Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 18/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Stérilisateur

2009/S 155-225088 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZespóÂ ZakÂadów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, attn:
Tomasz Roguszczak, PL-63-200 Jarocin. Tel. +48 627470321. E-mail:
logistyka@szpitaljarocin.pl. Fax +48 627470359.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 7.2009, 2009/S
124-180507)
Objet: CPV: 33191100.
Stérilisateur.
Au lieu de: Sekcja III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna.
Wykaz wykonanych co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj…cym
swoim rodzajem i wartoÛci… dostawom stanowi…cym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te dostawy zostaÂy wykonane
naleüycie; za dostawy odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci… uznaje si™
dostawy :dostawy zawieraj…cej co najmniej dwa rodzaje aparatury wskazanej
w zaÂ. 1 o wartoÛci (caÂej dostawy )co najmniej 1 100 000,00 PLNÂ.
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji: 11.8.2009 - 10:00
IV.3.4) Termin skÂadania ofert: 12.8.2009 - 10:00
Lire: Sekcja III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna.
Wykaz wykonanych co najmniej 2 dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszcz™cia post™powania o udzielenie zamówienia, a jeüeli okres
prowadzenia dziaÂalnoÛci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj…cym
swoim rodzajem i wartoÛci… dostawom stanowi…cym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartoÛci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
zaÂ…czenia dokumentów potwierdzaj…cych, üe te dostawy zostaÂy wykonane
naleüycie; za dostawy odpowiadaj…ce swoim rodzajem i wartoÛci… uznaje si™
dostawy :dostawy zawieraj…cej co najmniej dwa rodzaje aparatury wskazanej
w zaÂ. 1 o wartoÛci (caÂej dostawy )co najmniej 1 100 000,00 PLN.
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji 18.8.2009 - 10:00
IV.3.4) Termin skÂadania ofert 18.8.2009 - 10:00
 
 
C L A S S E    C P V
33191100 - Stérilisateur 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR