Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/07/2009
Date de péremption : 11/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Travaux de construction

2009/S 134-195314 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik, Riia 27, attn: Elo Süld, EE-51010 Tartu.
Tel. +372 5284922. E-mail: elo.suld@eelk.ee.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.6.2009, 2009/S
118-170775)
Objet: CPV: 45000000.
Travaux de construction.
Au lieu de: II.1.1) Ostja poolt hankelepingule antud nimetus:
Tartu Pauluse kiriku tiibhoone rekonstrueerimise ja kolumbaariumi
ehitustööde.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus:
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:
(Vt HD 1 Pakkumise ettevalmistamise juhend, punkt 16; punktid HD 1
pikemalt kirjeldatud, alljärgnev lühendatud).

   1.  Pakkuja peab omama peatöövõtjana vähemalt 1 (ühe) 30 000 000 EEK
(kroonise) ehitusmaksumusega ühiskondliku hoone ehituskogemust ja 1 (ühe)
üle 15 000 000 EEK (kroonise) ehitusmaksumusega muinsuskaitse all oleva
hoone rekonstrueerimise kogemust peatöövõtjana. Vormil VII tuleb esitada
aastatel 2004 kuni pakkumise esitamise hetkeni teostatud ja teostamisel
olevate ja nimetatud tingimustele vastavate ehitiste referents koos
maksumuste, teostamise aja ja tellijate kontaktandmete (k.a.
mobiiltelefon) äranäitamisega.

   2.  Pakkuja või Pakkuja alltöövõtja peab omama viimase 3 aasta jooksul
kogemust monoliitsest betoonist ehituskonstruktsiooni või muu ehitustöö
teostamisel, mille tulemusena on vähemalt 10 m² suuruse pinna osas
saavutatud vähemalt A klassi nõetele vastav kvaliteet. Kvaliteeti
hinnatakse Soome Betooniühenduse klassifitseerimisjuhtiste BY40 ja
betoonehitiste kvaliteedinõuete BY47 järgi. Esitada vastav info Vormil
VIII.

   3.  Pakkuja poolt ehituse juhtimiseks rakendatav personal peab vastama
järgmistele nõuetele:

   3. 1 Projektijuht: kõrgem ehitusalane haridus, töökogemus vähemalt 5 aastat
projektijuhina ja vähemalt 20 000 000 EEK (kroonise) ehitusmaksumusega
ehitise ehitamise juhtimise kogemus ja vähemalt 1 (ühe) 10 000 000 EEK
(kroonise) muinsuskaitsealuse hoone rekonstrueerimistööde juhtimise
kogemus. Projektijuhil peab olema eesti keele oskus vähemalt 5 palli 5
palli skaalas ja soome keele oskus vähemalt 3 palli 5 palli skaalal.
Esitada projektijuhi CV etteantud Vormil IX, näidates selles projektijuhi
kvalifikatsiooni kontrollimiseks vajalikud andmed (s.h referents nimetatud
tingimustele vastava(te)st objekti(de)st) ja vastavad tõendid (s.h esitada
haridust tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte tööraamatust või
vastavasisuline tõend töökogemuse kohta, kehtiv muinsuskaitse litsents).

   3. 2.Objektijuht: kõrgem ehitusalane haridus, töökogemus vähemalt 3 aastat
objektijuhina ning vähemalt ühe 10 000 000 EEK (kroonise) ühiskondliku
hoone ehitamise juhtimise kogemus ' esitada objektijuhi CV etteantud
Vormil X, näidates selles objektijuhi kvalifikatsiooni kontrollimiseks
vajalikud andmed (s.h referents nimetatud tingimustele vastava(te)st
objekti(de)st) ja vastavad tõendid (s.h esitada haridust tõendava
dokumendi koopia, väljavõte tööraamatust või vastavasisuline tõend
töökogemuse kohta).
Lire: II.1.1) Ostja poolt hankelepingule antud nimetus:
Tartu Pauluse kiriku tiibhoone rekonstrueerimine ja kolumbaariumi
ehitustööd.
III.2.3) Tehniline ja kutsealane pädevus:
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja
nende vorminõuded:
(Vt HD 1 Pakkumise ettevalmistamise juhend, punkt 16; punktid HD 1
pikemalt kirjeldatud, alljärgnev lühendatud).

   1.  Pakkuja peab omama peatöövõtjana vähemalt 1 (ühe) 30 000 000 EEK
ehitusmaksumusega ühiskondliku hoone ehituskogemust ja 1 (ühe) üle 15 000
000 EEK ehitusmaksumusega muinsuskaitse all oleva hoone rekonstrueerimise
kogemust peatöövõtjana. Vormil VII tuleb esitada aastatel 2004 kuni
pakkumise esitamise hetkeni teostatud ja teostamisel olevate ja nimetatud
tingimustele vastavate ehitiste referents koos maksumuste, teostamise aja
ja tellijate kontaktandmete (k.a. mobiiltelefon) äranäitamisega.

   2.  Pakkuja või Pakkuja alltöövõtja peab omama viimase 3 aasta jooksul
kogemust monoliitsest betoonist ehituskonstruktsiooni või muu ehitustöö
teostamisel, mille tulemusena on vähemalt 10 m² suuruse pinna osas
saavutatud vähemalt A klassi nõetele vastav kvaliteet. Kvaliteeti
hinnatakse Soome Betooniühenduse klassifitseerimisjuhiste BY40 ja
betoonehitiste kvaliteedinõuete BY47 järgi. Esitada vastav info Vormil
VIII.

   3.  Pakkuja poolt ehituse juhtimiseks rakendatav personal peab vastama
järgmistele nõuetele:

   3. 1. Projektijuht: kõrgem ehitusalane haridus, töökogemus vähemalt 5
aastat projektijuhina ja vähemalt 20 000 000 EEK ehitusmaksumusega ehitise
ehitamise juhtimise kogemus ja vähemalt 1 (ühe) 10 000 000 EEK
muinsuskaitsealuse hoone rekonstrueerimistööde juhtimise kogemus.
Projektijuht peab lisaks eesti keele valdamisele oskama soome keelt
tasemel, mis võimaldab tal täita oma ülesandeid hankelepingu elluviimisel
(eelkõige suhtlus arhitekti ja projekteerijatega). Selleks on nõutav soome
keele oskus (elementaarne arusaamine, rääkimine ja lugemisoskus) 5 palli
skaalal 3 palli (5 ' väga hea, 4 ' hea, 3 ' rahuldav, 2 ' halb, 1 ' väga
halb). Eelnimetatud keeleoskuse nõudele mittevastavusel peab pakkuja
tagama pakkuja kulul tema poolt valitud tõlgi vahendusel soome keele
kasutamise kõnes ja kirjas eeltoodud mahus. Tõlk peab tundma
ehitusterminoloogiat ja tõlke õigsuse ning ebaõige tõlkimisega tekitatud
kahju eest vastutab pakkuja. Keeleoskuse vajalikus tasemes puudumise
korral peab pakkuja lisama projektijuhi CV-le kinnituse, et on teadlik
tõlke tagamise kohustusest. Esitada projektijuhi CV etteantud Vormil IX,
näidates selles projektijuhi kvalifikatsiooni kontrollimiseks vajalikud
andmed (sh referents nimetatud tingimustele vastava(te)st objekti(de)st)
ja vastavad tõendid (sh esitada haridust tõendavate dokumentide koopiad,
väljavõte tööraamatust või vastavasisuline tõend töökogemuse kohta, kehtiv
muinsuskaitse litsents).

   3. 2. Objektijuht: kõrgem ehitusalane haridus, töökogemus vähemalt 3 aastat
objektijuhina ning vähemalt 1 (ühe) 10 000 000 EEK ühiskondliku hoone
ehitamise juhtimise kogemus ' esitada objektijuhi CV etteantud Vormil X,
näidates selles objektijuhi kvalifikatsiooni kontrollimiseks vajalikud
andmed (sh referents nimetatud tingimustele vastava(te)st objekti(de)st)
ja vastavad tõendid (sh esitada haridust tõendava dokumendi koopia,
väljavõte tööraamatust või vastavasisuline tõend töökogemuse kohta).
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR