Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2010
Date de péremption :
Type de procédure : Informations générales
Type de document : Informations générales
POLOGNE
appel-offre

Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) , Services de transport routier public

2010/S 194-296623 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: Zgodnie z artykuÂem 7 Rozporz…dzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 23 paúdziernika 2007 roku, dotycz…cego usÂug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaüerskiego Urz…d Miejski w W…growcu ogÂasza, üe:
 
1.Uprawnionym organem do publikacji jest Organizator: GMINA MIEJSKA W„GROWIEC, reprezentowana przez: StanisÂawa WilczyÄskiego, Burmistrza Miasta W…growca, z siedzib… w W…growcu, ul. KoÛciuszki 15a, 62-100W…growiec, POLSKA.
 
2.Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: BezpoÛrednie zamówienie udzielone podmiotowi wewn™trznemu, spóÂce prawa handlowego: ZakÂad Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w W…growcu, ul. Skocka 18, 62-100 W…growiec, POLSKA.
 
3.Szacowana wartoÛ‡ zamówienia: Szacowana wartoÛ‡ zamówienia netto wynosi 704.301,50 PLN co stanowi równowartoÛ‡ 183.459,62 euro. Úwiadczenie usÂug publicznych dotyczy 148.274,00 km rocznie.
 
4.UsÂugi i obszar obj™ty zamówieniem: Úwiadczenie usÂug publicznych, zarz…dzanie usÂugami pasaüerskiego transportu publicznego na terenie Gminy Miejskiej W…growiec i Gminy W…growiec.
 
5.Przewidywany okres udzielenia zamówienia: Od
   1. 01.2012 do 31.12.2021 r.
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60112000 - Services de transport routier public 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR