Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2011
Date de péremption : 12/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Supervision des travaux de construction , Supervision du projet et documentation

2011/S 225-364183 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gmina - Miasto Elbl…g, ul. Á…cznoŰci 1, Urz…d Miejski w Elbl…gu,
Departament ZamówieÄ Publicznych, attn: Pawe LipiÄski,
POLOGNE-82-300Elbl…g. Tel. +48 552393126. E-mail: dzp@umelblag.pl. Fax +48
552393334.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.10.2011, 2011/S
204-332423)
Au lieu de:
II.2.1) CaÂkowita wielkoۇ lub zakres: (w tym wszystkie cz™Űci, wznowienia
i opcje, jeüeli dotyczy)
3) w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiaj…cego,
Inüynier przedstawi Zamawiaj…cemu raport z dokonanej weryfikacji
dokumentacji wraz z jej ocen… i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty
oraz usuni™cia wad i usterek dokumentacji (Inüynier zobowi…zany jest po
konsultacji z Zamawiaj…cym do podj™cia dziaÂaÄ w celu usuni™cia b™dów
projektowych).
4) nadzorowanie przygotowania i weryfikacja ewentualnej dodatkowo
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezb™dnej do
prawidÂowego wykonania kontraktu.
5) przygotowanie i udzia w przetargu na roboty budowlane m.in.: poprzez
przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie
treŰci wyjaŰnieÄ wykonawcom w trakcie post™powania przetargowego.
6) kierowanie realizacj… kontraktu.
7) w terminie 10 dni od podpisania umowy Inüynier uzgodni z Zamawiaj…cym
wzory wszystkich dokumentów, które b™d… miaÂy zastosowanie w trakcie
realizacji kontraktu,
8) w ci…gu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych
harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inüynier przedÂoüy Zamawiaj…cemu
swoj… ocen™ ww. harmonogramów.
9) zapewnienie codziennej dyspozycyjnoŰci nadzoru na placu budowy tj.
obecnoŰci Inüyniera lub PeÂnomocnika (osoby uprawnionej), zdolnego do
podejmowania decyzji.
10) rozwi…zywanie problemów i sporów powstaÂych w czasie realizacji
kontraktu.
11) wykonanie zadaÄ:
a. inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa
budowlanego,
b. koordynatora czynnoŰci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego,
c. inwestora, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego.
12) monitorowanie post™pów w realizacji kontraktu zgodnie ze zweryfikowan…
dokumentacj… projektow… oraz zatwierdzonymi harmonogramami, a taküe
identyfikacja potencjalnych obszarów problemów oraz rekomendacja
odpowiednich Űrodków zaradczych.
13) sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawc™ robót
budowlanych posiadaj… odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do
prowadzenia robót budowlanych.
14) sprawdzenie, czy wszystkie uüywane urz…dzenia i materiaÂy posiadaj…
Űwiadectwa i certyfikaty wymagane umow… (kontraktem).
15) sprawdzenie waünoŰci ubezpieczeÄ osób zatrudnionych oraz uüywanego
sprz™tu.
16) sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego
inwestycji, jak równieü kontrolowanie przepÂywów finansowych zgodnie z
harmonogramem robót.
17) kontrolowanie co miesi…c post™pu wykonania robót w stosunku do
zatwierdzonych harmonogramów.
18) skÂadanie comiesi™cznych sprawozdaÄ z przebiegu realizacji zadania,
pocz…wszy od nast™pnego miesi…ca kalendarzowego po podpisaniu umowy.
19) sporz…dzanie raportów z przebiegu realizacji kontraktu, zgodnie z
procedur… obowi…zuj…c… przy realizacji inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Úrodowisko na lata 2007-2013.
20) przedkÂadanie Zamawiaj…cemu wszystkich raportów, oŰwiadczeÄ i zapytaÄ
dostarczonych przez Wykonawc™ robót budowlanych.
21) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych
spotkaÄ, które b™d… odbywaÂy si™ w razie potrzeby, ale nie rzadziej niü
raz na dwa tygodnie (w spotkaniach tych powinny uczestniczy‡ wszystkie
strony zaangaüowane w realizacj™ inwestycji).
22) udzia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiaj…cego.
23) udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego
Zamawiaj…cemu.
24) inicjowanie zmian do zakresu robót budowlanych obj™tych kontraktem na
roboty budowlane przez wydanie polecenia lub ü…danie skierowane do
Wykonawcy robót, aby przedÂoüy ofert™ na zmian™ (wszystkie zmiany, w tym
taküe roboty dodatkowe, powinny pozostawa‡ w ŰcisÂym zwi…zku z zakresem
kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno by‡ konieczne
dla wykonania caÂoŰci robót i uzyskania zaÂoüonego efektu uüytkowego).
25) ocena, aprobata, b…dú odrzucenie wniosków Wykonawcy robót; wszystkie
decyzje mog…ce wpÂywa‡ na zakres umowy (kontraktu), jej czas trwania lub
cen™, wymagaj… zgody Zamawiaj…cego.
26) uzgadnianie z Zamawiaj…cym i Wykonawc… robót, w przypadku wyst…pienia
koniecznoŰci wykonania robót dodatkowych, sposobu post™powania.
27) kontrolowanie i potwierdzanie dostarczenia przez Wykonawc™ robót
sprz™tu i materiaÂów wyszczególnionych w kontrakcie oraz, üe wszystkie
Űrodki pozostaj… na placu budowy aü do momentu upowaünienia do ich
zwolnienia.
28) opiniowanie proponowanych przez Wykonawc™ robót Podwykonawców i w
porozumieniu z Zamawiaj…cym wydawanie zgody na ich zatrudnienie; w
przypadku opinii negatywnej, Inüynier przedstawi Wykonawcy robót pisemne
uzasadnienie.
29) sprawdzanie jakoŰci wykonywanych robót, wbudowanych elementów
budowlanych, a w szczególnoŰci zapobieganie zastosowaniu materiaÂów
budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
30) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegaj…cych zakryciu lub
zanikaj…cych, dodatkowo Inüynier musi uczestniczy‡ w odbiorach cz™Űciowych
i koÄcowym, jak równieü przygotowa‡ i bra‡ udzia w odbiorach gotowych
obiektów i konstrukcji.
31) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceÄ
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotycz…cych: wykonania prób,
odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagaj…cych odkrycia oraz
przedstawienia ekspertyz dotycz…cych prowadzonych robót budowlanych,
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urz…dzeÄ technicznych.
32) zawieszanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogÂa
wywoÂa‡ zagroüenie üycia lub zdrowia ludzi, b…dú spowodowa‡ znaczne straty
materialne.
33) wystawianie Űwiadectw przeprowadzonych prób lub uznawanie Űwiadectw
wystawionych przez Wykonawc™ robót.
34) zatwierdzanie poprawek do szczegóÂowej dokumentacji projektowej w
uzgodnieniu z Zamawiaj…cym oraz po konsultacjach z Projektantem.
35) weryfikowanie wykonania kaüdego elementu robót, zgodnie z dokumentacj…
projektow… i Specyfikacjami Technicznymi.
36) otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeÄ, do których otrzymania
Inüynier uwaüa si™ za uprawnionego, Â…cznie z dokumentami stanowi…cymi
podstaw™ rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeÄ.
37) wystawianie Zamawiaj…cemu odpowiednich Úwiadectw PÂatnoŰci na kaüd…
pÂatnoۇ dla Wykonawcy robót: dla ostatniej pÂatnoŰci ' Ostateczne
Úwiadectwo PÂatnoŰci, dla wszystkich pozostaÂych pÂatnoŰci ' PrzejŰciowe
Úwiadectwo PÂatnoŰci.
38) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapÂaty faktur wystawionych
przez Wykonawc™ robót w zwi…zku z realizacj… umowy (kontraktu) na roboty
budowlane.
39) ŰcisÂa wspóÂpraca z Biurem Realizacji Projektu (JRP) i Departamentem
Ksi™gowoŰci Zamawiaj…cego, w tym dostarczanie wszystkich niezb™dnych,
ü…danych dokumentów, dotycz…cych rozliczeÄ.
40) uzgadnianie z Wykonawc… robót rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiaj…cym.
41) zarz…dzanie caÂym procesem przekazania obiektu do uüytkowania.
42) odbieranie robót od Wykonawcy robót protokoÂami odbioru cz™Űciowego i
koÄcowego.
43) nadzorowanie wszystkich prób, przy czym Inüynier przekaüe Wykonawcy
robót nie póúniej niü w ci…gu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia inspekcji lub o obecnoŰci w czasie prób, Inüynier jest
zobowi…zany do uczestnictwa w Próbach KoÄcowych.
44) koÄcowe rozliczenie kontraktu z uwzgl™dnieniem rozliczenia i
przekazania Űrodków trwaÂych.
45) wykonanie, po uzgodnieniu z Zamawiaj…cym wszystkich innych czynnoŰci,
niewymienionych w umowie lub w umowie na roboty, które zostan… uznane za
niezb™dne dla prawidÂowej realizacji inwestycji.
46) zapewnienie odpowiedniego doboru zespoÂu; podczas nieobecnoŰci
któregokolwiek ze specjalistów, wynikaj…cej z urlopu, zwolnienia
lekarskiego lub innej przyczyny, Inüynier zapewni czasowe zast™pstwo
specjalistów na caÂy czas nieobecnoŰci zatrudnionych fachowców, by unikn…‡
zwÂoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zast™pstwo b™dzie
przedÂoüone z wyprzedzeniem na piŰmie, Â…cznie z CV proponowanych osób, do
aprobaty Zamawiaj…cego).
47) prowadzenie rejestru robót zawieraj…cego m.in.: polecenia dla
Wykonawcy robót, szczegóÂowe raporty dotycz…ce elementów wykonanych robót
pod wzgl™dem iloŰci i jakoŰci oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw,
nadaj…cych si™ do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu
pÂatnoŰci naleünych Wykonawcy robót.
48) przeprowadzanie badaÄ i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów,
komponentów oraz materiaÂów, jeüeli zajdzie taka potrzeba lub jeüeli
takowe s… wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.
49) zarz…dzanie i nadzorowanie realizacji Projektu w przedstawionym
zakresie, Inüynier b™dzie niezaleüny, aczkolwiek w zakresie wszystkich
swoich zadaÄ i obowi…zków wyszczególnionych wyüej, b™dzie podlegaÂ
Zamawiaj…cemu; b™dzie odpowiedzialny bezpoŰrednio przed Zamawiaj…cym za
realizacj™ swoich zadaÄ.
Inüynier, jako podmiot ' dysponowa‡ b™dzie kadr… wysokokwalifikowanych
specjalistów, którymi kierowa‡ b™dzie bezpoŰrednio 'Inüynier'; wewn™trzny
regulamin zespoÂu okreŰli Inüynier; Zamawiaj…cy b™dzie zatwierdza‡
wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inüyniera; Inüynier b™dzie
konsultowa‡ istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z
wydelegowanymi w danej branüy czÂonkami Zamawiaj…cego (jeüeli wymaga‡ tego
b™dzie waga problemu ' z caÂym zespoÂem Zamawiaj…cego na nadzwyczajnych
zebraniach); zebrania zespoÂu Zamawiaj…cego i Inüyniera w celu omówienia
bieü…cych spraw zwi…zanych z realizacj… inwestycji odbywa‡ si™ b™d…
minimum raz na dwa tygodnie.
50) opiniowanie i opracowywanie dla Zamawiaj…cego takich materiaÂów, jak
np.: informacji dla prasy i wÂadz lokalnych, opinii na temat dokumentacji
przedkÂadanej Zamawiaj…cemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i
naradach organizowanych przez róüne instytucje w sprawie budowy (na czas
nieobecnoŰci Inüynier zobowi…zany jest wyznaczy‡ zast™pstwo z
powiadomieniem Zamawiaj…cego na piŰmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).
51) dziaÂalnoۇ Inüyniera obejmuje równieü okres gwarancji jakoŰci i
r™kojmi, wynikaj…cych z zapisów zawartych w umowie na realizacj™ robót,
Inüynier zorganizuje przegl…dy gwarancyjne i b™dzie nadzorowa usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad.
52) Inüynier nie ma prawa zaci…ga‡ zobowi…zaÄ finansowych, w stosunku do
Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych
uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczaj…cych poza kwoty zawarte w
umowach, bez zatwierdzenia Zamawiaj…cego.
53) zorganizowanie i prowadzenie biura Inüyniera.
54) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitraüu.
55) obsÂuga nadzoru autorskiego.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
I. Warunkiem udziaÂu w post™powaniu jest wykonanie w sposób naleüyty w
okresie ostatnich trzech lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a
jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy ' w tym okresie co
najmniej jednej usÂugi polegaj…cej na peÂnieniu funkcji Inüyniera
Kontraktu lub inwestora zast™pczego lub peÂnieniu wielobranüowego nadzoru
inwestorskiego przynajmniej dla jednej inwestycji o wartoŰci robót
budowlanych brutto (z VAT) nie mniejszej niü 10 000 0000,00 PLN kaüda,
polegaj…cej na budowie lub przebudowie:
- urz…dzeÄ wodnych ' w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne
(tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z póún. zm.) tj. urz…dzeÄ
sÂuü…cych ksztaÂtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich lub,
- infrastruktury komunalnej ' definiowanej jako podstawowe urz…dzenia
infrastruktury technicznej, sieci i obiekty uüytecznoŰci publicznej.
WartoŰci podane w walutach innych niü wskazane przez Zamawiaj…cego dla
wartoŰci robót budowlanych naleüy przeliczy‡ wg Űredniego kursu NBP na
dzieÄ odbioru tych robót budowlanych, podaj…c dat™ i kurs.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
   5. 12.2011
(9:30).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu
   5. 12.2011 (9:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   5. 12.2011 (10:00).
Lire:
II.2.1) CaÂkowita wielkoۇ lub zakres: (w tym wszystkie cz™Űci, wznowienia
i opcje, jeüeli dotyczy)
3) w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiaj…cego,
Inüynier przedstawi Zamawiaj…cemu raport z dokonanej weryfikacji
dokumentacji wraz z jej ocen… i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty
oraz usuni™cia wad i usterek dokumentacji (Inüynier zobowi…zany jest po
konsultacji z Zamawiaj…cym do podj™cia dziaÂaÄ w celu usuni™cia b™dów
projektowych).
4) nadzorowanie przygotowania i weryfikacja ewentualnej dodatkowo
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezb™dnej do
prawidÂowego wykonania kontraktu.
5) przygotowanie i udzia w przetargu na roboty budowlane m.in.: poprzez
przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie
treŰci wyjaŰnieÄ wykonawcom w trakcie post™powania przetargowego.
6) w terminie 10 dni od podpisania umowy Inüynier uzgodni z Zamawiaj…cym
wzory wszystkich dokumentów, które b™d… miaÂy zastosowanie w trakcie
realizacji kontraktu,
7) w ci…gu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych
harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inüynier przedÂoüy Zamawiaj…cemu
swoj… ocen™ ww. harmonogramów.
8) zapewnienie codziennej dyspozycyjnoŰci nadzoru na placu budowy tj.
obecnoŰci Inüyniera lub PeÂnomocnika (osoby uprawnionej), zdolnego do
podejmowania decyzji.
9) rozwi…zywanie problemów i sporów powstaÂych w czasie realizacji
kontraktu.
10) wykonanie zadaÄ:
- inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa
budowlanego,
- koordynatora czynnoŰci nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego.
11) monitorowanie post™pów w realizacji kontraktu zgodnie ze zweryfikowan…
dokumentacj… projektow… oraz zatwierdzonymi harmonogramami, a taküe
identyfikacja potencjalnych obszarów problemów oraz rekomendacja
odpowiednich Űrodków zaradczych.
12) sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawc™ robót
budowlanych posiadaj… odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do
prowadzenia robót budowlanych.
13) sprawdzenie, czy wszystkie uüywane urz…dzenia i materiaÂy posiadaj…
Űwiadectwa i certyfikaty wymagane umow… (kontraktem).
14) sprawdzenie waünoŰci ubezpieczeÄ OC osób odpowiedzialnych za
realizacj™ robót tj. osób sprawuj…cych samodzielne funkcje w budownictwie.
15) sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego
inwestycji, jak równieü kontrolowanie przepÂywów finansowych zgodnie z
harmonogramem robót.
16) kontrolowanie co miesi…c post™pu wykonania robót w stosunku do
zatwierdzonych harmonogramów.
17) skÂadanie comiesi™cznych sprawozdaÄ z przebiegu realizacji zadania,
pocz…wszy od nast™pnego miesi…ca kalendarzowego po podpisaniu umowy.
18) sporz…dzanie raportów z przebiegu realizacji kontraktu, zgodnie z
procedur… obowi…zuj…c… przy realizacji inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Úrodowisko na lata 2007-2013.
19) przedkÂadanie Zamawiaj…cemu wszystkich raportów, oŰwiadczeÄ i zapytaÄ
dostarczonych przez Wykonawc™ robót budowlanych.
20) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych
spotkaÄ, które b™d… odbywaÂy si™ w razie potrzeby, ale nie rzadziej niü
raz na dwa tygodnie (w spotkaniach tych powinny uczestniczy‡ wszystkie
strony zaangaüowane w realizacj™ inwestycji).
21) udzia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiaj…cego.
22) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiaj…cemu.
23) inicjowanie zmian do zakresu robót budowlanych obj™tych kontraktem na
roboty budowlane przez wydanie polecenia lub ü…danie skierowane do
Wykonawcy robót, aby przedÂoüy ofert™ na zmian™ (wszystkie zmiany, w tym
taküe roboty dodatkowe, powinny pozostawa‡ w ŰcisÂym zwi…zku z zakresem
kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno by‡ konieczne
dla wykonania caÂoŰci robót i uzyskania zaÂoüonego efektu uüytkowego).
24) ocena, aprobata, b…dú odrzucenie wniosków Wykonawcy robót; wszystkie
decyzje mog…ce wpÂywa‡ na zakres umowy (kontraktu), jej czas trwania lub
cen™, wymagaj… zgody Zamawiaj…cego.
25) uzgadnianie z Zamawiaj…cym i Wykonawc… robót, w przypadku wyst…pienia
koniecznoŰci wykonania robót dodatkowych, sposobu post™powania.
26) kontrolowanie i potwierdzanie dostarczenia przez Wykonawc™ robót
sprz™tu i materiaÂów wyszczególnionych w kontrakcie oraz, üe wszystkie
Űrodki pozostaj… na placu budowy aü do momentu upowaünienia do ich
zwolnienia.
27) opiniowanie proponowanych przez Wykonawc™ robót Podwykonawców i w
porozumieniu z Zamawiaj…cym wydawanie zgody na ich zatrudnienie; w
przypadku opinii negatywnej, Inüynier przedstawi Wykonawcy robót pisemne
uzasadnienie.
28) sprawdzanie jakoŰci wykonywanych robót, wbudowanych elementów
budowlanych, a w szczególnoŰci zapobieganie zastosowaniu materiaÂów
budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
29) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegaj…cych zakryciu lub
zanikaj…cych, dodatkowo Inüynier musi uczestniczy‡ w odbiorach cz™Űciowych
i koÄcowym, jak równieü przygotowa‡ i bra‡ udzia w odbiorach gotowych
obiektów i konstrukcji.
30) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceÄ
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotycz…cych: wykonania prób,
odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagaj…cych odkrycia oraz
przedstawienia ekspertyz dotycz…cych prowadzonych robót budowlanych,
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urz…dzeÄ technicznych.
31) zawieszanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogÂa
wywoÂa‡ zagroüenie üycia lub zdrowia ludzi, b…dú spowodowa‡ znaczne straty
materialne.
32) wystawianie Űwiadectw przeprowadzonych prób lub uznawanie Űwiadectw
wystawionych przez Wykonawc™ robót.
33) opiniowanie poprawek i zmian do dokumentacji projektowej wprowadzonych
przez Projektanta w uzgodnieniu z Zamawiaj…cym.
34) weryfikowanie wykonania kaüdego elementu robót, zgodnie z dokumentacj…
projektow… i Specyfikacjami Technicznymi.
35) otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeÄ, do których otrzymania
Inüynier uwaüa si™ za uprawnionego, Â…cznie z dokumentami stanowi…cymi
podstaw™ rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeÄ.
36) wystawianie Zamawiaj…cemu odpowiednich Úwiadectw PÂatnoŰci na kaüd…
pÂatnoۇ dla Wykonawcy robót: dla ostatniej pÂatnoŰci ' Ostateczne
Úwiadectwo PÂatnoŰci, dla wszystkich pozostaÂych pÂatnoŰci ' PrzejŰciowe
Úwiadectwo PÂatnoŰci.
37) weryfikacja faktur wystawionych przez Wykonawc™ robót w zwi…zku z
realizacj… umowy (kontraktu) na roboty budowlane.
38) ŰcisÂa wspóÂpraca z Biurem Realizacji Projektu (JRP) i Departamentem
Ksi™gowoŰci Zamawiaj…cego, w tym dostarczanie wszystkich niezb™dnych,
ü…danych dokumentów, dotycz…cych rozliczeÄ.
39) uzgadnianie z Wykonawc… robót rodzaju dokumentacji powykonawczej,
sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiaj…cym.
40) zarz…dzanie caÂym procesem przekazania obiektu do uüytkowania.
41) odbieranie robót od Wykonawcy robót protokoÂami odbioru cz™Űciowego i
koÄcowego.
42) nadzorowanie wszystkich prób, przy czym Inüynier przekaüe Wykonawcy
robót nie póúniej niü w ci…gu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia inspekcji lub o obecnoŰci w czasie prób, Inüynier jest
zobowi…zany do uczestnictwa w Próbach KoÄcowych.
43) koÄcowe rozliczenie kontraktu z uwzgl™dnieniem rozliczenia i
przekazania Űrodków trwaÂych.
44) podejmowanie wszelkich dziaÂaÄ umoüliwiaj…cych prawidÂow… realizacj™
inwestycji oraz informowanie Zamawiaj…cego o ewentualnych zagroüeniach dla
jej realizacji.
45) zapewnienie odpowiedniego doboru zespoÂu; podczas nieobecnoŰci
któregokolwiek ze specjalistów, wynikaj…cej z urlopu, zwolnienia
lekarskiego lub innej przyczyny, Inüynier zapewni czasowe zast™pstwo
specjalistów na caÂy czas nieobecnoŰci zatrudnionych fachowców, by unikn…‡
zwÂoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zast™pstwo b™dzie
przedÂoüone z wyprzedzeniem na piŰmie, Â…cznie z CV proponowanych osób, do
aprobaty Zamawiaj…cego).
46) prowadzenie rejestru robót zawieraj…cego m.in.: polecenia dla
Wykonawcy robót, szczegóÂowe raporty dotycz…ce elementów wykonanych robót
pod wzgl™dem iloŰci i jakoŰci oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw,
nadaj…cych si™ do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu
pÂatnoŰci naleünych Wykonawcy robót.
47) przeprowadzanie badaÄ i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów,
komponentów oraz materiaÂów, jeüeli zajdzie taka potrzeba lub jeüeli
takowe s… wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.
48) zarz…dzanie i nadzorowanie realizacji Projektu w przedstawionym
zakresie, Inüynier b™dzie niezaleüny, aczkolwiek w zakresie wszystkich
swoich zadaÄ i obowi…zków wyszczególnionych wyüej, b™dzie podlegaÂ
Zamawiaj…cemu; b™dzie odpowiedzialny bezpoŰrednio przed Zamawiaj…cym za
realizacj™ swoich zadaÄ.
Inüynier, jako podmiot ' dysponowa‡ b™dzie kadr… wysokokwalifikowanych
specjalistów, którymi kierowa‡ b™dzie bezpoŰrednio 'Inüynier'; wewn™trzny
regulamin zespoÂu okreŰli Inüynier; Zamawiaj…cy b™dzie zatwierdza‡
wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inüyniera; Inüynier b™dzie
konsultowa‡ istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z Biurem
Realizacji Projektu (JRP) Zamawiaj…cego.
49) opiniowanie i opracowywanie dla Zamawiaj…cego takich materiaÂów, jak
np.: informacji dla prasy i wÂadz lokalnych, opinii na temat dokumentacji
przedkÂadanej Zamawiaj…cemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i
naradach organizowanych przez róüne instytucje w sprawie budowy (na czas
nieobecnoŰci Inüynier zobowi…zany jest wyznaczy‡ zast™pstwo z
powiadomieniem Zamawiaj…cego na piŰmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).
50) dziaÂalnoۇ Inüyniera obejmuje równieü okres gwarancji jakoŰci i
r™kojmi, wynikaj…cych z zapisów zawartych w umowie na realizacj™ robót,
Inüynier zorganizuje przegl…dy gwarancyjne i b™dzie nadzorowa usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad.
51) Inüynier nie ma prawa zaci…ga‡ zobowi…zaÄ finansowych, w stosunku do
Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych
uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczaj…cych poza kwoty zawarte w
umowach, bez zatwierdzenia Zamawiaj…cego.
52) zorganizowanie i prowadzenie biura Inüyniera.
53) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitraüu.
54) koordynacja nadzoru autorskiego na podstawie peÂnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiaj…cego.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
I. Warunkiem udziaÂu w post™powaniu jest wykonanie w sposób naleüyty w
okresie ostatnich trzech lat przed upÂywem terminu skÂadania ofert, a
jeüeli okres prowadzenia dziaÂalnoŰci jest krótszy ' w tym okresie co
najmniej jednej usÂugi polegaj…cej na peÂnieniu funkcji Inüyniera
Kontraktu lub inwestora zast™pczego lub peÂnieniu wielobranüowego nadzoru
inwestorskiego przynajmniej dla jednej inwestycji o wartoŰci robót
budowlanych brutto (z VAT) nie mniejszej niü 10 000 000,00 PLN kaüda,
polegaj…cej na budowie lub przebudowie:
- urz…dzeÄ wodnych ' w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2001 r. Prawo wodne
(tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, z póún. zm.) tj. urz…dzeÄ
sÂuü…cych ksztaÂtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich lub,
- infrastruktury komunalnej ' definiowanej jako podstawowe urz…dzenia
infrastruktury technicznej, sieci i obiekty uüytecznoŰci publicznej.
WartoŰci podane w walutach innych niü wskazane przez Zamawiaj…cego dla
wartoŰci robót budowlanych naleüy przeliczy‡ wg Űredniego kursu NBP na
dzieÄ odbioru tych robót budowlanych, podaj…c dat™ i kurs.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) 12.12.2011
(9:30).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 12.12.2011 (9:30).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 12.12.2011 (10:00).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR