01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/09/2009
Date de péremption : 30/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de télécommunications

2009/S 170-244547 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, ul.
Sobieskiego 277, attn: Janusz Nowara, PL-84-200 Wejherowo. Tel. +48
586765621. E-mail: pmiler@mw.mil.pl. Fax +48 586765787.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 8.2009, 2009/S
148-216940)
Objet: CPV: 64200000.
Services de télécommunications.
Au lieu de: III.2.3 ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonali lub
wykonuj… zamówienia na Ûwiadczenie usÂug telekomunikacyjnych o Â…cznej
wartoÛci min. brutto 1 000 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy 'to w tym okresie.
W celu potwierdzenia ww. warunku Zamawiaj…cy wymaga zaÂ…czenia wykazu
wykonanych zamówieÄ na Ûwiadczenie usÂug telekomunikacyjnych wraz z
dokumentami potwierdzaj…cymi naleüyte wykonanie umowy wystawione przez
instytucje, na rzecz których realizowano usÂug™ (zaÂ…cznik nr 5 do SIWZ).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 21.9.2009
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 21.9.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 21.9.2009 (10:30)
Lire: III.2.3 ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów:
Posiadaj… niezb™dn… wiedz™ i doÛwiadczenie oraz dysponuj… potencjaÂem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia potencjaÂu
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonali lub
wykonuj… co najmniej 3 (trzy)zamówienia na Ûwiadczenie usÂug
telekomunikacyjnych o wartoÛci min. brutto 500 000 PLN kaüde w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy 'to w
tym okresie.
W celu potwierdzenia ww. warunku Zamawiaj…cy wymaga zaÂ…czenia wykazu
wykonanych co najmniej 3 (trzech)zamówieÄ na Ûwiadczenie usÂug
telekomunikacyjnych o wartoÛci min.brutto 500 000 PLN kaüde w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeüeli okres prowadzenia dzialalnoÛci jest krótszy-to w tym
okresie,wraz z dokumentami potwierdzaj…cymi naleüyte wykonanie umowy
wystawione przez instytucje, na rzecz których realizowano usÂug™
(zaÂ…cznik nr 5 do SIWZ).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego: 30.9.2009
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 30.9.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 30.9.2009 (10:30)
 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR