01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

-Statens Serum Institut (46837428) : Robots industriels. Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision. Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical. Services de réparation et d'entretien de machines

2016/S 242-441342 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Services - Avis de préinformation sans mise en concurrence - Sans objet Danemark-Copenhague: Robots industriels 2016/S 242-441342 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Statens Serum Institut 46837428 Artillerivej 5 København S 2300 Danemark Point(s) de contact: Anja Nielsen Téléphone: +45 32683766 Courriel: aee@ssi.dk Code NUTS: DK01 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ssi.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516 www.ssi.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Statens Serum Instituts Nationale Biobank ønsker at indgå aftale om servicekontrakt på Brooks -20A4 Store fryserobot. Numéro de référence: 16/10965
II.1.2) Code CPV principal 42997300
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ordregiver finder, at det er lovligt at tildele kontrakt u/forudgående offentliggørelse af en udbudsbekenddtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende af årsager, som anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF Artikel 31, pkt. 2 b). Service og reservedele til dette avancerede udstyr er unikt, idet der ikke findes andre leverandører på markedet til netop dette system, - og til evt. udvidelser af systemet. Brooks sikrer at have reservedele på lager i hele systemets levetid. Som resultat af en forudgående udbudsproces, har Den Nationale Biobank på SSI investeret i denne automatiserede -20 grader fryserobot (Brooks A4STORE).
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 100 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50400000 50420000 50530000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK011 Lieu principal d'exécution:
København.
II.2.4) Description des prestations:
Ordregiver finder, at det er lovligt at tildele kontrakt u/forudgående offentliggørelse af en udbudsbekenddtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende af årsager, som anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF Artikel 31, pkt. 2 b). Service og reservedele til dette avancerede udstyr er unikt, idet der ikke findes andre leverandører på markedet til netop dette system, - og til evt. udvidelser af systemet. Brooks sikrer at have reservedele på lager i hele systemets levetid. Som resultat af en forudgående udbudsproces, har Den Nationale Biobank på SSI investeret i denne automatiserede -20 grader fryserobot (Brooks A4STORE).
II.2.14) Informations complémentaires Ordregiver vurderer, at den udbyder, som har leveret systemet med deres tilknyttede servicestab, besidder de rette kompetencer, der fordres for at servicere udstyret i en årrække hvor systemet er operationelt. Ydermere ejer Brooks kildekoden til softwaren. Evt. tilbudsgivere vil derfor ikke have mulighed for at servicere denne del af udstyret, eller løse evt. it-software relaterede spørgsmål.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
14/12/2016
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
42997300 - Robots industriels 
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision 
50420000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et chirurgical 
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR