Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 10/11/2009
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction d'équipements hospitaliers, Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection, Services de conception technique, Services hospitaliers, Services de pratique médicale

2009/S 201-288426 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Powiat űywiecki, ul. KrasiÄskiego 13, Starostwo Powiatowe w űywcu ul.
KrasiÄskiego 13, 34-300 űywiec, attn: Katarzyna MaŰlanka, PL-34-300
űywiec. Tel. +48 338605075. E-mail: zdrowie@zywiec.powiat.pl. Fax +48
338605083 / 338612424-183.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.9.2009, 2009/S
184-265132)
Objet: CPV: 45215140, 85111000, 85121000, 71000000, 71320000.
Travaux de construction d'équipements hospitaliers.
Services hospitaliers.
Services de pratique médicale.
Au lieu de: VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy zainteresowani udziaÂem w post™powaniu skÂadaj… w siedzibie
zamawiaj…cego ' w pokoju nr 17 (Biuro Informacji) i w terminie okreŰlonym
w niniejszym ogÂoszeniu, w zamkni™tej kopercie zaadresowanej na
zamawiaj…cego, oznaczonej nazw… wykonawcy i nazw… przedmiotu zamówienia,
sporz…dzony samodzielnie pisemny wniosek o dopuszczenie do udziaÂu w
dialogu konkurencyjnym, zawieraj…cy:

   1.  oŰwiadczenie o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu okreŰlonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych i niniejszym ogÂoszeniu;

   2.  dokumenty wymienione w sekcji III.2.- warunki udziaÂu;

   3.  wykonawcy ubiegaj…cy si™ wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku
zaÂ…czaj… peÂnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w trakcie
post™powania (peÂnomocnictwo moüe taküe obejmowa‡ uprawnienie do zawarcia
umowy). PeÂnomocnictwo musi by‡ przedstawione w formie oryginaÂu lub kopii
poŰwiadczonej notarialnie za zgodnoۇ z oryginaÂem. PeÂnomocnictwo
podpisuj… wszyscy wykonawcy ubiegaj…cy si™ wspólnie o udzielenie
zamówienia. PeÂnomocnik podpisuje wniosek o dopuszczenie do udziaÂu w
dialogu konkurencyjnym i zaÂ…czone do niego dokumenty. Wszelka
korespondencja prowadzona b™dzie wyÂ…cznie z PeÂnomocnikiem;

   4.  w przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziaÂu w dialogu
konkurencyjnym, oŰwiadczeÄ lub innych dokumentów, a taküe poŰwiadczenia za
zgodnoۇ z oryginaÂem kopii dokumentów, przez osob™ nie wymienion… w
dokumencie rejestracyjnym, do wniosku naleüy doÂ…czy‡ peÂnomocnictwo dla
tej osoby. PeÂnomocnictwo musi by‡ przedstawione w formie oryginaÂu lub
kopii poŰwiadczonej notarialnie za zgodnoۇ z oryginaÂem;

   5.  podpisanie wniosku i poŰwiadczenie za zgodnoۇ z oryginaÂem winno by‡
sporz…dzone w sposób umoüliwiaj…cy identyfikacj™ podpisu (np. czytelny
podpis lub parafa wraz z imienn… piecz…tk… osoby podpisuj…cej dokument lub
poŰwiadczaj…cej kopi™).

   6.  Forma skÂadanych dokumentów:
1) zakres i forma skÂadanych dokumentów musz… by‡ zgodne z Rozporz…dzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moüe ü…da‡ zamawiaj…cy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z dnia 24.5.2006 r. nr 87, poz. 605).
Dokumenty mog… by‡ zÂoüone w formie oryginaÂu lub kopii potwierdzonej za
zgodnoۇ z oryginaÂem przez wykonawc™;
2) wszystkie dokumenty zÂoüone w j™zyku obcym winny by‡ zÂoüone wraz z
tÂumaczeniem na j™zyk polski, poŰwiadczonym przez wykonawc™;
3) w przypadku zÂoüenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budz…cej
w…tpliwoŰci, co do jej prawdziwoŰci, zamawiaj…cy wezwie wykonawc™ do
przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginaÂu dokumentu lub jego
notarialnie poŰwiadczonej kopii.

   7.  zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp Zamawiaj…cy przewiduje moüliwoۇ
udzielenia zamówieÄ uzupeÂniaj…cych do 50 % wartoŰci zamówienia
podstawowego;

   8.  zamawiaj…cy dopuszcza moüliwoŰci zmiany umowy zawartej z Wykonawc….
Zmiana umowy jest moüliwa w okolicznoŰciach przewidzianych w Umowie o
partnerstwie;
"Wybór partnera prywatnego dla przedsi™wzi™cia pn. Budowa Szpitala
Powiatowego w űywcu".
16 / 19 SIMAP2_Zielinski 22.9.2009 02:43 PM MEST- ID:2009-110321 Formularz
standardowy 2 - PL

   9.  zmiana umowy nie moüe dotyczy‡ zwi™kszenia zakresu przedmiotowego
zamówienia;
10. na etapie skÂadania wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w dialogu
konkurencyjnym nie przewiduje si™ udzielania üadnych wyjaŰnieÄ i
odpowiedzi na zapytania;
11. przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie b™dzie stosowana aukcja
elektroniczna;
12. do porozumiewania si™ z wykonawcami zamawiaj…cy dopuszcza form™
pisemn…, fax i drog™ elektroniczn…
- dane w pozycji Punkt kontaktowy.
W przypadku zÂoüenia przez wykonawców dokumentów zawieraj…cych dane w
innych walutach niü PLN, zamawiaj…cy jako kurs przeliczeniowy waluty, w
której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie Űredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania si™
ogÂoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urz™dowym Unii
Europejskiej.
Úrednie kursy walut dost™pne s… pod nast™puj…cym adresem:
http://www.nbp.pl/.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 23.10.2009 (11:00)
Lire: VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy zainteresowani udziaÂem w post™powaniu skÂadaj… w siedzibie
zamawiaj…cego ' w pokoju nr 17 (Biuro Informacji) i w terminie okreŰlonym
w niniejszym ogÂoszeniu, w zamkni™tej kopercie zaadresowanej na
zamawiaj…cego, oznaczonej nazw… wykonawcy i nazw… przedmiotu zamówienia,
sporz…dzony samodzielnie pisemny wniosek o dopuszczenie do udziaÂu w
dialogu konkurencyjnym, zawieraj…cy:

   1.  oŰwiadczenie o speÂnianiu warunków udziaÂu w post™powaniu okreŰlonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieÄ publicznych i niniejszym ogÂoszeniu;

   2.  dokumenty wymienione w sekcji III.2.- warunki udziaÂu;

   3.  wykonawcy ubiegaj…cy si™ wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku
zaÂ…czaj… peÂnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w trakcie
post™powania (peÂnomocnictwo moüe taküe obejmowa‡ uprawnienie do zawarcia
umowy). PeÂnomocnictwo musi by‡ przedstawione w formie oryginaÂu lub kopii
poŰwiadczonej notarialnie za zgodnoۇ z oryginaÂem. PeÂnomocnictwo
podpisuj… wszyscy wykonawcy ubiegaj…cy si™ wspólnie o udzielenie
zamówienia. PeÂnomocnik podpisuje wniosek o dopuszczenie do udziaÂu w
dialogu konkurencyjnym i zaÂ…czone do niego dokumenty. Wszelka
korespondencja prowadzona b™dzie wyÂ…cznie z PeÂnomocnikiem;

   4.  w przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziaÂu w dialogu
konkurencyjnym, oŰwiadczeÄ lub innych dokumentów, a taküe poŰwiadczenia za
zgodnoۇ z oryginaÂem kopii dokumentów, przez osob™ nie wymienion… w
dokumencie rejestracyjnym, do wniosku naleüy doÂ…czy‡ peÂnomocnictwo dla
tej osoby. PeÂnomocnictwo musi by‡ przedstawione w formie oryginaÂu lub
kopii poŰwiadczonej notarialnie za zgodnoۇ z oryginaÂem;

   5.  podpisanie wniosku i poŰwiadczenie za zgodnoۇ z oryginaÂem winno by‡
sporz…dzone w sposób umoüliwiaj…cy identyfikacj™ podpisu (np. czytelny
podpis lub parafa wraz z imienn… piecz…tk… osoby podpisuj…cej dokument lub
poŰwiadczaj…cej kopi™);

   6.  Forma skÂadanych dokumentów:
1) zakres i forma skÂadanych dokumentów musz… by‡ zgodne z Rozporz…dzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moüe ü…da‡ zamawiaj…cy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mog… by‡ skÂadane (Dz. U. z dnia 24.5.2006 r. nr 87, poz. 605).
Dokumenty mog… by‡ zÂoüone w formie oryginaÂu lub kopii potwierdzonej za
zgodnoۇ z oryginaÂem przez wykonawc™;
2) wszystkie dokumenty zÂoüone w j™zyku obcym winny by‡ zÂoüone wraz z
tÂumaczeniem na j™zyk polski, poŰwiadczonym przez wykonawc™;
3) w przypadku zÂoüenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budz…cej
w…tpliwoŰci, co do jej prawdziwoŰci, zamawiaj…cy wezwie wykonawc™ do
przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginaÂu dokumentu lub jego
notarialnie poŰwiadczonej kopii.

   7.  zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp Zamawiaj…cy przewiduje moüliwoۇ
udzielenia zamówieÄ uzupeÂniaj…cych do 50 % wartoŰci zamówienia
podstawowego;

   8.  zamawiaj…cy dopuszcza moüliwoŰci zmiany umowy zawartej z Wykonawc….
Zmiana umowy jest moüliwa w okolicznoŰciach przewidzianych w Umowie o
partnerstwie.
"Wybór partnera prywatnego dla przedsi™wzi™cia pn. Budowa Szpitala
Powiatowego w.
űywcu".
16 / 19 SIMAP2_Zielinski 22.9.2009 02:43 PM MEST- ID:2009-110321 Formularz
standardowy 2 - PL;

   9.  zmiana umowy nie moüe dotyczy‡ zwi™kszenia zakresu przedmiotowego
zamówienia.
10. na etapie skÂadania wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w dialogu
konkurencyjnym nie przewiduje si™ udzielania üadnych wyjaŰnieÄ i
odpowiedzi na zapytania;
11. przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie b™dzie stosowana aukcja
elektroniczna;
12. do porozumiewania si™ z wykonawcami zamawiaj…cy dopuszcza form™
pisemn…, fax i drog™ elektroniczn…
- dane w pozycji Punkt kontaktowy.
W przypadku zÂoüenia przez wykonawców dokumentów zawieraj…cych dane w
innych walutach niü PLN, zamawiaj…cy jako kurs przeliczeniowy waluty, w
której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie Űredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania si™
ogÂoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urz™dowym Unii
Europejskiej.
Úrednie kursy walut dost™pne s… pod nast™puj…cym adresem:
http://www.nbp.pl/.
Wniosek o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu naleüy zÂoüy‡ w oryginale
i 2 kopiach potwierdzonych za zgodnoۇ z oryginaÂem przez wykonawc™.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 10.11.2009 (11:00)
 
 
C L A S S E    C P V
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
85111000 - Services hospitaliers 
85121000 - Services de pratique médicale 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71320000 - Services de conception technique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR