01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/10/2010
Date de péremption : 15/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de , routes , Travaux de préparation de chantier , Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et , d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; , travaux de nivelage , Installation de matériel d'éclairage public , Installation d'infrastructures de câblage , Travaux de construction d'autoroutes, de routes

2010/S 195-296829 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Powiat Áukowski reprezentowany przez Zarz…d Dróg Powiatowych w Áukowie,
ul. Áapiguz 112, attn: W zakresie proceduralnym: Mariusz Komar, w zakresie
merytorycznym: StanisÂaw SokóÂ, Halina Dziurdziak, POLOGNE-21-400Áuków.
Tel. +48 257982020/7982617. E-mail: biuro@zdp.lukow.pl. Fax +48 257987187.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 28.8.2010, 2010/S
167-256003)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
(...).
Zakres robót II cz™Ûci obejmuje:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie robót ziemnych.
(...).
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesi…cach: 10 (od udzielenia zamówienia).
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak.
Roboty przygotowawcze i budowa kanalizacji deszczowej musz… by‡ wykonane w
2010 r.
Wykonawca moüe wykona‡ cz™Û‡ zakresu robót wskazuj…c zakres, przy pomocy
podwykonawców poza robotami bitumicznymi, które musi wykona‡ we wÂasnym
zakresie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
   7. 10.2010
(09:30)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu
   7. 10.2010 (09:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
   7. 10.2010 (10:00)
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
(...).
Zakres robót II cz™Ûci obejmuje:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie robót ziemnych wg zaktualizowanej tabeli robót ziemnych.
(...).
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesi…cach: 8 (od udzielenia zamówienia).
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak.
Wykonawca moüe wykona‡ cz™Û‡ zakresu robót wskazuj…c zakres, przy pomocy
podwykonawców poza robotami bitumicznymi, które musi wykona‡ we wÂasnym
zakresie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 15.11.2010
(09:30)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 15.11.2010 (09:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 15.11.2010 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR