Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2009
Date de péremption : 29/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Travaux de construction

2009/S 195-279340 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling
West-Vlaanderen, Markt 1, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, attn: jozef
vanhoutte, B-8000 Brugge. Tel. +32 50441132. E-mail:
jozefrc.vanhoutte@mow.vlaanderen.be. Fax +32 50342381.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.9.2009, 2009/S
186-267532)
Objet: CPV: 45000000.
Travaux de construction.
Overige nadere inlichtingen
Er zijn rectificaties aan de bijbehorende aanbestedingsstukken
aangebracht.
Alle documenten zijn te verkrijgen via email
katrien.ricquier@mow.vlaanderen.be.
Terechtwijzend bericht nr
   2. 
Terechtwijzend bericht 2 zie bijlagen (terechtwijzend bericht 2, getekend
addendum N31, getekend addendum zoneringsplan).
Agentschap Wegen en Verkeer.
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen.
N31 te Brugge.
Herinrichten van het kruispunt met de legeweg kmpt. 5,06.
Project 04/6189, Bestek AWV 1M3D8J/08/43.
Terechtwijzend bericht nr.
   2. 
De voorschriften van het bestek 1M3D8J/08/43 blijven integraal van
toepassing behoudens de hierna vermelde wijzigingen en/of aanvullingen:
- Het aan dit terechtwijzend bericht nr. 2 bijgevoegd Addendum aan het
Technisch Verslag EG0909/003 dd. 23/09/09 en bijhorend zoneringsplan wordt
toegevoegd aan de bijlagen bij het bestek,
- Ingevolge het Addendum aan het Technisch Verslag en de daarbij
uitgevoerde proeven worden de posten met volgnummer 6, 7, 8, 58, 59, 60
als volgt gewijzigd.
Nummer Omschrijving Aard Eenheid Hoev. 6 Uitgraven van bouwput voor
tunnel, tussen de beschoeiing, en instandhouding (+/- 85.000 m3) TP 1
Afvoer en verwerken grondoverschotten. 7 -, grondoverschotten bodem
(volgens TV: CODE 211; ± 87 630 m³) TP 18 -, grondoverschotten bouwkundig
bodemgebruik (volgens TV: CODE 311; ± 5 200 m³) TP
   1. 
58 Afgraving volgens IV-2.1.2.1, voor gebruik binnen de werf VH m³ 3 200
(50 cm teelaarde) - CODES 411 (ca. 2 400m³) en 311 (ca. 800m³)
59 Afgraving volgens IV-2.1.2.1, met verwijdering voor gebruik buiten de
werf VH m³ 5 480 (50 cm teelaarde) - CODE 211
60 Afdekking volgens IV-2.1.2.4 met teelaarde, afkomstig van de werf,
dikte 50 cm VH m² 6400 CODES 411 en 311.
- In het bestek onder Deel II.A, Hoofdstuk VII, par.
   5. 5.1. 'Materialen'
(pag. 85) dient gelezen:
'De buizen en hulpstukken zijn van PVC volgens III-24.4.2. Ze zijn
voorzien van het BENOR-merk overeenkomstig NBN EN 1401-1 en behoren tot de
klasse SN8. Moffen voor huis- of straatkolkaansluiting op de riolering
zijn volgens III-24.60. De lengte van de aansluitmoffen van PVC zal
zodanig gekozen worden dat de voorschriften i.v.m. het uitstek volgens

   5. 1.2.4. worden nageleefd, en dit ongeacht het materiaal van de buis
waarop wordt aangesloten'.
In plaats van:
'De buizen en hulpstukken zijn gresbuizen volgens III-24.3. De minimale
kruindrukweerstand (volgens NBN-EN 295) is 34 kN/m. De lengte van de
aansluitmoffen van gres zal zodanig gekozen worden dat de voorschriften
i.v.m. het uitstek volgens
   5. 1.2.4. worden nageleefd, en dit ongeacht het
materiaal van de buis waarop wordt aangesloten'.
De inschrijvers dienen in hun inschrijving melding te maken dat zij
rekening gehouden hebben met dit terechtwijzend bericht nr.
   2. 
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR