Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Systčme d'acquisition dynamique
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava: Matériel et fournitures informatiques

2021/S 179-465569  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Slovaquie-Bratislava: Matériel et fournitures informatiques 2021/S 179-465569 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ekonomická univerzita v Bratislave Numéro national d'identification: 00399957 Adresse postale: Dolnozemská cesta 1 Ville: Bratislava - mestská ?as Petrzalka Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Code postal: 85235 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Anna Národová Courriel: anna.narodova@euba.sk Téléphone: +421 267295147 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.euba.sk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434136 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434136
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nákup výpo?tovej techniky a príslusenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúzi na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bezne dostupných tovarov nákup výpo?tovej techniky a príslusenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Rozsah verejného obstarávania vymedzený Spolo?ným slovníkom obstarávania (CPV) 30200000-1Po?íta?ové zariadenia a spotrebný materiál 30213000-5Osobné po?íta?e 30214000-2Pracovné stanice 30216000-6Magnetické alebo optické sníma?e- Scannery 30231000-7Po?íta?ové monitory a konzoly 30232000-4Periférne vybavenie -Tla?iarne a MFP 32413100-2Sie?ové smerova?e 32422000-7Sie?ové komponenty 48820000-2Servery 30233140-4Pamäte s priamym prístupom (DASD)- ku serverom 30233141-1Nadbyto?né pole nezávislých diskov (RAID) -ku serverom 60000000-8Dopravné sluzby (bez prepravy tovaru).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúzi na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bezne dostupných tovarov nákup výpo?tovej techniky a príslusenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Rozsah verejného obstarávania vymedzený Spolo?ným slovníkom obstarávania (CPV) 30200000-1Po?íta?ové zariadenia a spotrebný materiál 30213000-5Osobné po?íta?e 30214000-2Pracovné stanice 30216000-6Magnetické alebo optické sníma?e- Scannery 30231000-7Po?íta?ové monitory a konzoly 30232000-4Periférne vybavenie -Tla?iarne a MFP 32413100-2Sie?ové smerova?e 32422000-7Sie?ové komponenty 48820000-2Servery 30233140-4Pamäte s priamym prístupom (DASD)- ku serverom 30233141-1Nadbyto?né pole nezávislých diskov (RAID) -ku serverom 60000000-8Dopravné sluzby (bez prepravy tovaru).
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Pod pojmom obnova obstarávania sa rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení dynamického nákupného systému
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tejto sú?aze sa môze zú?astni len ten, kto sp??a podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. Spôsob preukázania splnenia podmienok pod?a § 32 ods. 1 ZVO: Uchádza zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) pod?a § 152 ZVO preukáze splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo predlozením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pri?om ak jeho zápis v ZHS neobsahuje vsetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok ú?asti v súlade s ustanovením § 32 ods.2 ZVO platného v ?ase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predlozí tieto doklady vo svojej ponuke. Uchádza?, ktorý nie je zapísaný v ZHS pod?a § 152 ZVO preukáze splnenie podmienok ú?asti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. Ak uchádza alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a stát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyssie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, mozno ich nahradi ?estným vyhlásením pod?a predpisov platných v státe jeho sídla, miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu. Ak právo státu uchádza?a alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje institút ?estného vyhlásenia, môze ho nahradi vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou institúciou alebo obchodnou institúciou pod?a predpisov platných v státe sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádza?a alebo záujemcu. Skupina dodávate?ov preukazuje splnenie podmienok ú?asti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za kazdého ?lena skupiny osobitne. Oprávnenie dodáva tovar, uskuto??ova stavebné práce alebo poskytova sluzbu preukazuje ?len skupiny len vo vz?ahu k tej ?asti predmetu zákazky, ktorú má zabezpe?i?. Podrobnosti k podmienkam ú?asti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO. V prípade preukazovania podmienok ú?asti osobného postavenia dokladmi pod?a ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO, odporú?ame predlozi doklady v celom rozsahu ustanovenia, nako?ko verejný obstarávate nevie aplikova ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozadujú sa.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozadujú sa.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Podmienky plnenia kazdej zákazky budú uvedené v prílohách vyhlásenej zákazky. Základne podmienky plnenia sú uvedené v informatívnom návrhu kúpnej zmluvy. Konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom kazdej zákazky osobitne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
V prípade pouzitia elektronickej aukcie na jednotlivé výzvy blizsie informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchčque, slovaque
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informa?ného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434136. Podmienkou pre úspesnú komunikáciu v systéme EVO je, aby mal záujemca/uchádza príslusné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Podmienkou pre úspesné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doru?eného valida?ného kódu. Vsetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslusnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434136, ?ím verejný obstarávate umoz?uje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Verejný obstarávate bude pri komunikácií postupova v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doru?ovanie: zásielka sa povazuje za doru?enú záujemcovi/uchádza?ovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa povazuje okamih, od kedy má adresát objektívnu moznos oboznámi sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok ú?asti môze do?asne nahradi tieto doklady predlozením jednotného európskeho dokumentu pod?a § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je mozné predlozi ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môze vyuzi predlozenie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd lang=sklang=sk . Dynamický nákupný systém bude zriadený na obdobie do 31.12.2022. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434136 https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434136 https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques