Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
TCHČQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification

2021/S 201-524613  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification 2021/S 201-524613 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Magdaléna Senková Courriel: magdalena.senkova@rsd.cz Téléphone: +420 954901447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Stavba silnic a dálnic
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby st?edního a mensího rozsahu - 2020 Numéro de référence: 01ST-000707
II.1.2) Code CPV principal 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího ?ízení uzav?ena na dobu trvání 48 m?síc se sesti ú?astníky, je poskytování sluzeb dle této zadávací dokumentace a jejích p?íloh. V p?ípad napln?ní podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávn?n uzav?ít rámcovou dohodu i s mensím po?tem ú?astník?. Na základ Rámcové dohody bude zadavatel zadávat ú?astník?m Rámcové dohody jednotlivé díl?í zakázky na sluzby dle aktuálních pot?eb zadavatele, a to na celém území ?eské republiky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 290 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího ?ízení uzav?ena na dobu trvání 48 m?síc se sesti ú?astníky, je poskytování sluzeb dle této zadávací dokumentace a jejích p?íloh. V p?ípad napln?ní podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávn?n uzav?ít rámcovou dohodu i s mensím po?tem ú?astník?. Na základ Rámcové dohody bude zadavatel zadávat ú?astník?m Rámcové dohody jednotlivé díl?í zakázky na sluzby dle aktuálních pot?eb zadavatele, a to na celém území ?eské republiky.
II.2.5) Crit 15/10/2021 S201 Tchéquie-Prague: Services d'architecture et de métrage vérification 2021/S 201-524613 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?editelství silnic a dálnic ?R Numéro national d'identification: 65993390 Adresse postale: Na Pankráci 546/56 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Mgr. Magdaléna Senková Courriel: magdalena.senkova@rsd.cz Téléphone: +420 954901447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rsd.cz Adresse du profil d'acheteur: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Stavba silnic a dálnic
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby st?edního a mensího rozsahu - 2020 Numéro de référence: 01ST-000707
II.1.2) Code CPV principal 71251000 Services d'architecture et de métrage vérification
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího ?ízení uzav?ena na dobu trvání 48 m?síc se sesti ú?astníky, je poskytování sluzeb dle této zadávací dokumentace a jejích p?íloh. V p?ípad napln?ní podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávn?n uzav?ít rámcovou dohodu i s mensím po?tem ú?astník?. Na základ Rámcové dohody bude zadavatel zadávat ú?astník?m Rámcové dohody jednotlivé díl?í zakázky na sluzby dle aktuálních pot?eb zadavatele, a to na celém území ?eské republiky.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 290 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ0 ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky na uzav?ení rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího ?ízení uzav?ena na dobu trvání 48 m?síc se sesti ú?astníky, je poskytování sluzeb dle této zadávací dokumentace a jejích p?íloh. V p?ípad napln?ní podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávn?n uzav?ít rámcovou dohodu i s mensím po?tem ú?astník?. Na základ Rámcové dohody bude zadavatel zadávat ú?astník?m Rámcové dohody jednotlivé díl?í zakázky na sluzby dle aktuálních pot?eb zadavatele, a to na celém území ?eské republiky.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Kvalifikace a zkusenosti osob zapojených do realizace ve?ejné zakázky / Pondération: 40 Coűt - Nom: Nabídková cena / Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-111280
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 06EU-005230 Intitulé:
I/20 Losiná - OK, Výkon TDS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IBR Consulting, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46347488 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 190 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SGS Czech Republic, s.r.o.
Numéro national d'identification: 48589241 Ville: Praha 5 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 155 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUNG CZ s.r.o.
Numéro national d'identification: 27454576 Ville: Praha 10 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 100 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 288 500.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 04PU-001131 Intitulé:
Výkon asistenta specialisty zem?m??i?ství objednatele na mosty silnic
   1.  t?ídy a dálnic
   2.  t?ídy ve STC kraji
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Numéro national d'identification: 45272387 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 147 54 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFRAM a.s.
Numéro national d'identification: 25070282 Ville: Praha 9 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 198 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 250 000.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 02PB-000430 Intitulé:
D3 0309/II Chotý?any odpo?ívka, výkon TDI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 48588733 Ville: Praha 1 Code NUTS: CZ010 Hlavní m?sto Praha Code postal: 110 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MOTT MACDONALD LIMITED Numéro national d'identification: 27155048 Ville: Surrey Code NUTS: UKJ2 Surrey, East and West Sussex Code postal: CR0 2EE Pays: Royaume-Uni
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFRAPROJEKT s.r.o.
Numéro national d'identification: 04476476 Ville: Brno Code NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj Code postal: 615 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Road control system a.s.
Numéro national d'identification: 27796558 Ville: Ostrava Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj Code postal: 702 00 Pays: Tchéquie
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 342 600.00 CZK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 K?, nejvýse ve výsi 10 000 000 K?. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 K?. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 K?.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification