01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/09/2010
Date de péremption : 23/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique , Haveuses à charbon ou à roche , Convoyeurs blindés de taille pour mines , Équipement minier , Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport , Équipement de transport et pièces détachées divers , Services de leasing financier , Locomotives , Services d'installation de matériel électrique et mécanique , Matériel de mesure et de contrôle

2010/S 182-276955 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Katowicki Holding W™glowy S.A., ul. Damrota 16-18, Katowicki Holding
W™glowy S.A., 40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18, attn: mgr Barbara
Wojtowicz, POLOGNE-40-022Katowice. Tel. +48 327573140. E-mail:
b.wojtowicz@khw.pl. Fax +48 327573110.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.8.2010, 2010/S
157-243233)
Au lieu de:
III.1.3) Forma prawna jak… powinna przyj…‡ grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie
c) wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie musz… ustanowi‡ peÂnomocnika do
reprezentowania ich w post™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w post™powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przy czym peÂnomocnictwo musi by‡ podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostaÂych. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b™d… wyÂ…cznie z wykonawc…
wyst™puj…cym jako peÂnomocnik pozostaÂych. Wniesione wadium musi wyraúnie
wskazywa‡ na wszystkich wykonawców skÂadaj…cych wspóln… ofert™. (zaÂ…cznik
nr 7 do SIWZ).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 20.9.2010
(15:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 21.9.2010 (09:00).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 21.9.2010 (10:00).
Lire:
III.1.3) Forma prawna jak… powinna przyj…‡ grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie
c) wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie musz… ustanowi‡ peÂnomocnika do
reprezentowania ich w post™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w post™powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przy czym peÂnomocnictwo musi by‡ podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostaÂych. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b™d… wyÂ…cznie z wykonawc…
wyst™puj…cym jako peÂnomocnik pozostaÂych. (zaÂ…cznik nr 6 do SIWZ).
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 22.9.2010
(15:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 23.9.2010 (11:30).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert 23.9.2010 (12:00).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34611000 - Locomotives 
34900000 - Équipement de transport et pièces détachées divers 
38424000 - Matériel de mesure et de contrôle 
42417230 - Convoyeurs blindés de taille pour mines 
43100000 - Équipement minier 
43122000 - Haveuses à charbon ou à roche 
43140000 - Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
66114000 - Services de leasing financier 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR