Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 30/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Services de voirie , Services de balayage des rues , Services de déneigement , Services de déverglaçage , Services de nettoyage de vitres , Services de nettoyage de poubelles , Services liés aux déchets et aux ordures , Services d'enlèvement des graffitis , Services de nettoyage , Services d'hygiénisation d'installations , Services de nettoyage de bâtiments

2011/S 208-337743 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Zarz…d Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, attn: Monika
Majchrzycka, POLOGNE-60-770PoznaÄ. Tel. +48 618346149. E-mail:
m.majchrzycka@ztm.poznan.pl. Fax +48 618346147.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.10.2011, 2011/S
205-334287)
Au lieu de:
Informacje o cz™Ûciach zamówienia:
Cz™Û‡ nr: 1 Nazwa: Rejon1 - Stare Miasto - Centrum.
1) Krótki opis:
- codzienne sprz…tanie 52 przystanków oraz chodników wraz z likwidacj…
skutków zimy (wielkoÛ‡ terenu obj™tego sprz…taniem ' 3 300 m2),
- codzienne opróünianie i utrzymanie w czystoÛci koszy na Ûmieci w iloÛci
54 szt,
- mycie wiat przystankowych mi™dzy 16 kwietnia a 16 maja i 10 wrzeÛnia a
15 paúdziernika w iloÛci 2 szt. ' 2 razy w okresie trwania umowy,
- mycie 11 automatów biletowych ma si™ odby‡ 2 razy w roku mi™dzy 16
kwietnia a 16 maja oraz mi™dzy 10 wrzeÛnia a 15 paúdziernika. Mycie
interwencyjnie automatów biletowych w przypadku aktów wandalizmu lub
innych zdarzeÄ - na caÂy rok,
- szczegóÂy w zaÂ…cznikach do SIWZ.
Lire:
Informacje o cz™Ûciach zamówienia:
Cz™Û‡ nr: 1 Nazwa: Rejon1 - Stare Miasto - Centrum.
1) Krótki opis:
- codzienne sprz…tanie 52 przystanków oraz chodników wraz z likwidacj…
skutków zimy (wielkoÛ‡ terenu obj™tego sprz…taniem ' 3 300 m2),
- codzienne opróünianie i utrzymanie w czystoÛci koszy na Ûmieci w iloÛci
54 szt,
- mycie wiat przystankowych mi™dzy 16 kwietnia a 16 maja i 10 wrzeÛnia a
15 paúdziernika w iloÛci 1 szt. ' 2 razy w okresie trwania umowy,
- mycie 11 automatów biletowych ma si™ odby‡ 2 razy w roku mi™dzy 16
kwietnia a 16 maja oraz mi™dzy 10 wrzeÛnia a 15 paúdziernika. Mycie
interwencyjnie automatów biletowych w przypadku aktów wandalizmu lub
innych zdarzeÄ - na caÂy rok,
- szczegóÂy w zaÂ…cznikach do SIWZ.
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90611000 - Services de voirie 
90612000 - Services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90690000 - Services d'enlèvement des graffitis 
90910000 - Services de nettoyage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
90918000 - Services de nettoyage de poubelles 
90920000 - Services d'hygiénisation d'installations 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR