Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 30/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) , Services de transport routier

2010/S 175-266412 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Zarz…d Dróg i Komunikacji w WaÂbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, attn:
Agnieszka Plesner, POLOGNE-58-302. WaÂbrzych. Tel. +48 746414408. E-mail:
aplesner@zdik.walbrzych.pl. Fax +48 746414404.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.8.2010, 2010/S
164-252345)
Inne dodatkowe informacje
Ocena, czy Wykonawca speÂnia warunki udziaÂu w post™powaniu zostanie
dokonana zgodnie z kryterium speÂnia - nie speÂnia, na podstawie analizy
zaÂ…czonych dokumentów.
Zamawiaj…cy przewiduje udzielenie zamówieÄ uzupeÂniaj…cych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówieÄ publicznych.
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60100000 - Services de transport routier 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR