Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
SUČDE
appel-offre

Sučde-Göteborg: Services de réparation et d'entretien

2021/S 201-524321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Sučde-Göteborg: Services de réparation et d'entretien 2021/S 201-524321 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Göteborgs Stad Inköp och upphandling Numéro national d'identification: 212000-1355 Adresse postale: Box 1111 Ville: Göteborg Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Code postal: 40523 Pays: Sučde Point(s) de contact: Ros-Marie Johansson Courriel: ros-marie.johansson@ink.goteborg.se Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.goteborg.se/upphandling
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ā l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmctmiycq&GoTo=Docs Adresse ā laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmctmiycq&GoTo=Tender
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicearbeten och mindre entreprenader - Fönsterrenovering Numéro de référence: 067/20
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Upphandlingen avser ramavtal gällande fönsterrenovering. Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) och i anslutning förekommande anpassningar av fönstermiljön. Även arbeten med trädörrar kan förekomma. Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45421100 Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 45421132 Pose de fenętres 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45441000 Travaux de vitrerie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE232 Västra Götalands län Lieu principal d'exécution:
Göteborg
II.2.4) Description des prestations:
Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) Även arbeten med trädörrar kan förekomma. Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder. AFA.21 Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser ramavtal gällande fönsterrenovering. Upphandlingen omfattar underhåll och renovering av träfönster (lagning och byte av delar, målning, tillverkning och utbyte av hela fönster, m.m.) och i anslutning förekommande anpassningar av fönstermiljön. Även arbeten med trädörrar kan förekomma. Erfarenhet som efterfrågas är fönsterrenovering på ett hantverksmässigt och antikvariskt korrekt sätt såsom trälagning, kittning och målning med traditionella material och metoder. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Ramavtalen är utan volymförpliktelser. Avrop Uppdrag avropas genom rangordning eller förnyad konkurrensutsättning (FKU). Avrop genom rangordning sker inom följande belopps-spann: 1 SEK - 600 000 SEK Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker inom följande belopps-spann: 600 001 SEK - 4 500 000 SEK För uppdrag överstigande 4 500 000 SEK har Beställaren möjlighet att göra avrop genom FKU, eller genomföra en separat upphandling. Uppskattad volym De nedan angivna beställningsvolymerna innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter för beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Detta värde utgör ramavtalets uppskattade beställningsvolym (affärsvärde). Affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 14000000 SEK. Observera att affärsvärdet endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Under ramavtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets- och organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen. Takvolym Takvolym för ramavtalet uppgår till 16 800 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Inköp och upphandling rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan. I händelse av verksamhets-/organisationsförändring, ändrad lagstiftning, politiska beslut, myndighetsbeslut eller dylikt som påverkar behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen, förbehåller sig Inköp och upphandling rätten att justera den angivna takvolymen för ramavtalen enligt nedanstående förutsättningar. Om det ackumulerade värdet på avrop gjorda från ramavtalen under avtalsperiodens första 24 månader, överstiger mer än 60 procent av värdet på angiven takvolym för ramavtalen, äger Inköp och upphandling rätt att höja angiven takvolym för ramavtalen med 20 procent. Med värde avses i detta hänseende de belopp i SEK som utgör de samlade avropen från ramavtalen respektive ramavtalens takvolym angivet ovan. Ändringsoptionen kan lösas ut under hela den planerade avtalsperioden. För det fall att Inköp och upphandling löser ut optionen ska skriftligt meddelande härom skickas till leverantören. Ramavtal Upphandlingen avslutas genom att Inköp och upphandling och de antagna anbudsgivarna tecknar ramavtal.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/06/2022 Fin: 31/05/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ā soumissionner ou ā participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ętre valable jusqu'au: 11/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2021 Heure locale: 00:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Mercell annons: https://opic.com/id/afmctmiycq https://opic.com/id/afmctmiycq
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Förvaltningsrätten i Göteborg Ville: Göteborg Pays: Sučde
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45421100 - Pose de portes et de fenętres et d'éléments accessoires 
45421132 - Pose de fenętres 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45441000 - Travaux de vitrerie 
50000000 - Services de réparation et d'entretien