Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 21/04/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de centrales électriques et de centrales , thermiques

2011/S 69-111281 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejskie Przedsi™biorstwo Gospodarki Komunalnej w KroÛnie Sp. z o.o., ul.
Fredry 12, Miejskie Przedsi™biorstwo Gospodarki Komunalnej w KroÛnie Sp. z
o.o., attn: MaÂgorzata Pachana, POLOGNE-38-400Krosno. Tel. +48 134748315.
E-mail: przetargi@mpgk.krosno.pl. Fax +48 134368678.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.1.2011, 2011/S
20-032448)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 15.4.2011 (9:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 15.4.2011 (10:00).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert. Data: 15.4.2011 (10:30).
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych. Termin
skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dokumentów lub dost™pu do
dokumentów: 21.4.2011 (9:00).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 21.4.2011 (10:00).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert. Data: 21.4.2011 (10:30).
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Zamawiaj…cy w sekcji II.1.5) pierwotnego OgÂoszenia o zamówieniu - Opisie
zamówienia dodaje nastepujace zdanie w brzmieniu:
'Wykonawca zweryfikuje przekazany projekt budowlany i jeÛli uzna, üe to
konieczne dla prawidÂowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wykona na
wÂasny koszt zmiany do projektu budowlanego, lub opracuje nowy projekt
budowlany i wÂasnym staraniem uzyska niezb™dne zmiany pozwolenia na budow™
lub nowe pozwolenie na budow™.'.
 
 
C L A S S E    C P V
45251000 - Travaux de construction de centrales électriques et de centrales thermiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR