01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption : 03/01/2017
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers, Ponceaux

2016/S 242-440965 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/12/2016
S242
- - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
République tchèque-Ostrava: Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers

2016/S 242-440965

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2016/S 192-345823)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Moravskoslezský kraj
70890692
28. ?íjna 117
Ostrava
702 18
République Tchèque
Point(s) de contact: MT Legal s.r.o., advokátní kancelá?, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Téléphone: +420 596629503
Courriel: msk@mt-legal.com
Code NUTS: CZ080 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.msk.cz/ Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

http://www.msk.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec.

Numéro de référence: 143/2016

II.1.2)
Code CPV principal
45213310

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P?edm?tem pln?ní ve?ejné zakázky je rekonstrukce silnice II/464 ve dvou úsecích. První úsek v rozsahu mezi hranici okresu Opava po obec Výskovice (k?izovatku se silnici III/4637) v délce 1 723,76 m a druhý úsek v rozsahu mezi obcemi Tísek (k?izovatka se silnici III/46412) a Bílovec (k?izovatka se silnicí II/647) v délce úseku 4020,47 m. Silnice bude rekonstruována ve stávajících sí?kových, sm?rových a výskových pom?rech. V celém zájmovém území jsou navrzeny celoplosné opravy povrchu vozovky, v úseku od hranice okresu Opava po obec Výskovice je navrzeno zesílení konstrukce vozovky o 90 mm, v úseku mezi obcemi Tísek a Bílovec zesílení vozovky o 50 mm. V pr?tahu obcemi Výskovice a Tísek je navrzena obnova krytu vozovky s navýsením nivelety o 10 mm, v pr?tahu obcí Bílovec je navrzena obnova krytu vozovky v tlous?ce 90 mm s navýsením nivelety o 10 mm v?etn recyklace podkladních vrstev v tlous?ce 200 mm. Dále budou provedeny rekonstrukce stávajících propustk?. ?len?ní stavby na stavební objekty: SO 111 Silnice II/464 v úseku Hlubo?ec - Výskovice - SO 111.1 Silnice II/464 v úseku Hlubo?ec - Výskovice - SO 111.2 Trubní propustek km 0,279 94 - není p?edm?tem ve?ejné zakázky SO 112 Silnice II/464 v úseku Tísek - Bílovec - SO 112.1 Silnice II/464 v úseku Tísek - Bílovec - SO 112.2 Trubní propustek km 1,254 22 - SO 112.3 Trubní propustek km 1,560 00 - SO 112.4 Trubní propustek km 1,757 00 - SO 112.5 Trubní propustek km 3,398 97 SO 001 Vedlejsí rozpo?tové náklady SO 002 Provizorní dopravní zna?ení Blíze podrobnosti k p?edm?tu pln?ní jsou uvedeny v p?ílohách zadávací dokumentace.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
12/12/2016

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 192-345823

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.3.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lh?ta pro doru?ení nabídek nebo zádostí o ú?ast

Au lieu de:

Date: 28/12/2016

Heure locale: 10:45

Lire:

Date: 03/01/2017

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.3.8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 28/12/2016

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/01/2017

Heure locale: 10:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45213310 - Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers 
45221220 - Ponceaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR