01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/11/2011
Date de péremption : 01/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques , Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues , Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil , Assemblage et montage de structures préfabriquées , Assemblage de structures en métal , Travaux d'aménagement du terrain , Travaux de plomberie , Travaux d'installations électriques

2011/S 215-349862 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Regionalny Zarz…d Gospodarki Wodnej we WrocÂawiu, ul. C. K. Norwida 34,
attn: Ewa DomaÄska, POLOGNE-50-950WrocÂaw. Tel. +48 713378969. Fax +48
713285048.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   1. 10.2011, 2011/S
189-308462)
Au lieu de:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeüeli dotyczy):

   1.  Posiadanie niezb™dnej wiedzy i doÛwiadczenia do wykonania zamówienia
tj. Wykonawca musi wykaza‡, üe w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonaÂ
roboty takiego samego rodzaju, jak roboty obj™te przedmiotem zamówienia
(co najmniej 1 zadanie o wartoÛci brutto minimum 25,0 mln zÂ). Roboty
takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót: w zakresie prac dotycz…cych
budowy lub remontu budowli hydrotechnicznych, w której wyst™powaÂy
nast™puj…ce grupy robót:
- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz™Ûci oraz roboty w zakresie inüynierii l…dowej i wodnej (ST pkt.
prel. IV.10.1.1.2 Jaz cz. Hydrotechniczno-Konstrukcyjna),
- montaü i wznoszenie gotowych konstrukcji oraz montaü konstrukcji
metalowych (ST pkt. prel. IV.10.1.1.3 Jaz cz. Wyposaüenie Technologiczne),
- budowa obiektów inüynierii wodnej (ST pkt. prel. IV.10.1.2 Poszur i
Ponur) wraz z dokumentami potwierdzaj…cymi, üe roboty zostaÂy wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÂowo ukoÄczone).
W przypadku zÂoüenia wykazu wykonanych robót budowlanych, w którym
wartoÛci wykazanych robót wyraüone b™d… w walucie obcej, to dla
potwierdzenia speÂniania warunku Zamawiaj…cy dokona przeliczenia tej
waluty na PLN wedÂug Ûredniego bieü…cego kursu wyliczonego i ogÂoszonego
przez NBP z dnia opublikowania ogÂoszenia o zamówieniu.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.

   2.  Dysponowanie odpowiednim potencjaÂem technicznym niezb™dnym do
wykonania zamówienia tj. Narz™dzia i urz…dzenia (o parametrach
minimalnych) z podaniem ich charakterystyk technicznych, niezb™dne do
wykonania zamówienia:
- samochody samowyÂadowcze i skrzyniowe 5-20 t, 3 szt,
- spycharki 75-100 KM 1 szt,
- koparki 0,25-1,5 m3 2 szt,
- wibromÂot 1 szt,
- walce samojezdne 3-15 t 1 szt,
- üuraw samojezdny 10 t 1 szt,
- barki 400 t 1 szt,
- pchacze 200 KM 1 szt,
- ponton W-2 1 szt,
- kafar pÂywaj…cy wolnospadowy 1 szt,
- dúwig do montaüu zamkni™‡ jazowych (z jednostki pÂywaj…cej) 1 szt.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.

   3.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownik
budowy z minimum 5-letnim staüem pracy w bezpoÛrednim wykonawstwie
hydrotechnicznym z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoÛci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeÄ lub w zakresie odpowiadaj…cym im,
lecz uzyskanymi przed wejÛciem w üycie ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z póúniejszymi zmianami)
legitymuj…cy si™ przynaleünoÛci… do wÂaÛciwej izby samorz…du zawodowego '
ustawa o samorz…dach zawodowych architektów, inüynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r nr 5 poz. 42 z póúniejszymi zmianami) lub
wykonawca winien wykaza‡ dysponowanie osob… b™d…c… obywatelem paÄstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, która
speÂnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. ' Prawo
budowlane.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.
Lire:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeüeli dotyczy):

   1.  Posiadanie niezb™dnej wiedzy i doÛwiadczenia do wykonania zamówienia
tj. Wykonawca musi wykaza‡, üe w okresie ostatnich 5-ciu lat wykonaÂ
roboty takiego samego rodzaju, jak roboty obj™te przedmiotem zamówienia
wykonuj…c co najmniej 1 zadanie o wartoÛci brutto minimum 25 000 000 PLN w
zakresie prac dotycz…cych budowy, przebudowy lub remontu budowli
hydrotechnicznych. Ponadto wykonawca musi przedstawi‡, üe w skÂad
wykazanego zadania wchodziÂy jednoczeÛnie:
1) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich cz™Ûci oraz roboty w zakresie inüynierii l…dowej i wodnej;
2) montaü i wznoszenie gotowych konstrukcji oraz montaü konstrukcji
metalowych;
3) budowa obiektów inüynierii wodnej.
Zamawiaj…cy b™dzie bra pod uwag™ tylko wykazane przez wykonawców zadania,
w których skÂad jednoczeÛnie weszÂy wymagane trzy grupy robót, bez wzgl™du
na proporcje tych grup robót mi™dzy sob….
W przypadku zÂoüenia wykazu wykonanych robót budowlanych, w którym
wartoÛci wykazanych robót wyraüone b™d… w walucie obcej, to dla
potwierdzenia speÂniania warunku Zamawiaj…cy dokona przeliczenia tej
waluty na PLN wedÂug Ûredniego bieü…cego kursu wyliczonego i ogÂoszonego
przez NBP z dnia opublikowania ogÂoszenia o zamówieniu.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.

   2.  Dysponowanie odpowiednim potencjaÂem technicznym niezb™dnym do
wykonania zamówienia tj. Narz™dzia i urz…dzenia (o parametrach
minimalnych) z podaniem ich charakterystyk technicznych, niezb™dne do
wykonania zamówienia:
- samochody samowyÂadowcze i skrzyniowe 5-20 t, 3 szt,
- spycharki 75-100 KM 1 szt,
- koparki 0,25-1,5 m3 2 szt,
- wibromÂot 1 szt,
- walce samojezdne 3-15 t 1 szt,
- üuraw samojezdny 10 t 1 szt,
- barki 400 t 1 szt,
- pchacze 200 KM 1 szt,
- ponton W-2 1 szt,
- kafar pÂywaj…cy wolnospadowy 1 szt,
- dúwig do montaüu zamkni™‡ jazowych (z jednostki pÂywaj…cej) 1 szt.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.

   3.  Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownik
budowy z minimum 5-letnim staüem pracy w bezpoÛrednim wykonawstwie
hydrotechnicznym z uprawnieniami budowlanymi w specjalnoÛci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeÄ lub w zakresie odpowiadaj…cym im,
lecz uzyskanymi przed wejÛciem w üycie ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z póúniejszymi zmianami)
legitymuj…cy si™ przynaleünoÛci… do wÂaÛciwej izby samorz…du zawodowego '
ustawa o samorz…dach zawodowych architektów, inüynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r nr 5 poz. 42 z póúniejszymi zmianami) lub
wykonawca winien wykaza‡ dysponowanie osob… b™d…c… obywatelem paÄstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, która
speÂnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. ' Prawo
budowlane.
Potwierdzaj…c speÂnianie wyüej wymienionego warunku udziaÂu w
post™powaniu, Wykonawcy wyst™puj…cy wspólnie w post™powaniu mog… speÂnia‡
powyüszy warunek Â…cznie.
Ocena speÂniania warunków udziaÂu w post™powaniu odbywa‡ si™ b™dzie na
zasadzie speÂnia/ nie speÂnia.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223800 - Assemblage et montage de structures préfabriquées 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45330000 - Travaux de plomberie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR