01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2011
Date de péremption : 08/02/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services , sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques , Travaux de maçonnerie et de briquetage , Travaux de parachèvement de bâtiment , Travaux de plomberie , Travaux d'installation du gaz , Travaux d'équipement électrique , Installation de matériel de télécommunications , Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie , Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de , climatisation , Travaux d'installation de ventilation , Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air , Installation de câblage informatique , Installation de lignes téléphoniques , Travaux de câblage électrique , Travaux d'installations électriques , Travaux d'installation de régulateurs de gaz , Travaux de pose de conduits d'évacuation , Travaux d'installation de distribution d'eau , Travaux d'installation de chauffage central , Travaux d'isolation thermique , Travaux de protection des surfaces

2011/S 22-034475 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
ZespóÂ ZakÂadów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, DziaÂ
ZamówieÄ Publicznych ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice,
attn: MaÂgorzata Grzybczyk, POLOGNE-34-100Wadowice. Tel. +48 338232230.
E-mail: zp@zzozwadowice.pl. Fax +48 338232230.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.12.2010, 2010/S
245-374204)
Au lieu de:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
   4. 2.2011 (10:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   4. 3.2011 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   4. 2.2011 (10:30).
VI.4.2) SkÂadanie odwoÂaÄ

   8.  OdwoÂanie wobec czynnoÛci innych niü w pkt. 7 i 8 wnosi si™ w terminie
10 dni od dnia, w którym powzi™to, lub przy zachowaniu naleüytej
starannoÛci moüna byÂo powzi…‡ wiadomoÛ‡ o okolicznoÛciach stanowi…cych
podstaw™ jego wniesienia.
Lire:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
   8. 2.2011 (11:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   8. 2.2011 (11:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   8. 2.2011 (11:30).
VI.4.2) SkÂadanie odwoÂaÄ:

   8.  OdwoÂanie wobec czynnoÛci innych niü w pkt. 6 i 7 wnosi si™ w terminie
10 dni od dnia, w którym powzi™to, lub przy zachowaniu naleüytej
starannoÛci moüna byÂo powzi…‡ wiadomoÛ‡ o okolicznoÛciach stanowi…cych
podstaw™ jego wniesienia.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45215000 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314200 - Installation de lignes téléphoniques 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
45331221 - Travaux d'installation de matériel de climatisation partielle de l'air 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau 
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
45333100 - Travaux d'installation de régulateurs de gaz 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45442300 - Travaux de protection des surfaces 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR