01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 23/01/2017
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Services de transport routier, Services agricoles, Services sylvicoles, Services de d╚frichement, Services d'╚lagage, Plantation d'arbres par ensemencement, Services li╚s la sylviculture, Services de gestion des for═ts, Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t, Services de conciergerie

2016/S 242-441389 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-?widwin: Services sylvicoles 2016/S 242-441389 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Skarb Pa?stwa ˝ Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Nadle?nictwo ?widwin 330044306 ul. Szczeci?ska 58 ?widwin 78-300 Pologne Point(s) de contact: Bart?omiej Troczy?ski T╚l╚phone: +48 943652652 Courriel: swidwin@szczecinek.lasy.gov.pl Fax: +48 943652579 Code NUTS: PL422 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.swidwin.szczecinek.lasy.gov.pl http://www.swidwin.szczecinek.lasy.gov.pl
I.2) Proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_swidwin/zamowienia_publiczne Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna PGL LP nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu szk█?karstwa le?nego i nasiennictwa dla Nadle?nictwa ?widwin w latach 2017-2018. Num╚ro de r╚f╚rence: ZG.270.09.2016.BT
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (Dz.U. 2015 poz. 2100 z p█?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu szk█?karstwa le?nego i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadle?nictwa ?widwin w latach 2017-2018.Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39˝46 ustawy z 29.1.2004 Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z p█?n. zm. ˝ dalej ĐPzpţ) oraz akt█wwykonawczych do Pzp. Post?powanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zam█wie?o warto?ci r█wnej lub wy?szej ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8Pzp. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ,okt█rej wart. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 2 600 169.36 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 77211600 77230000 77211300 77231000 77231200 77100000 60100000 98341130
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL422 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa ?widwin, a tak?e wybrane prace na terenie okolicznych nadle?nictw (m.in. zbi█r i transport nasion, sadzonek itp.).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2100 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ)obejmuj?ce prace z zakresu szk█?karstwa le?nego i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadle?nictwa ?widwin w latach 2017-2018. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac wynikaj?ce z za??cznika nr 1B do SIWZ. Szczeg█?owy opis prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia, oraz szczeg█?owy opis technologii wykonywania poszczeg█lnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia,zawarty zosta odpowiednio w za??czniku nr 1B i w za??czniku nr 1C do SIWZ. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za?. nr 1C do SIWZ. Lokalizacje (adresy le?ne), na kt█rych jest wst?pnie planowana realizacja poszczeg█lnych prac(czynno?ci)wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w za?. nr 1B do SIWZ. Lokalizacje(adresy le?ne), na kt█rych jest planowana realizacja poszczeg█lnych prac (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie w trakcie realizacji zam█wienia. Ilo?ci prac (czynno?ci) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach le?nych), na kt█rych jest planowana realizacja przedmiotu zam█wienia w ramach danej Cz??ci ma charakter wst?pny i mo?e ulec zmianie (zar█wno zwi?kszeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie: cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawc firm podwykonawc█w. Wskazanie takie nale?y umie?ci na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca b?dzie m█g wprowadzi podwykonawc wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu prac przy u?yciu maszyn doczepnych do ci?gnika rolniczego (kierowca ci?gnika), je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 ˝ Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1502, z p█?n. zm.). Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, o warto?ci do 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega b?d na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 600 169.36 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/02/2017 Fin: 31/12/2018 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 6 do SIWZ ˝dokumentacji zam█wienia. Szacunkowa warto? zam█wienia uwzgl?dnia warto? zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, stanowi?cych 50 % szacunkowej warto?ci bez VAT oraz warto? prawa opcji w wysoko?ci 20 % szacunkowej warto?ci bez VAT.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena ˝ 60 %, 2) Aspekty spo?eczne realizacji przedmiotu zam█wienia: zatrudnienie os█b wykonuj?cych prace z zakresu szk█?karstwa le?nego na umowy o prac ˝ 20 %. 3) Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia: prace r?czne na szk█?ce le?nej ˝ 20 %.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni 65 000 PLN.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu szk█?karstwa le?nego i nasiennictwa na ??czn kwot nie mniejsz ni
   1. 000.000,00 z brutto. Warunek ten, w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: a) co najmniej 2 szt. ci?gnik█w rolniczych przystosowanych do pracy z doczepnym specjalistycznym sprz?tem szk█?karskim stanowi?cym w?asno? Zamawiaj?cego; b) co najmniej 1 szt. urz?dzenia wielofunkcyjnego ˝ kosy spalinowej przystosowanej r█wnie do pracy z urz?dzeniami na wysi?gniku tj. pilark i no?ycami do ?ywop?otu lub komplet takich urz?dze?. Warunek w zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: a) co najmniej 2 osobami, kt█re uko?czy?y szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
   8. 5.2013 szkolenia w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz.U. 2013 poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepis█w obowi?zuj?cych w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej, kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin; b) co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia do zbioru nasion i szyszek z drzew stoj?cych. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? Đspe?niaţ/Đnie spe?niaţ, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzonych w dokumentach lub o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawc█w.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu prac przy u?yciu maszyn doczepnych do ci?gnika rolniczego (kierowca ci?gnika), je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z 26.6.1974 ˝ Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 1502, z p█?n. zm.).
   2.  Zamawiaj?cy wymaga przed podpisaniem umowy posiadania przez Wykonawc polisy OC na sum ubezpieczenia nie mniejsz ni 500 000 PLN.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc w wysoko?ci 2 % ceny ??cznej brutto wynikaj?cej ze z?o?onej oferty.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 23/01/2017 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 24/03/2017
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 23/01/2017 Heure locale: 09:30 Lieu:
Siedziba Nadle?nictwa ?widwin, ul. Szczeci?ska 58, 78-300 ?widwin, sala narad, pok. nr 13 (pi?tro). Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy i adresy Wykonawc█w, a tak?e informacje dotycz?ce ceny. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci te informacje na stronie internetowej.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 20 000 PLN. Wadium nale?y wnie??przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ˝ 2 i 4 ˝ 7 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca sk?ada nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: a)jednolity europejski dokument zam█wienia (Dz.U.U.E. L 2016 nr 3, s.16) b)dowody, ?e us?ugi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. c)informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, d)odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp e)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; f)za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; g)informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; h)o?wiadczenie w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp; art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp; art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 7; art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, i)o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacje o dokumentach jakie nale?y z?o?y szczeg█?owo opisano w SIWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl/kio http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni -je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
77100000 - Services agricoles 
77200000 - Services sylvicoles 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
98341130 - Services de conciergerie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / R╔SEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR