Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 18/01/2011
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction d'intersections de routes , Travaux de construction de routes à deux chaussées séparées , Travaux de construction de viaducs routiers , Travaux de construction de tunnels pour piétons , Installation de signalisation routière

2010/S 247-376292 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejski Zarz…d Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, Wydzia ZamówieÄ
Publicznych, attn: Anna Stróüyk, POLOGNE-25-384Kielce. Tel. +48 413621570.
E-mail: zampub@mzd.kielce.pl. Fax +48 413621680.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 14.12.2010, 2010/S
242-369750)
Au lieu de:
VI.3) Informacje dodatkowe:
II. Zamawiaj…cy przewiduje moüliwoÛ‡ udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy
robót budowlanych zamówieÄ uzupeÂniaj…cych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
Pzp, stanowi…cych nie wi™cej niü 50 % wartoÛci zamówienia podstawowego.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 14.1.2011 (12:00)
Lire:
VI.3) Informacje dodatkowe:
II.Zamawiaj…cy przewiduje moüliwoÛ‡ udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy
robót budowlanych zamówieÄ uzupeÂniaj…cych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
Pzp, stanowi…cych nie wi™cej niü 30 % wartoÛci zamówienia podstawowego.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 18.1.2011 (12:00)
 
 
C L A S S E    C P V
45221121 - Travaux de construction de viaducs routiers 
45221243 - Travaux de construction de tunnels pour piétons 
45233125 - Travaux de construction d'intersections de routes 
45233224 - Travaux de construction de routes à deux chaussées séparées 
45233294 - Installation de signalisation routière 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR