Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 03/10/2011
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Travaux de construction de routes à chaussée unique

2011/S 208-337672 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Zarz…d Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, attn: Adam G.
RepliÄski, POLOGNE-10-602Olsztyn. Tel. +48 895261963. E-mail:
adam.replinski@zdw.olsztyn.pl. Fax +48 895261965.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 9.2011, 2011/S
168-277198)
Au lieu de:
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni do
skÂadania ofert lub do udziaÂu:
W przypadku, gdy zostanie zÂoüonych mniej niü 7 wniosków o dopuszczenie do
udziaÂu w post™powaniu, zamawiaj…cy zaprosi wszystkich wykonawców, którzy
speÂniaj… warunki udziaÂu w post™powaniu. Jeüeli liczba wykonawców, którzy
speÂniaj… warunki udziaÂu w post™powaniu b™dzie wi™ksza niü 7, zamawiaj…cy
zaprosi do skÂadania ofert wykonawców, którzy otrzymaj… najwyüsze oceny
(najwi™cej punktów) za speÂnianie warunku wiedzy i doÛwiadczenia wedÂug
nast™puj…cej zasady: - liczba punktów za kaüde zrealizowane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidÂowo ukoÄczone zadanie (odcinek drogi,
ulica, obiekt mostowy, sie‡ wodoci…gowa, kanalizacja deszczowa),
speÂniaj…ce warunki okreÛlone w sekcji III.2.3 pkt 1-3 - 10 punktów, lecz
nie wi™cej niü 100 punktów Â…cznie. Maksymaln… iloÛ‡ punktów (100) otrzyma
wykonawca, który zrealizowa w danym asortymencie co najmniej 10 takich
robót; za 9 robót - 90 pkt, za 8 robót - 80 pkt, ... za 1 robot™ - 10 pkt.
Brak wykonania co najmniej jednej roboty speÂniaj…cej powyüsze warunki
spowoduje odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu. W
przypadku, gdy nie moüna dokona‡ zweryfikowania maksymalnej liczby 10
wykonawców z uwagi na to, üe 2 lub wi™cej uzyskaÂo t… sam… liczb™ punktów,
zamawiaj…cy zaprosi wszystkich wykonawców.
Lire:
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan… zaproszeni do
skÂadania ofert lub do udziaÂu:
W przypadku, gdy zostanie zÂoüonych mniej niü 7 wniosków o dopuszczenie do
udziaÂu w post™powaniu, zamawiaj…cy zaprosi wszystkich wykonawców, którzy
speÂniaj… warunki udziaÂu w post™powaniu. Jeüeli liczba wykonawców, którzy
speÂniaj… warunki udziaÂu w post™powaniu b™dzie wi™ksza niü 7, zamawiaj…cy
zaprosi do skÂadania ofert wykonawców, którzy otrzymaj… najwyüsze oceny
(najwi™cej punktów) za speÂnianie warunku wiedzy i doÛwiadczenia wedÂug
nast™puj…cej zasady: - liczba punktów za kaüde zrealizowane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidÂowo ukoÄczone zadanie (odcinek drogi,
ulica, obiekt mostowy, sie‡ wodoci…gowa, kanalizacja deszczowa)
speÂniaj…ce warunki okreÛlone w sekcji III.2.3 pkt 1-3 ' 10 punktów, lecz
nie wi™cej niü 100 punktów Â…cznie. Maksymaln… iloÛ‡ punktów (100) otrzyma
wykonawca, który zrealizowa w danym asortymencie co najmniej 10 takich
robót: za 9 robót ' 90 pkt, za 8 robót ' 80 pkt, ... za 1 robot™ ' 10 pkt.
Brak wykonanie co najmniej jednej roboty speÂniaj…cej powyüsze warunki
spowoduje odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziaÂu w post™powaniu.
W przypadku uzyskania przez kilku wykonawców tej samej liczby punktów,
klasyfikuj…cej ich na 7 miejscu ex aequo w rankingu oceny wniosków,
Zamawiaj…cy zaprosi wszystkich wykonawców sklasyfikowanych na miejscach od
1 do 7 listy rankingowej.
 
 
C L A S S E    C P V
45233225 - Travaux de construction de routes à chaussée unique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR