanych z realizowanymipost™powaniami.
Od ww. systemu wymaga si™, üeby:
- by zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urz…dzeÄ sÂuü…cych
do ujawniania wykroczeÄ polegaj…cych na przekroczeniu dozwolonej pr™dkoŰci
oraz niestosowaniu si™ do sygnalizacji Űwietlnej nadrogach publicznych,
- wymienia dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezb™dnym do
przeprowadzenia post™powania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia
koniecznych informacji o pojazdach, wÂaŰcicielach pojazdów
orazkieruj…cych,
- zapewnia peÂne wsparcie procesu dla post™powaÄ w sprawach o wykroczenia
oraz wspiera czynnoŰcizwi…zane z wytwarzaniem, dystrybucj… i
kompletowaniem niezb™dnej do przeprowadzenia post™powaniadokumentacji,
- wspiera proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urz…dzeÄ ujawniaj…cych
wykroczenia,
- wspiera proces zarz…dzania konfiguracj… i monitorowania stanu urz…dzeÄ
ujawniaj…cych wykroczenia,
- by zrealizowany zgodnie z systemem zarz…dzania jakoŰci… opisanym w
normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdraüania,
utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równowaünym,
- by zrealizowany zgodnie z systemem zarz…dzania bezpieczeÄstwem opisanym
w normie ISO 27001:2005.
Zamawiaj…cy przewiduje w ramach realizacji zamówienia moüliwoۇ
przekazywania pomi™dzy Zamawiaj…cym aWykonawc… informacji niejawnych
oznaczonych klauzul… 'zastrzeüone' oraz 'poufne'.
W sekcji III.2.1) punkt II ppkt.
   3. 

   3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie
zamówienia oŰwiadczenie o speÂnianiuwarunków udziaÂu w post™powaniu
wymienione w pkt 2 powinno by‡ zÂoüone w imieniu wszystkich Wykonawców,
natomiast pozostaÂe oŰwiadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2)
i III.2.3) mog…dotyczy‡ dowolnego Wykonawcy spoŰród Wykonawców
skÂadaj…cych wspólny wniosek o dopuszczenie doudziaÂu w post™powaniu.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   1.  posiadanie wiedzy i
doŰwiadczenia, litera a) i b).

   1.  posiadanie wiedzy i doŰwiadczenia poprzez wykazanie, üe w okresie
ostatnich trzech lat przed upÂywemterminu skÂadania wniosków o
dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu, a jeüeli okres
prowadzeniadziaÂalnoŰci jest krótszy ' w tym okresie:
a) zaprojektowaÂ, wykona oraz wdroüy przynajmniej 3 systemy
informatyczne o z których kaüdy:
- zosta zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów
realizuj…cych zadania administracji publicznej,
- przetwarza dane osobowe i speÂnia wymagania okreŰlone w ustawie o
ochronie danych osobowych,
- mia wartoۇ co najmniej 50 mln z brutto - uwzgl™dniaj…c wyÂ…cznie
wartoۇ wykonanych usÂug zwi…zanychz zaprojektowaniem i wdroüeniem systemu
(bez wartoŰci dostaw i licencji) oraz o z których przynajmniej
jedensystem: by systemem integruj…cym w zakresie automatycznego
przetwarzania informacji nie mniej niü 400 urz…dzeÄ eksploatowanych w
minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju,
wymieniaj…cychdane w trybie teletransmisji oraz zosta zrealizowany w
oparciu o polityk™ bezpieczeÄstwa zgodn… z ISO/IEC27001, co potwierdzone
jest stosownym certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnion…
jednostk™certyfikuj…c… oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum
'zastrzeüone'.
b) zaprojektowaÂ, wykona oraz wdroüy przynajmniej 1 system informatyczny
dla podmiotu realizuj…cegozadania administracji publicznej, uüywany przez
minimum 1 tys. uüytkowników w minimum 10 lokalizacjachrozproszonych na
terenie kraju, o wartoŰci min. 50 000 000 PLN brutto, który speÂnia
nast™puj…ce wymagania:
- wykorzystuje infrastruktur™ PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji
uüytkowników oraz zabezpieczeniatransmisji danych,
- jest zbudowany w oparciu o architektur™ SOA wykorzystuj…c… szyn™ usÂug
(ESB), udost™pniaj…c… usÂugisieciowe (Webservices) w celu wymiany danych z
systemami zewn™trznymi,
- w caÂoŰci zosta wdroüony w architekturze wysoko-dost™pnej (HA),
- bezpieczeÄstwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z
wykorzystaniem zintegrowanychsprz™towych rozwi…zaÄ IDS/IPS,
- posiada wdroüone rozwi…zanie monitoruj…ce jego prac™ i wydajnoۇ w
stopniu umoüliwiaj…cym niezwÂocznepodejmowanie dziaÂaÄ w przypadku
wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian,
- przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów
wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych,
- zapewnia w peÂni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyüej 80
tys. takich operacji przetwarzaniana dob™,
- zosta zbudowany z wykorzystaniem zapasowego oŰrodka przetwarzania
pracuj…cego w trybie 'disaster-recovery'.
W sekcji III.2.1) punkt III.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu Wykonawca
zobowi…zany jest zÂoüy‡ niüejwymienione dokumenty potwierdzaj…ce, üe
oferowane usÂugi speÂniaj… wymagania okreŰlone w ogÂoszeniu ozamówieniu:

   1.  Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równowaüny w zakresie:
projektowania, wytwarzania, wdraüania,utrzymania i serwisu oprogramowania
potwierdzaj…cy, üe Wykonawca prowadzi dziaÂalnoۇ w oparciu owdroüony
system zarz…dzania jakoŰci…,

   2.  Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równowaüny, potwierdzaj…cy, üe
Wykonawca speÂni wymaganianormy na System Zarz…dzania BezpieczeÄstwem
Informacji ISO 27001:2005 przy wdroüeniu przynajmniejjednego systemu
informatycznego,

   3.  Aktualne Űwiadectwo bezpieczeÄstwa przemysÂowego drugiego stopnia
zgodnie z art. 65 i 66 ustawy zdnia 22.1.1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.)
potwierdzaj…cezdolnoۇ Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… 'poufne'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a).
a) Kierownik projektu (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udziaÂ,
jako kierownik projektu, w realizacjiprzynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego
warunki okreŰlone w pkt. 1 lit a) lub b) powyüej,
II. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostk™
akredytowan… przez APM Grouplub certyfikat Project Management Professional
wystawiony przez jednostk™ akredytowan… przez ProjectManagement Institute,
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b).
b) Inüynier ds. urz…dzeÄ sieciowych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. urz…dzeÄsieciowych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA,
Űwiadcz…cego usÂugi publicznie dost™pne wsieci Internet, o dost™pnoŰci
minimum 98 % w skali roku,
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym wtrybie 'disaster-recovery',
- w zakresie pracy z urz…dzeniami typu: firewall, modularne przeÂ…czniki
sieciowe, routery LAN/WAN.
III. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwaTeleinformatycznego w ABW,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c).
c) Inüynier ds. systemów pami™ci masowych (1 osoba) speÂniaj…cy
nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. systemów
pami™cimasowych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania infrastruktury pami™ci masowych dla systemu SOA,
Űwiadcz…cego usÂugi publiczniedost™pne w sieci Internet, o dost™pnoŰci
minimum 98 %,- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym
zapasowym oŰrodkiem przetwarzania pracuj…cym wtrybie 'disaster-recovery',
- w pracy z sieciami SAN opartymi o urz…dzenia typu: przeÂ…czniki FC,
macierze dyskowe, biblioteki taŰmowe.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d).
d) Inüynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds.
serwerówaplikacyjnych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym wtrybie 'disaster-recovery',
- w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e).
e) Inüynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. systemówoperacyjnych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o j…dro
Linux,
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym wtrybie 'disaster-recovery'.
III. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwaTeleinformatycznego w ABW,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f).
f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Eksperta ds. baz danych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle
DB, MS SQL, IBM DB2 lubrównowaüne),
- w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz
danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL,IBM DB2 lub równowaüne) mi™dzy
dwoma oŰrodkami przetwarzania.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g).
g) Ekspert ds. bezpieczeÄstwa (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. posiada min. 5-letnie doŰwiadczenie w zakresie projektowania systemów
bezpieczeÄstwateleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN,
zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI,uwierzytelnianie i autoryzacja
uüytkowników),
II. posiada przynajmniej jeden z nast™puj…cych certyfikatów: CISM, CISA,
CISSP lub CEH lub równowaüne,wystawione przez niezaleün… akredytowan…
jednostk™ certyfikuj…c… zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇbadania
posiadanej wiedzy,III. posiada doŰwiadczenie w wykonaniu minimum trzech
audytów systemu zarz…dzania bezpieczeÄstweminformacji wedÂug normy
bezpieczeÄstwa ISO27001 lub równowaünej,
IV. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwaTeleinformatycznego w ABW,
V. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do dost™pu
do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera h).
h) Architekt systemów informatycznych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Architekta systemuinformatycznego,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie projektowania systemów w architekturze zorientowanej na
usÂugi (SOA),
- w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej
opartej o technologie J2EE,
- w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajnoŰci i niezawodnoŰci
(HA),
- w zakresie projektowania systemów pracuj…cych w sieciach rozlegÂych.
III. posiada minimum 3-letnie doŰwiadczenie w modelowaniu systemów
informatycznych z wykorzystaniemstandardów UML i ArchiMate lub
równowaünych
IV. posiada doŰwiadczenie w realizacji projektów wykorzystuj…cych niüej
wymienione standardy/technologie:J2EE, WebServices, WS-BPEL, WS-Security,
TLS, PKCS, PKCS11, PKCS7, XAdES,
V. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do dost™pu
do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone',
VI. posiada certyfikat TOGAF lub równowaüny wystawiony przez niezaleün…
akredytowan… jednostk™certyfikuj…c… zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ
badania posiadanej wiedzy.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera i).
I) Analityk systemów informatycznych (3 osoby) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Analityka systemówinformatycznych,
II. posiada minimum 3-letnie doŰwiadczenie w modelowaniu systemów
informatycznych z wykorzystaniemj™zyka UML
   2. 0 oraz wsparciem narz™dzi
typu CASE,
III. posiada doŰwiadczenie w tworzeniu schematów wymiany danych (XSD, XML)
z wykorzystaniem standarduXML Schema,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
V. posiada certyfikat TOGAF lub równowaüny wystawiony przez niezaleün…
akredytowan… jednostk™certyfikuj…c… zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ
badania posiadanej wiedzy.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera j).
j) Kierownik zespoÂu programistów (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit od a) do b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Kierownika zespoÂuprogramistów,
II. posiada doŰwiadczenie i znajomoۇ nast™puj…cych technologii i
rozwi…zaÄ: Spring, EJB, JSP, JMS, Struts,Webservices, Maven, Ant, Java,
JavaScript, Hibernate, XML, HTML, CSS, SOAP, JDBC, XML Schema, JUnit,DAO,
JNDI, DHTML, XSLT, JAAS, CryptoAPI, AJAX, PKCX1..15, PKI, JPA, JSF,
JAX-WS,
iii. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera k).
k) Ekspert ds. jakoŰci (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Eksperta ds. jakoŰci,
II. posiada znajomoۇ procedur, metod i narz™dzi testowych oraz 3-letnie
doŰwiadczenie w testowaniu aplikacji,
III. posiada certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej
Advance Level lub równowaünywystawiony przez niezaleün… jednostk™
certyfikuj…c… zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ badaniaposiadanej
wiedzy,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera l).
l) Kierownik zespoÂu ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych
(1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…cewymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektuspeÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1
lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ eksperta ds. procesów
utrzymaniasystemów teleinformatycznych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w projektowaniu i wdraüaniu procesów utrzymania oraz definiowaniu
katalogu usÂug,
- w zakresie projektowania i wdraüania systemów zapewnienia ci…gÂoŰci
funkcjonowania (analiza ryzyka, planyci…gÂoŰci, mechanizmy
synchronizowania i przeÂ…czanie oŰrodków przetwarzania, systemy kopii
zapasowych,systemy do odtwarzania po awarii, rozwi…zania o wysokiej
niezawodnoŰci i dost™pnoŰci),
- w zakresie projektowanie, wdraüania i zarz…dzania incydentami,
problemami, zmianami, konfiguracj… orazzasobami systemu.
III. posiada certyfikat ITIL na poziomie Expert lub równowaüny wystawiony
przez niezaleün… akredytowan…jednostk™ certyfikuj…c… zapewniaj…c…
bezstronnoۇ i rzetelnoۇ badania posiadanej wiedzy,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego upowaüniaj…ce do
dost™pu do informacji niejawnychoznaczonych klauzul… co najmniej
'zastrzeüone'.
W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni
do skÂadania ofert lub do udziaÂu, litera a).
a) Zamawiaj…cy weúmie pod uwag™ systemy informatyczne speÂniaj…ce Â…cznie
wszystkie wymaganiaopisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. a) ogÂoszenia.
Zamawiaj…cy przyzna Wykonawcy za kaüdy dodatkowy(ponad jeden) wykonany
system (maksimum za trzy systemy) 5 pkt. Jeüeli którykolwiek z
powyüszychsystemów zosta zaprojektowany z uwzgl™dnieniem przepisów o
transporcie drogowym lub przepisów oruchu drogowym, Zamawiaj…cy przyzna
Wykonawcy dodatkowo 20 pkt.
W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni
do skÂadania ofert lub do udziaÂu, litera b).
b) Zamawiaj…cy weúmie pod uwag™wartoۇ wdroüonego systemu informatycznego
speÂniaj…cego wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1lit. b)
ogÂoszenia. W zaleünoŰci od wartoŰci systemu Zamawiaj…cy przyzna Wykonawcy
nast™puj…ce iloŰcipunktów: - wartoۇ z przedziaÂu od 50 000 000 do 89 999
999,99 PLN brutto ' 0 pkt., - wartoۇ z przedziaÂu od90 000 000 do 129 999
999,99 PLN brutto ' 10 pkt., - wartoۇ z przedziaÂu od 130 000 000 do 169
999 999,99PLN brutto ' 20 pkt., - wartoۇ powyüej 170 000 000 PLN brutto '
25 pkt. W przypadku, gdy Wykonawcaprzedstawi wi™cej niü jedno zamówienie,
do oceny zostanie wybrane zamówienie o najwi™kszej wartoŰci.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 29.11.2011 (13:00)
Lire:
W sekcji II.1.5).
Przedmiotem zamówienia jest usÂuga polegaj…ca na:
- wytworzeniu, instalacji na dostarczonej, niezb™dnej infrastrukturze
sprz™towo-systemowej, konfiguracji,wdroüeniu systemu teleinformatycznego
wspieraj…cego proces gromadzenia, przetwarzania i udost™pnianiadanych
zwi…zanych z ujawnianiem wykroczeÄ polegaj…cych na przekroczeniu
dozwolonej pr™dkoŰci orazniestosowaniu si™ do sygnalizacji Űwietlnej na
drogach publicznych i wytworzeniu niezb™dnej dokumentacji,
- wsparciu Zamawiaj…cego w zakresie procedur niezb™dnych do uzyskania
dost™pu do automatycznegoprzetwarzania danych z nast™puj…cych rejestrów
publicznych: CEP, CEK, PESEL, KRS, REGON,
- szkoleniu uüytkowników i administratorów w zakresie ww. systemu
teleinformatycznego oraz ŰwiadczeniuusÂug gwarancyjnych przez okres min. 5
lat,
- Utrzymaniu systemu przez okres 10 lat oraz wprowadzaniu w tym okresie
zmian zwi…zanych z optymalizacj…procesów obsÂugiwanych przez system oraz
zmianami w przepisach prawa zwi…zanych z realizowanymipost™powaniami.
Od ww. systemu wymaga si™, üeby:
- by zasilany danymi ze stacjonarnych oraz mobilnych urz…dzeÄ sÂuü…cych
do ujawniania wykroczeÄpolegaj…cych na przekroczeniu dozwolonej pr™dkoŰci
oraz niestosowaniu si™ do sygnalizacji Űwietlnej nadrogach publicznych,
- wymienia dane z rejestrami publicznymi w zakresie niezb™dnym do
przeprowadzenia post™powania wsprawach o wykroczenia, w tym gromadzenia
koniecznych informacji o pojazdach, wÂaŰcicielach pojazdów
orazkieruj…cych,
- zapewnia peÂne wsparcie procesu dla post™powaÄ w sprawach o wykroczenia
oraz wspiera czynnoŰcizwi…zane z wytwarzaniem, dystrybucj… i
kompletowaniem niezb™dnej do przeprowadzenia post™powaniadokumentacji,
- wspiera proces decyzyjny w zakresie lokalizacji urz…dzeÄ ujawniaj…cych
wykroczenia,
- wspiera proces zarz…dzania konfiguracj… i monitorowania stanu urz…dzeÄ
ujawniaj…cych wykroczenia,
- by zrealizowany zgodnie z systemem zarz…dzania jakoŰci… opisanym w
normie ISO 9001:2000 w zakresieprojektowania, wytwarzania, wdraüania,
utrzymania i serwisu oprogramowania, lub równowaünym,
- by zrealizowany zgodnie z systemem zarz…dzania bezpieczeÄstwem opisanym
w normie ISO 27001:2005.
Zamawiaj…cy przewiduje w ramach realizacji zamówienia moüliwoۇ
przekazywania pomi™dzy Zamawiaj…cym aWykonawc… informacji niejawnych
oznaczonych klauzul… 'zastrzeüone' oraz 'poufne'.
System informatyczny obj™ty przedmiotem zamówienia b™dzie przetwarza dane
niejawne o klauzuli 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.1) punkt II ppkt.
   3. 

   3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie
zamówienia oŰwiadczenie o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu
wymienione w pkt 2 powinno by‡ zÂoüone w imieniu wszystkich Wykonawców,
natomiast pozostaÂe oŰwiadczenia i dokumenty wymienione w Sekcji III.2.2)
i III.2.3) mog… dotyczy‡ dowolnego Wykonawcy lub dowolnych Wykonawców
spoŰród Wykonawców skÂadaj…cych wspólny wniosek o dopuszczenie do udziaÂu
w post™powaniu.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   1.  posiadanie wiedzy i
doŰwiadczenia, litera a) i b).

   1.  posiadanie wiedzy i doŰwiadczenia poprzez wykazanie, üe w okresie
ostatnich 3 lat przed upÂywem terminu skÂadania wniosków o dopuszczenie do
udziaÂu w post™powaniu, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest
krótszy ' w tym okresie:
a) zaprojektowaÂ, wykona oraz wdroüy przynajmniej 2 systemy
informatyczne z których kaüdy:
- zosta zrealizowany dla administracji publicznej lub podmiotów
realizuj…cych zadania administracji publicznej,
- przetwarza dane osobowe i speÂnia wymagania okreŰlone w ustawie o
ochronie danych osobowych,
- mia wartoۇ co najmniej 40 000 000 PLN brutto - uwzgl™dniaj…c wyÂ…cznie
wartoۇ wykonanych usÂug zwi…zanych z zaprojektowaniem i wdroüeniem
systemu (bez wartoŰci dostaw i licencji) oraz z których przynajmniej jeden
system: by systemem integruj…cym w zakresie automatycznego przetwarzania
informacji nie mniej niü 400 urz…dzeÄ eksploatowanych w minimum 10
lokalizacjach rozproszonych na terenie kraju, wymieniaj…cych dane w trybie
teletransmisji oraz zosta zrealizowany w oparciu o polityk™
bezpieczeÄstwa zgodn… z ISO/IEC 27001, co potwierdzone jest stosownym
certyfikatem wystawionym dla systemu przez uprawnion… jednostk™
certyfikuj…c… oraz przetwarza dane niejawne o klauzuli minimum
'zastrzeüone' lub inne równowaüne stosowane w paÄstwach czÂonkowskich UE
lub NATO.
b) zaprojektowaÂ, wykona oraz wdroüy przynajmniej 1 system informatyczny
dla podmiotu realizuj…cego zadania administracji publicznej, uüywany przez
minimum 1 tys. uüytkowników w minimum 10 lokalizacjach rozproszonych na
terenie kraju, o wartoŰci min. 40 000 000 PLN brutto, który speÂnia
nast™puj…ce wymagania:
- wykorzystuje infrastruktur™ PKI w celu uwierzytelnienia i autoryzacji
uüytkowników oraz zabezpieczenia transmisji danych,
- jest zbudowany w oparciu o architektur™ SOA wykorzystuj…c… szyn™ usÂug
(ESB), udost™pniaj…c… usÂugi sieciowe (Webservices) w celu wymiany danych
z systemami zewn™trznymi,
- w caÂoŰci zosta wdroüony w architekturze wysoko-dost™pnej (HA),
- bezpieczeÄstwo sieciowe infrastruktury centralnej realizowane jest z
wykorzystaniem zintegrowanych sprz™towych rozwi…zaÄ IDS/IPS,
- posiada wdroüone rozwi…zanie monitoruj…ce jego prac™ i wydajnoۇ w
stopniu umoüliwiaj…cym niezwÂoczne podejmowanie dziaÂaÄ w przypadku
wykrycia anomalii oraz planowanie jego rozwoju i wprowadzanie zmian,
- przetwarza dane, w trybie automatycznym z wykorzystaniem interfejsów
wymiany danych, z co najmniej 2 rejestrów publicznych,
- zapewnia w peÂni automatyczne przetwarzanie danych w skali powyüej 80
tys. takich operacji przetwarzania na dob™,
- zosta zbudowany z wykorzystaniem zapasowego oŰrodka przetwarzania
pracuj…cego w trybie 'disaster-recovery'.
W sekcji III.2.1) punkt III.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu Wykonawca
zobowi…zany jest zÂoüy‡ niüej wymienione dokumenty potwierdzaj…ce, üe
oferowane usÂugi speÂniaj… wymagania okreŰlone w ogÂoszeniu o zamówieniu:

   1.  Aktualny certyfikat ISO 9001:2000 lub równowaüny w zakresie:
projektowania, wytwarzania, wdraüania, utrzymania i serwisu oprogramowania
potwierdzaj…cy, üe Wykonawca prowadzi dziaÂalnoۇ w oparciu o wdroüony
system zarz…dzania jakoŰci…,

   2.  Aktualny certyfikat ISO 27001:2005 lub równowaüny, potwierdzaj…cy, üe
Wykonawca speÂni wymagania normy na System Zarz…dzania BezpieczeÄstwem
Informacji ISO 27001:2005 przy wdroüeniu przynajmniej jednego systemu
informatycznego,

   3.  Aktualne Űwiadectwo bezpieczeÄstwa przemysÂowego drugiego stopnia
zgodnie z art. 65 i 66 ustawy z dnia 22.1.1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) potwierdzaj…ce
zdolnoۇ Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzul… 'poufne'.
Jako równowaüne wobec certyfikatów wskazanych w pkt. 1 i 2 zamawiaj…cy
uzna zaŰwiadczenia niezaleünego podmiotu zajmuj…cego si™ poŰwiadczaniem
zgodnoŰci dziaÂaÄ wykonawcy ze wskazanymi w tych punktach normami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj…cych si™ o udzielenie zamówienia
dokumenty wymienione powyüej mog… dotyczy‡ dowolnego z Wykonawców. Na
etapie realizacji zamówienia zamawiaj…cy b™dzie wymagaÂ, aby:
1) wszyscy Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy b™d… uczestniczy‡ w
realizacji zamówienia w zakresie projektowania, wytwarzania, wdraüania,
utrzymania lub serwisu oprogramowania posiadali certyfikaty wymienione w
pkt 1 i 2 oraz
2) wszyscy Wykonawcy i podwykonawcy wykonuj…cy czynnoŰci wymagaj…ce
przetwarzania informacji niejawnych lub dost™pu do informacji niejawnych
posiadali Űwiadectwo wymienione w pkt
   3. 
Wymaganie te zostan… okreŰlone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera a).
a) Kierownik projektu (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
i. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udziaÂ,
jako kierownik projektu, w realizacji przynajmniej 1 projektu
speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt. 1 lit a) lub b) powyüej,
ii. posiada certyfikat Prince2 Practitioner wystawiony przez jednostk™
akredytowan… przez APM Group lub certyfikat Project Management
Professional wystawiony przez jednostk™ akredytowan… przez Project
Management Institute,
iii. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera b).
b) Inüynier ds. urz…dzeÄ sieciowych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. urz…dzeÄ
sieciowych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania infrastruktury sieciowej dla systemu SOA,
Űwiadcz…cego usÂugi publicznie dost™pne w sieci Internet, o dost™pnoŰci
minimum 98 % w skali roku,
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym w trybie 'disaster-recovery',
- w zakresie pracy z urz…dzeniami typu: firewall, modularne przeÂ…czniki
sieciowe, routery LAN/WAN.
III. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera c).
c) Inüynier ds. systemów pami™ci masowych (1 osoba) speÂniaj…cy
nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. systemów pami™ci
masowych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania infrastruktury pami™ci masowych dla systemu SOA,
Űwiadcz…cego usÂugi publicznie dost™pne w sieci Internet, o dost™pnoŰci
minimum 98 %,
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym w trybie 'disaster-recovery',
- w pracy z sieciami SAN opartymi o urz…dzenia typu: przeÂ…czniki FC,
macierze dyskowe, biblioteki taŰmowe.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera d).
d) Inüynier ds. serwerów aplikacyjnych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. serwerów
aplikacyjnych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym w trybie 'disaster-recovery',
- w instalacji i konfiguracji klastrów serwerów aplikacyjnych J2EE.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera e).
e) Inüynier ds. systemów operacyjnych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Inüyniera ds. systemów
operacyjnych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych opartych o j…dro
Linux,
- w zakresie utrzymania systemów z co najmniej jednym zapasowym oŰrodkiem
przetwarzania pracuj…cym w trybie 'disaster-recovery'.
III. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera f).
f) Ekspert ds. baz danych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Eksperta ds. baz danych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w instalacji i konfiguracji klastrów baz danych klasy Enterprise (Oracle
DB, MS SQL, IBM DB2 lub równowaüne),
- w zakresie projektowania, instalacji i konfiguracji replikacji baz
danych klasy Enterprise (Oracle DB, MS SQL, IBM DB2 lub równowaüne) mi™dzy
dwoma oŰrodkami przetwarzania.
III. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera g).
g) Ekspert ds. bezpieczeÄstwa (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. posiada min. 5-letnie doŰwiadczenie w zakresie projektowania systemów
bezpieczeÄstwa teleinformatycznego (zabezpieczenia sieci LAN/WAN,
zabezpieczanie transmisji w oparciu o PKI, uwierzytelnianie i autoryzacja
uüytkowników),
II. posiada przynajmniej jeden z nast™puj…cych certyfikatów: CISM, CISA,
CISSP lub CEH lub równowaüny wystawiony przez niezaleün… akredytowan…
przez jednego z wystawców ww. certyfikatów jednostk™ certyfikuj…c…
zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ badania posiadanej wiedzy,
III. posiada doŰwiadczenie w wykonaniu minimum trzech audytów systemu
zarz…dzania bezpieczeÄstwem informacji wedÂug normy bezpieczeÄstwa
ISO27001 lub równowaünej,
IV. posiada poŰwiadczenie przeszkolenia dla Administratorów i Inspektorów
BezpieczeÄstwa Teleinformatycznego w ABW lub SKW,
V. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera h).
h) Architekt systemów informatycznych (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Architekta systemu
informatycznego,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w zakresie projektowania systemów w architekturze zorientowanej na
usÂugi (SOA),
- w zakresie projektowania systemów w architekturze wielowarstwowej
opartej o technologie J2EE,
- w zakresie projektowania systemów o wysokiej wydajnoŰci i niezawodnoŰci
(HA),
- w zakresie projektowania systemów pracuj…cych w sieciach rozlegÂych.
III. posiada minimum 3-letnie doŰwiadczenie w modelowaniu systemów
informatycznych z wykorzystaniem standardów UML i ArchiMate lub
równowaünych
IV. posiada doŰwiadczenie w realizacji projektów wykorzystuj…cych niüej
wymienione standardy/technologie: J2EE, WebServices, WS-BPEL, WS-Security,
TLS, PKCS#, PKCS11, PKCS7, XAdES,
V. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone',
VI. posiada certyfikat TOGAF lub równowaüny wystawiony przez niezaleün…
akredytowan… przez The Open Group jednostk™ certyfikuj…c… zapewniaj…c…
bezstronnoۇ i rzetelnoۇ badania posiadanej wiedzy.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera i).
i) Analityk systemów informatycznych (3 osoby) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Analityka systemów
informatycznych,
II. posiada minimum 3-letnie doŰwiadczenie w modelowaniu systemów
informatycznych z wykorzystaniem j™zyka UML
   2. 0 oraz wsparciem narz™dzi
typu CASE,
III. posiada doŰwiadczenie w tworzeniu schematów wymiany danych (XSD, XML)
z wykorzystaniem standardu XML Schema,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
V. posiada certyfikat TOGAF lub równowaüny wystawiony przez niezaleün…
akredytowan… przez The Open Group jednostk™ certyfikuj…c… zapewniaj…c…
bezstronnoۇ i rzetelnoۇ badania posiadanej wiedzy.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera j).
j) Kierownik zespoÂu programistów (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce
wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit od a) do b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Kierownika zespoÂu
programistów,
II. posiada doŰwiadczenie i znajomoۇ nast™puj…cych technologii i
rozwi…zaÄ: Spring, EJB, JSP, JMS, Struts, Webservices, Maven, Ant, Java,
JavaScript, Hibernate, XML, HTML, CSS, SOAP, JDBC, XML Schema, JUnit, DAO,
JNDI, DHTML, XSLT, JAAS, CryptoAPI, AJAX, PKCX1..15, PKI, JPA, JSF,
JAX-WS,
iii. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera k).
k) Ekspert ds. jakoŰci (1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ Eksperta ds. jakoŰci,
II. posiada znajomoۇ procedur, metod i narz™dzi testowych oraz 3-letnie
doŰwiadczenie w testowaniu aplikacji,
III. posiada certyfikat ISTQB Certified Tester na poziomie co najmniej
Advanced Level lub równowaüny wystawiony przez niezaleün… akredytowan…
przez ISTQB jednostk™ certyfikuj…c… zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ
badania posiadanej wiedzy,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji III.2.3) Kwalifikacje techniczne punkt
   2.  dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, litera l).
l) Kierownik zespoÂu ds. procesów utrzymania systemów teleinformatycznych
(1 osoba) speÂniaj…cy nast™puj…ce wymagania:
I. w ci…gu ostatnich 3 lat, przez okres min. 24 miesi™cy, bra udzia w
realizacji przynajmniej 1 projektu speÂniaj…cego warunki okreŰlone w pkt.
1 lit a) lub b) powyüej, peÂni…c funkcj™ eksperta ds. procesów utrzymania
systemów teleinformatycznych,
II. posiada min. 3-letnie doŰwiadczenie w kaüdym z nast™puj…cych zakresów:
- w projektowaniu i wdraüaniu procesów utrzymania oraz definiowaniu
katalogu usÂug,
- w zakresie projektowania i wdraüania systemów zapewnienia ci…gÂoŰci
funkcjonowania (analiza ryzyka, plany ci…gÂoŰci, mechanizmy
synchronizowania i przeÂ…czanie oŰrodków przetwarzania, systemy kopii
zapasowych, systemy do odtwarzania po awarii, rozwi…zania o wysokiej
niezawodnoŰci i dost™pnoŰci),
- w zakresie projektowanie, wdraüania i zarz…dzania incydentami,
problemami, zmianami, konfiguracj… oraz zasobami systemu.
III. posiada certyfikat ITIL na poziomie Expert lub równowaüny wystawiony
przez niezaleün… akredytowan… przez APM Group jednostk™ certyfikuj…c…
(instytut egzaminacyjny ' EI) zapewniaj…c… bezstronnoۇ i rzetelnoۇ
badania posiadanej wiedzy,
IV. posiada poŰwiadczenie bezpieczeÄstwa osobowego lub upowaünienie
kierownika jednostki organizacyjnej upowaüniaj…ce do dost™pu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul… co najmniej 'zastrzeüone'.
W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni
do skÂadania ofert lub do udziaÂu, litera a).
a) Zamawiaj…cy weúmie pod uwag™ systemy informatyczne speÂniaj…ce Â…cznie
wszystkie wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. a) ogÂoszenia.
Zamawiaj…cy przyzna Wykonawcy za dodatkowy (ponad jeden) wykonany system
(maksimum za jeden system) 5 pkt. Jeüeli którykolwiek z powyüszych
systemów zosta zaprojektowany z uwzgl™dnieniem przepisów o transporcie
drogowym lub przepisów o ruchu drogowym, Zamawiaj…cy przyzna Wykonawcy
dodatkowo 20 pkt.
Zamawiaj…cy uzna, üe system zosta zaprojektowany z uwzgl™dnieniem
przepisów o transporcie drogowym lub przepisów o ruchu drogowym w
przypadku, gdy system ten realizuje co najmniej jedn… z nast™puj…cych
funkcji:
(1) przetwarza informacje o pojazdach, kieruj…cych pojazdami i
uprawnieniach do kierowania pojazdami w zakresie obsÂugi procesu
zwi…zanego z rejestracj… lub wydawaniem dokumentów uprawniaj…cych do
prowadzenia pojazdów i dokumentów rejestracyjnych pojazdów,
(2) przetwarza informacje o naruszeniach w transporcie drogowym w zakresie
obsÂugi procesu ujawniania tych naruszeÄ lub nakÂadania kar za te
naruszenia,
(3) przetwarza informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym w zakresie
obsÂugi procesu ujawniania tych wykroczeÄ lub nakÂadania kar za te
wykroczenia,
(4) przetwarza informacje o nat™üeniu ruchu, wypadkach i kolizjach
drogowych w zakresie obsÂugi procesu zwi…zanego z gromadzeniem, analiz… i
udost™pnianiem informacji o bezpieczeÄstwie ruchu drogowego,
(5) przetwarza informacje o zezwoleniach, licencjach oraz innych
dokumentach niezb™dnych do prowadzenia zarobkowego transportu lokalnego i
mi™dzynarodowego w zakresie obsÂugi procesu wydawania i prowadzenia
rejestru tych dokumentów,
(6) wspiera obsÂug™ procesu zarz…dzania prac… funkcjonariuszy publicznych
uprawnionych do kontroli pojazdów, kieruj…cych pojazdami w zakresie
przestrzegania obowi…zuj…cych lokalnie przepisów reguluj…cych ruch drogowy
lub transport drogowy.
W sekcji IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni
do skÂadania ofert lub do udziaÂu, litera b).
b) Zamawiaj…cy weúmie pod uwag™ wartoۇ wdroüonego systemu informatycznego
speÂniaj…cego wymagania opisane w Sekcji III.2.3) punkt 1 lit. b)
ogÂoszenia. W zaleünoŰci od wartoŰci systemu Zamawiaj…cy przyzna Wykonawcy
nast™puj…ce iloŰci punktów:
- wartoۇ z przedziaÂu od 40 000 000 do 89 999 999,99 PLN brutto ' 0 pkt.
- wartoۇ z przedziaÂu od 90 000 000 do 129 999 999,99 PLN brutto ' 10
pkt.,
- wartoۇ z przedziaÂu od 130 000 000 do 169 999 999,99 PLN brutto ' 20
pkt.,
- wartoۇ powyüej 170 000 000 PLN brutto ' 25 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wi™cej niü jedno zamówienie, do
oceny zostanie wybrane zamówienie o najwi™kszej wartoŰci.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 19.12.2011 (13:00)
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
48151000 - Systčme de contrôle informatique 
48313100 - Systčme de lecture optique 
48610000 - Systčmes de bases de données 
48612000 - Systčme de gestion de bases de données 
48820000 - Serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR