Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/08/2009
Date de péremption : 03/09/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de routes

2009/S 155-225190 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Mazowiecki Zarz…d Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3,
attn: Anna Goebel, PL-00-380 Warszawa. Tel. +48 226211675. E-mail:
przetargi@mzdw.pl. Fax +48 226297196.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   9. 7.2009, 2009/S
129-188042)
Objet: CPV: 45233120.
Travaux de construction de routes.
Au lieu de: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów.
- Zrealizowali w ci…gu ostatnich pi™ciu lat, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia
polegaj…ce na wykonaniu robót budowlanych odpowiadaj…cych swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia*,
- Dysponuj… osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia osób zdolnych do
wykonania Zamówienia, przede wszystkim:

   1.  Kierownik budowy:
Kwalifikacje:
- wyksztaÂcenie wyüsze,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoÛci drogowej
(bez ograniczeÄ), lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia budowlane, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów,
- przynaleünoÛ‡ do Izby Inüynierów Budownictwa.
DoÛwiadczenie zawodowe:
- doÛwiadczenie na stanowisku Kierownika budowy,
- w tym co najmniej na 3 zakoÄczonych i rozliczonych zamówieniach
odpowiadaj…cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia*.

   2.  Geodeta
Kwalifikacje:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i
inwentaryzacyjne, geodezyjna obsÂuga inwestycji.
DoÛwiadczenie zawodowe:
- DoÛwiadczenie przy wykonaniu prac w zakresie obsÂugi inwestycji na 3
zakoÄczonych i rozliczonych zamówieniach odpowiadaj…cych swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia*.
*Przez zapis zamówienie polegaj…ce na wykonaniu robót budowlanych
odpowiadaj…ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, rozumie si™
przebudow™, rozbudow™ lub budow™ drogi wraz z infrastruktur… towarzysz…c…
o:
- bitumicznej nawierzchni jezdni,
- kategorii ruchu co najmniej KR - 4,
- wartoÛci co najmniej 55 000 000 PLN brutto,
- dÂugoÛci co najmniej 20 km.
IV.3.3) 19.8.2009 (10:00)
IV.3.4) 19.8.2009 (10:30)
IV.3.8) 19.8.2009 (10:30)
Lire: III.2.3) ZdolnoÛ‡ techniczna:
Informacje i formalnoÛci konieczne do dokonania oceny speÂniania wymogów.
- Zrealizowali w ci…gu ostatnich pi™ciu lat, a jeüeli okres prowadzenia
dziaÂalnoÛci jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia
polegaj…ce na wykonaniu robót budowlanych odpowiadaj…cych swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia*,
- Dysponuj… osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, lub przedstawi…
pisemne zobowi…zanie innych podmiotów do udost™pnienia osób zdolnych do
wykonania Zamówienia, przede wszystkim:
- Kierownik budowy:
Kwalifikacje:
- wyksztaÂcenie wyüsze,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoÛci drogowej
(bez ograniczeÄ), lub odpowiadaj…ce im waüne uprawnienia budowlane, które
zostaÂy wydane na podstawie wczeÛniej obowi…zuj…cych przepisów,
- przynaleünoÛ‡ do Izby Inüynierów Budownictwa.
DoÛwiadczenie zawodowe:
- doÛwiadczenie na stanowisku Kierownika budowy,
- w tym co najmniej na 2 zamówieniach odpowiadaj…cych swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia*.

   3. 3.2. Geodeta
Kwalifikacje:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i
inwentaryzacyjne, geodezyjna obsÂuga inwestycji.
DoÛwiadczenie zawodowe:
- DoÛwiadczenie przy wykonaniu prac w zakresie obsÂugi inwestycji na 2
zamówieniach odpowiadaj…cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia*.
*Przez zapis zamówienie polegaj…ce na wykonaniu robót budowlanych
odpowiadaj…ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, rozumie si™
przebudow™, rozbudow™ lub budow™ drogi wraz z infrastruktur… towarzysz…c…
o:
- bitumicznej nawierzchni jezdni,
- kategorii ruchu co najmniej KR - 4,
- wartoÛci co najmniej 20 000 000 PLN brutto,
- dÂugoÛci co najmniej 10 km'.
IV.3.3)
   3. 9.2009 (10:00)
IV.3.4)
   3. 9.2009 (10:00)
IV.3.8)
   3. 9.2009 (10:30)
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR