01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/07/2009
Date de péremption : 05/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de télécommunications

2009/S 134-195272 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, Dzia zamówieÄ
publicznych, attn: mgr Anna Pietruszka - Kierownik DziaÂu, PL-00-315
Warszawa. Tel. +48 228279354. E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl. Fax
+48 228279354.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 19.6.2009, 2009/S
116-167965)
Objet: CPV: 64200000.
Services de télécommunications.
Au lieu de: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest Ûwiadczenie przez Wykonawc™ usÂug
telekomunikacyjnych obejmuj…cych:

   1.  Ûwiadczenie usÂug telekomunikacyjnych z zachowaniem dotychczasowej
numeracji na potrzeby Zamawiaj…cego poprzez:
- Â…cza PRA (30B+D) w iloÛci 3 sztuk,
- Â…cza analogowe PSTN w iloÛci 38 sztuk.

   2.  dzierüaw™ centrali telefonicznej i aparatów systemowych wraz z serwisem
technicznym obejmuj…cym nadzór, obsÂug™ i konserwacj™ przez caÂy okres
trwania umowy,

   3.  serwis techniczny wydzierüawionej centrali wraz z aparatami systemowymi
obejmuj…cy nadzór, administrowanie i konserwacj™.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Szacunkowa wartoÛ‡ bez VAT: 720 000,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 29.7.2009 (10:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 29.7.2009 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 29.7.2009 (10:30).
Lire: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest Ûwiadczenie przez Wykonawc™ usÂug
telekomunikacyjnych obejmuj…cych:

   1.  Ûwiadczenie usÂug telekomunikacyjnych z zachowaniem dotychczasowej
numeracji na potrzeby Zamawiaj…cego poprzez:
- Â…cza PRA (30B+D) w iloÛci 2 sztuk,
- Â…cza analogowe PSTN w iloÛci 15 sztuk.

   2.  dzierüaw™ centrali telefonicznej i aparatów systemowych wraz z serwisem
technicznym obejmuj…cym nadzór, obsÂug™ i konserwacj™ przez caÂy okres
trwania umowy,

   3.  serwis techniczny wydzierüawionej centrali wraz z aparatami systemowymi
obejmuj…cy nadzór, administrowanie i konserwacj™.
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Szacunkowa wartoÛ‡ bez VAT: 864 000,00 PLN.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
   5. 8.2009 (10:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   5. 8.2009 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   5. 8.2009 (10:30).
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR