Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 10/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Svit: Services de transport routier public

2021/S 201-524426  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Slovaquie-Svit: Services de transport routier public 2021/S 201-524426 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mesto Svit Numéro national d'identification: 00326607 Adresse postale: Hviezdoslavova 33 Ville: Svit Code NUTS: SK041 Presovský kraj Code postal: 05921 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Andrea Kromková Courriel: andrea.kromkova@svit.sk Téléphone: +421 527875116 Fax: +421 52527756140 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.svit.sk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434686 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14998/summary
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Obstaranie dopravcu na zabezpe?enie sluzieb vo verejnom záujme pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v meste Svit Numéro de référence: 10/2021_Svit
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpe?enie sluzby vo vnútrostátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpe?ovaní dopravy na území mesta Svit. ?alsie informácie uvedené v sú?azných podkladoch.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 350 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK041 Presovský kraj Lieu principal d'exécution:
Mesto Svit
II.2.4) Description des prestations:
Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpe?enie sluzby vo vnútrostátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpe?ovaní dopravy na území mesta Svit. ?alsie informácie uvedené v sú?azných podkladoch.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 350 000.00 EUR
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Uchádza musí splni podmienky ú?asti týkajúce sa osobného postavenia pod?a § 32 ods. 1 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov (?alej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáze dokladmi pod?a § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. pod?a § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady pod?a § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predklada?, nako?ko ich verejný obstarávate vie overi z informa?ných systémov verejnej správy. Odôvodnenie: Podmienkou chce ma verejný obstarávate istotu, ze uchádza si plní vsetky povinnosti dané vseobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozaduje sa! Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nepozaduje sa
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Nepozaduje sa Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Nepozaduje sa
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/11/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 31/10/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 10/11/2021 Heure locale: 09:30 Lieu:
Agentúra regionálneho rozvoja Presovského samosprávneho kraja, Prost?jovská 117/A, 080 01 Presov Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Uchádza môze by zastúpený osobou oprávnenou zú?astni sa na otváraní obálok s ponukami za uchádza?a. Uchádza (fyzická osoba), statutárny orgán alebo ?len statutárneho orgánu uchádza?a (právnická osoba) sa preukáze na otváraní obálok s ponukami preukazom totoznosti. Poverený zástupca uchádza?a sa preukáze aj splnomocnením na zastupovanie.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Táto zákazka sa zadáva postupom verejnej sú?aze s uplatnením § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
   2.  Verejný obstarávate bude pri komunikácii s uchádza?mi resp. záujemcami postupova v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejko?vek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávate?om a záujemcami, resp. uchádza?mi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylu?uje zákon.
   3.  Verejný obstarávate upozor?uje záujemcov, ze neposkytuje sú?azné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej ziadosti záujemcu. Sú?azné podklady sú prístupné prostredníctvom komunika?ného rozhrania systému JOSEPHINE a zárove prostredníctvom profilu verejného obstarávate?a.
   4.  Pravidlá pre doru?ovanie: zásielka sa povazuje za doru?enú záujemcovi/uchádza?ovi, ak jej adresát bude ma objektívnu moznos oboznámi sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doru?enia sa v systéme JOSEPHINE povazuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Predkladanie ponúk je umoznené iba autentifikovaným uchádza?om. Autentifikácia je mozná týmito spôsobmi: a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou ob?ianskeho preukazu s elektronickým ?ipom a bezpe?nostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spolo?nos?, ktorú pomocou eID registruje statutár danej spolo?nosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovate systému JOSEPHINE a to v pracovných d?och v ?ase
   8. 00 16.00 hod. b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) statutára danej spolo?nosti na kartu uzívate?a po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovate systému JOSEPHINE a to v pracovných d?och v ?ase
   8. 00 16.00 hod. c) vlozením plnej moci na kartu uzívate?a po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom statutára aj splnomocnenou osobou, alebo presla zaru?enou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovate systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ?ase
   8. 00 16.00 hod. d) po?kaním na autentifika?ný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk statutára uchádza?a v listovej podobe formou doporu?enej posty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou po?íta pri vkladaní ponuky.
   5.  Verejný obstarávate a obstarávate nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádza?om alebo uchádza?mi, ktorí majú povinnos zapisova sa do registra partnerov verejného sektora (zákon ?. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia pod?a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos zapisova sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public